ŽUPANIJSKI GLASNIK 10 - 2022

Stranica 20 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 10 Račun/ Opis Ostvarenje Izvorni plan Ostvarenje Indeks Indeks Pozicija 1- 6/202 1-6/ 2022 1- 6/2022 5/3 5/4 1 2 3 4 5 6 7 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 5.852,50 937,50 16,02% 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 2.218,00 594,00 26,78% 322 Rashodi za materijal i energiju 241.274,67 616.739,52 223.223,50 92,52% 36,19% 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 46.770,82 40.758,74 87,15% 3223 Energija 129.693,17 145.719,70 112,36% 3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 62.347,29 6.785,80 10,88% 3225 Sitni inventar i auto gume 2.463,39 29.959,26 1216,18% 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 0,00 0,00 323 Rashodi za usluge 1.172.529,42 2.994.341,00 1.156.292,54 98,62% 38,62% 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 31.247,93 28.852,87 92,34% 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 822.421,36 685.801,37 83,39% 3233 Usluge promidžbe i informiranja 86.080,83 63.005,00 73,19% 3234 Komunalne usluge 71.350,36 42.672,69 59,81% 3235 Zakupnine i najamnine 2.580,25 1.322,50 51,25% 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 8.326,94 20.119,01 241,61% 3237 Intelektualne i osobne usluge 71.412,50 185.991,59 260,45% 3238 Računalne usluge 19.995,49 21.587,56 107,96% 3239 Ostale usluge 59.113,76 106.939,95 180,91% 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 6.489,00 9.307,00 3.456,00 53,26% 37,13% 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 6.489,00 3.456,00 53,26% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 160.280,87 266.352,00 51.762,10 32,29% 19,43% 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 133.653,64 0,00 0,00% 3292 Premije osiguranja 10.182,12 10.434,81 102,48% 3293 Reprezentacija 13.947,15 28.590,90 204,99% 3294 Članarine 0,00 0,00 3295 Pristojbe i naknade 375,00 217,50 58,00% 3296 Troškovi sudskih postupaka 0,00 3.450,00 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.122,96 9.068,89 427,18% 34 Financijski rashodi 12.041,43 33.000,00 10.248,68 85,11% 31,06% 343 Ostali financijski rashodi 12.041,43 33.000,00 10.248,68 85,11% 31,06% 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 11.120,67 10.058,74 90,45% 3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule 0,00 0,00 3433 Zatezne kamate 21,98 189,94 864,15% 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 898,78 0,00 0,00% 35 Subvencije 92.240,00 300.000,00 0,00 0,00% 0,00% 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 92.240,00 300.000,00 0,00 0,00% 0,00% 3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 90.000,00 0,00 0,00% 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 2.240,00 0,00 0,00% 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 527.825,44 1.307.055,00 582.859,98 110,43% 44,59% 363 Pomoći unutar općeg proračuna 108.384,35 220.000,00 92.213,81 85,08% 41,92% 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 108.384,35 92.213,81 85,08% 366 Pomoć korisnicima drugih proračuna 419.441,09 1.087.055,00 490.646,17 116,98% 45,14% 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 419.441,09 490.646,17 116,98% 3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 0,00 0,00 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 66.601,34 433.950,00 57.508,00 86,35% 13,25%

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=