ŽUPANIJSKI GLASNIK 11 - 2022

Broj 11 - GODINA MMXXII. Bjelovar, 15. prosinca 2022. ISSN 1331-3819 akti županIJSKE SKUPŠTINE 125. Na temelju Odluke o dodjeli sredstava za pomoć Bjelovarsko-bilogorskoj županiji (KLASA: 022-03/2204/394, URBROJ: 50301-29/09-22-2) i Rješenja o odobrenju sredstava na teret Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu (KLASA: 400-06/22-02/01, URBROJ: 50301-29/09-22-2) koje je Vlada Republike Hrvatske donijela na sjednici održanoj 05. listopada 2022. godine, te članka 17. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20 i 1/21), Županijska skupština Bjelovarsko-bilogorske županije na 10. sjednici održanoj 14. prosinca 2022. godine donosi ODLUKU o kriterijima za dodjelu sredstava pomoći za ublažavanje i uklanjanje posljedica prirodne nepogode nastale u rujnu 2022. godine I. Ovom Odlukom utvrđuje se raspored sredstava pomoći iz Državnog proračuna za 2022. godinu odobrenih Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine u iznosu od 1.592.673,70 eura (12. 000.000,00 kuna) i sredstava na teret Posebnog dijela Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu, Razdjel 025 Ministarstvo financija, Glave 02506 Ministarstvo financija – ostali izdaci države, Aktivnosti 539019 Proračunska zaliha, račun 385 Izvanredni rashodi u iznosu od 3.318.070,21 eura (25.000.000,00 kuna), odnosno u ukupnom iznosu od 4.910.743,91 eura (37.000.000,00 kuna). II. Sredstva iz točke I. daju se kao pomoć za ublažavanje i uklanjanje posljedica prirodne nepogode temeljem Odluke o proglašenju prirodne nepogode zbog olujnog i orkanskog vjetra na području grada Čazme i Grubišnog Polja, te općina Berek, Đulovac, Ivanska, Velika Trnovitica i Veliki Grđevac (KLASA: 920-03/22-01/3, URBROJ: 2103-09-22-13 od 21. rujna 2022. godine), konačne stručne procjene štete gradskih i općinskih povjerenstava iz Registra šteta, te elaborata o procjeni nastale štete na objektima i površinama javne infrastrukture. III. Sredstva iz točke I. ove Odluke raspoređuju se po sljedećem kriteriju: • iznos do 2.097.217,48 eura (15.801.485,13 kuna) za prijavljene štete na neosiguranim građevinama – obiteljskim i višestambenim objektima, poslovnim objektima, gospodarskim i ostalim objektima u vlasništvu pravnih i fizičkih osoba, • iznos do 1.318.764,58 eura (9.936.231,61 kuna) za prijavljene neosigurane štete nastale u poljoprivredi • iznos do 537.196,58 eura (4.047.507,69 kuna) za prijavljene štete na neosiguranim objektima javne infrastrukture (ceste i ostale prometne građevine) • iznos do 531.213,72 eura (4.002.429,75) kuna za prijavljene štete na neosiguranoj opremi (osobni automobili, groblja, poljoprivredna mehanizacija)

Stranica 2 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 11 KLASA: 920-03/22-01/4 URBROJ:2103/1-01-22-44 Bjelovar, 14. prosinca 2022. godine PREDSJEDNIK ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE Slavko Došen, v. r. 126. Temeljem članka 98. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 144/21), članka 35. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 17. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20), Županijska skupština Bjelovarsko-bilogorske županije donijela je na 10. sjednici održanoj 14. prosinca 2022. godine ODLUKU o pokretanju postupka prodaje dionica trgovačkog društva Hidroregulacija d.d. Članak 1. Bjelovarsko-bilogorska županija u dioničarskoj strukturi trgovačkog društva Hidroregulacija d.d., imatelj je 15633 dionica nominalne vrijednosti 13,27 eura po dionici, odnosno ukupne nominalne vrijednosti 207.485,57 eura, što predstavlja 17,57% temeljnog kapitala Društva. Članak 2. Skupština Bjelovarsko-bilogorske županije utvrđuje da više ne postoji interes Bjelovarsko-bilogorske županije za zadržavanjem dionica u temeljnom kapitalu Društva. Članak 3. Postupak prodaje dionica provest će se javnim prikupljanjem ponuda. Utvrđuje se najniža cijena dionice u pojedinačnom iznosu od 15,93 eura po dionici, odnosno 249.033,69 eura za cijeli paket. Najniža cijena utvrđena je temeljem javno dostupnih podataka. Ponuđena cijena mora biti iskazana u eurima u jediničnoj cijeni po dionici i ukupnoj cijeni za cijeli paket. Članak 4. Javni poziv za kupnju dionica Hidroregulacije d.d. Bjelovar objavit će se u dnevnom listu Bjelovarskom listu i na web stranicama Bjelovarsko-bilogorske županije. • iznos do 71.918,45 eura (541.869,60 kuna) za prijavljene štete na neosiguranim šumama u vlasništvu fizičkih osoba, • iznos do 274.799,42 eura (2.070.476,22 kuna) za troškove sanacije štete nastale na ostalim neosiguranim objektima i površinama javne infrastrukture, a koji nisu obuhvaćeni Registrom šteta, • iznos do 79.633,68 eura (600,000,00 kuna) za ostale troškove nastale prilikom sanacije posljedica prirodne nepogode (žurne nabave građevinskog materijala, izrade troškovnika i elaborata za procjenu štete i sl.) IV. Zadužuje se župan Bjelovarsko-bilogorske županije za izradu elaborata o nastalim štetama na ostalim objektima i površinama javne infrastrukture nastalim na području jedinica lokalne samouprave pogođenim prirodnom nepogodom, a koje nisu obuhvaćene Registrom šteta. V. Ovlašćuje se župan Bjelovarsko-bilogorske županije za donošenje Odluke o dodjeli sredstava korisnicima, a sukladno kriterijima utvrđenim točkom III. ove Odluke. VI. Korisnici sredstava utvrđeni Odlukom iz točke V. ove Odluke dužni su dodijeljena sredstva utrošiti na sljedeći način: • za pokriće do 100 % prijavljenih šteta na svom području na neosiguranim objektima u vlasništvu fizičkih i pravnih osoba i to: obiteljske, višestambene, poslovne i gospodarske građevine, kuće za odmor i ostale građevine (garaže, spremišta i druge jednostavne građevine), • za pokriće do 67% od ukupnog iznosa neosiguranih prijavljenih šteta u poljoprivredi, • za pokriće do 100% prijavljenih šteta na neosiguranim šumama u vlasništvu fizičkih osoba, • za pokriće do 100% prijavljenih šteta na neosiguranoj opremi. • za pokriće do 100% ostalih troškova nastalih prilikom sanacije posljedica prirodne nepogode (žurne nabave građevinskog materijala, izrade troškovnika i elaborata za procjenu štete i sl.) VII. Neutrošena sredstva Proračunske zalihe bit će vraćena u Državni proračun Republike Hrvatske. VIII. Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u "Županijskom glasniku".

Stranica 3 Broj 11 ÆUPANIJSKI GLASNIK Članak 5. Dionice se isključivo mogu prodati samo u paketu. Najpovoljnija ponuda je ona koja sadrži najvišu ponuđenu cijenu po dionici i za cijeli paket izraženu u eurima. Članak 6. Ovlašćuje se župan Bjelovarsko-bilogorske županije za provedbu svih pravnih radnji potrebnih za provedbu ove Odluke. Ovlašćuje se župan Bjelovarsko-bilogorske županije za potpisivanje Ugovora o prodaji cijelog paketa dionica Hidroregulacije d.d. Bjelovar. Članak 7. Primici od prodaje dionica i udjela namijenjena će biti samo za otplatu duga u Računu financiranja Proračuna. Članak 8. Ova Odluka objavit će se u "Županijskom glasniku", a stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Županijskom glasniku. KLASA: 404-03/22-01/1 URBROJ: 2103/1-01-22-2 Bjelovar, 14.12.2022. godine PREDSJEDNIK ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE Slavko Došen, v. r. 127. Na temelju članka 2. Zakona o državnim potporama ("Narodne novine", broj 47/14 i 69/17), članka 17. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije Statuta Bjelovarskobilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21) Županijska skupština Bjelovarsko-bilogorske županije na 10. sjednici održanoj dana 14. prosinca 2022. godine, donijela je ODLUKU O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA I OBRTNIŠTVA U 2023. GODINI OPĆI UVJETI Članak 1. Ovom Odlukom utvrđuju se mjere potpore male vrijednosti malom i srednjem poduzetništvu, obrtništvu i turizmu na području Bjelovarsko-bilogorske županije, korisnici, kriteriji i postupak njihove dodjele. Potpore male vrijednosti podrazumijevaju dodjelu bespovratnih novčanih sredstava iz Proračuna Bjelovarsko-bilogorske županije za gospodarske subjekte, mikro, malog i srednjeg poduzetništva i obrtništva navedene u članku 5. ove Odluke. Članak 2. Potpore male vrijednosti dodjeljuju se sukladno pravilima EU o pružanju državne potpore malom i srednjem gospodarstvu propisanim Uredbom Komisije (EU) br. 1407/2013 – o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (u daljnjem tekstu: Uredba de minimis). Za potpore male vrijednosti ili tzv. de minimis potpore određeno je da one imaju beznačajan ili gotovo nikakav utjecaj na tržišno natjecanje između država članica Europske unije, te ih kao takve davatelji državnih potpora ne moraju prijaviti na prethodno odobrenje Europskoj komisiji. Potpore male vrijednosti prvenstveno su zamišljene kao potpora za male i srednje tvrtke i one mogu iznositi do 200.000,00 EUR, osim u djelatnosti cestovnog prometa gdje je gornja granica određena u iznosu 100.000,00 EUR. Navedeni iznos od 200.000,00 EUR odnosno 100.000,00 EUR ne smije biti premašen kod pojedinog poduzetnika u bilo kojem razdoblju od tri fiskalne godine. De minimis potpore mogu se dodijeliti svim poduzetnicima u svim sektorima i bez obzira za što će ih poduzetnik utrošiti (investicije, tekući troškovi poslovanja itd.). Međutim kao i kod ostalih vrsta državnih potpora postoji iznimka za što se ne može dodijeliti de minimis potpora, a to su: - potpore poduzetnicima koji djeluju u sektoru ribarstva i akvakulture, - potpore poduzetnicima koji djeluju u primarnoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda, te u sektoru prerade i stavljanja na tržište poljoprivrednih proizvoda i to u slučajevima kada je iznos potpore fiksno utvrđen na temelju cijene ili količine takvih proizvoda kupljenih od primarnih proizvođača te stavljenih na tržište od strane predmetnog poduzetnika i potpore koje su uvjetovane njihovim djelomičnim ili potpunim prenošenjem na primarne proizvođače, - za izvoznu potporu koja je neposredno vezana za cijenu i izvoznu količinu, te za uspostavljanje i funkcioniranje distribucijske mreže u drugim zemljama. Potpore za troškove na sajmovima, za troškove studija ili savjetodavnih usluga potrebnih za uvođenje novog ili postojećeg proizvoda na novo tržište u drugoj državi članici ili trećoj zemlji obično ne čine potporu za izvoz, - davanje prednosti domaćim proizvodima u odnosu na uvozne proizvode,

Stranica 4 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 11 - za nabavku vozila za cestovni prijevoz tereta poduzetnicima koji se bave cestovnim prijevozom tereta za najamninu i naknadu. Članak 3. Korisnici sredstava potpore su mikro, male i srednje tvrtke i obrti a koji/e imaju sjedište i proizvodne kapacitete na području Bjelovarsko-bilogorske županije. U dijelu potpora za turizam (čl. 6 – mjera 10.), korisnici sredstava su registrirani privatni iznajmljivači, obrti, tvrtke, ustanove, obiteljska poljoprivredna gospodarstva ili udruge koje su registrirane za iznajmljivanje objekata, odnosno pružanje usluge smještaja, sa sjedištem u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji. Članak 4. Sukladno Uredbi o de minimis potporama pod pojmom "jedan poduzetnik" obuhvaćena su sva poduzeća koja su u najmanje jednom od sljedećih međusobnih odnosa: a) jedno poduzeće ima većinu glasačkih prava ili članova u drugom poduzeću; b) jedno poduzeće ima pravo imenovati ili smijeniti većinu članova upravnog ili nadzornog tijela drugog poduzeće; c) jedno poduzeće ima pravo ostvarivati vladajući utjecaj na drugo poduzeće prema ugovoru sklopljenom ugovoru ili prema odredbama statuta ili društvenog ugovora tog poduzeća; d) jedno poduzeće koje je dioničar ili član u drugom poduzeću, kontrolira samo, u skladu s dogovorom s drugim dioničarima ili članovima tog poduzeća, većinu glasačkih prava u tom poduzeću. Poduzeća koja su u bilo kojem od odnosa navedenih u prvom podstavku točka (a) do (d) preko jednog ili više drugih poduzeća isto se tako smatraju jednim poduzetnikom. Članak 5. Zakonom o poticanju malog i srednjeg poduzetništva (NN 29/02, 63/07, 53/12, 56/13, 121/16) formirana je sfera malog gospodarstva koju čine subjekti mikro, malog i srednjeg poduzetništva. Sukladno navedenom zakonu, malo gospodarstvo čine subjekti u poduzetništvu i obrtu, a okviri za definiranje navedene kategorizacije određeni su sljedećim kriterijima: 1) prema broju zaposlenih, 2) godišnjem prometu i aktivi/dugoročnoj imovini te 3) udjelima u poduzećima. Od tri navedena kriterija za definiranje MSP-a, dva moraju biti zadovoljena kako bi određeno poduzeće zaista spadalo u kategoriju MSP-a i to na slijedeći način: 1. broj zaposlenih, 2. i godišnji promet ili aktiva/dugoročna imovina. Pri definiranju, obavezna kategorija je broj zaposlenih te se, uz nju, uzima i jedna od ostale dvije kategorije: godišnji promet i/ili aktiva/dugoročna imovina. Oni se prema veličini razlikuju na temelju sljedećih karakteristika: Mikro subjekti malog poduzetništva - imaju zaposleno manje od 10 radnika (godišnji prosjek), - ostvaruju godišnji godišnji promet u iznosu protuvrijednosti do 2.000.000,00 eura i/ili imaju ukupnu aktivu/dugotrajnu imovinu u iznosu protuvrijednosti do 2.000.000,00 eura. Mali subjekti malog poduzetništva - imaju zaposleno manje od 50 radnika (godišnji prosjek), - ostvaruju godišnji godišnji promet u iznosu protuvrijednosti do 10.000.000,00 eura i/ili imaju ukupnu aktivu/dugotrajnu imovinu u iznosu protuvrijednosti do 10.000.000,00 eura. Srednji subjekti malog poduzetništva - imaju zaposleno manje od 250 radnika (godišnji prosjek), - ostvaruju godišnji godišnji promet u iznosu protuvrijednosti do 50.000.000,00 eura i/ili imaju ukupnu aktivu/dugotrajnu imovinu u iznosu protuvrijednosti do 43.000.000,00 eura. Članak 6. Bjelovarsko-bilogorska županija će potpore iz članka 1. ove Odluke dodjeljivati u 2023. godini, u skladu s proračunskim mogućnostima, iz dijela Razdjel 14 Upravni odjel za gospodarski razvoj i komunalne djelatnosti, Glava 14-1 Gospodarstvo i obrtništvo kako slijedi: 1. Sufinanciranje nabavke novih i rabljenih strojeva i opreme, 2. Sufinanciranje uređenja proizvodno- poslovnih objekata i obrtničkih radionica, 3. Potpora za implementaciju obnovljivih izvora energije, 4. Potpora razvoju poduzetničkoj infrastrukturi, 5. Sufinanciranje dokumentacije na prijavu gospodarstvenika na fondove EU i nacionalne izvore, 6. Sufinanciranje dokumentacije na prijavu obrtnika na fondove EU i nacionalne izvore, 7. Potpora novootvorenim obrtima, 8. Poticanje certificiranja i uvođenja sustava kvalitete, 9. Sufinanciranje nastupa na sajmovima, 10. Sufinanciranje uvođenja BIKE&BED standarda. POTREBNA DOKUMENTACIJA I POSTUPAK DODJELE POTPORE Članak 7. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije, objavit će Javni poziv kojim će se definirati namjena, prih-

Stranica 5 Broj 11 ÆUPANIJSKI GLASNIK vatljivi korisnici i intenzitet potpore za dodjelu potpora obuhvaćenih ovom Odlukom. Javni poziv može biti jedinstven ili obuhvaćati samo određene potpore iz članka 6. ove Odluke. Javni poziv objavit će se putem medija i web stranice Bjelovarsko-bilogorske županije, u kojem će biti utvrđeni rokovi i postupak za dodjelu potpora s pripadajućom dokumentacijom. Župan će donijeti Odluku o imenovanju Povjerenstva za dodjelu potpora malog i srednjeg poduzetništva i obrtništva i Povjerenstva za dodjelu potpora u turizmu, čiji je zadatak pregled i ocjena pristiglih zahtjeva. Povjerenstva će na temelju provedenog postupka pregleda i ocjenjivanja pristiglih zahtjeva izraditi popis (rang listu) prijava, utvrditi prijedlog iznosa dodjele te isti predati županu Bjelovarsko-bilogorske županije. Odluku o dodjeli potpore male vrijednosti sukladno Uredbi de minimis donosi Župan te se ista, sukladno članku 6. Uredbe de minimis, dostavlja korisniku i upisuje u Središnji registar korisnika državnih potpora koje vodi Ministarstvo financija RH. Članak 8. Sukladno Uredbi 1407/2013 ukupan iznos potpora male vrijednosti koji je dodijeljen jednom poduzetniku ne smije prijeći iznos od 200.000 EUR-a tijekom razdoblja od tri fiskalne godine, te se ta gornja granica primjenjuje bez obzira na oblik ili svrhu potpore. Sukladno članku 6. Uredbe 1407/2013, podnositelj zahtjeva mora svom zahtjevu priložiti izjavu o iznosima dodijeljenih potpora male vrijednosti iz drugih izvora tijekom prethodne dvije fiskalne godine i u tekućoj fiskalnoj godini na propisanom obrascu koji je sastavni dio ove Odluke. Davatelj državne potpore dužan je korisniku potpore dostaviti obavijest da mu je dodijeljena potpora male vrijednosti sukladno Uredbi 1407/2013. Članak 9. Nisu prihvatljivi korisnici: - koji imaju nepodmirene obveze poreza, prireza i doprinosa na i iz plaće evidentirani pri nadležnoj Poreznoj upravi; - koji imaju nepodmirene obveze prema svojim zaposlenicima po bilo kojoj osnovi, a što će se definirati u Javnom pozivu/pozivima Izjavom o usklađenosti s uvjetima Poziva - nad kojim je otvoren stečajni postupak, postupak predstečajne nagodbe ili postupak likvidacije; - Podnositelja prijave nad čijim je pojedinačnim vlasnicima otvoren stečajni postupak, postupak predstečajne nagodbe ili postupak likvidacije; - Podnositelja prijave u čijem se većinskom vlasništvu nalaze druge pravne osobe nad kojima je otvoren stečajni postupak, postupak predstečajne nagodbe ili postupak likvidacije; - Podnositelja prijave čiji pojedinačni vlasnici imaju u većinskom vlasništvu druge pravne osobe nad kojima je otvoren stečajni postupak, postupak predstečajne nagodbe ili postupak likvidacije - ako je Podnositelju prijave, pojedinačnim vlasnicima; - Podnositelja prijave ili osobama ovlaštenim za zastupanje Podnositelja prijave izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više kaznenih djela; - koji kupuju opremu i/ili usluge od povezanih poduzeća. Nisu prihvatljivi korisnici poduzeća koja su vlasnički povezana na način da je jedno poduzeće osnivač drugoga ili da je isti osnivač nad više poduzeća. U tom slučaju potpora će se odobriti samo jednom od takvih poduzeća. Članak 10. Trogodišnje razdoblje ocjenjuje se na pomičnoj osnovi tako da se pri svakoj novoj dodjeli de minimis potpore uzima u obzir ukupan iznos de minimis potpora dodijeljen u predmetnoj fiskalnoj godini te tijekom prethodne dvije fiskalne godine. Članak 11. Korisnik potpore male vrijednosti mora davatelju potpore dati Izjavu o iznosima dodijeljenih potpora male vrijednosti iz drugih izvora sukladno Uredbi de minimis. Bjelovarsko-bilogorska županija (davatelj državne potpore) u obvezi je korisniku potpore dostaviti obavijest da mu je dodijeljena potpora male vrijednosti sukladno Uredbi de minimis. Potpora male vrijednosti smatra se dodijeljenom u trenutku kada poduzetnik stekne zakonsko pravo na primanje potpore, neovisno o datumu isplate potpore male vrijednosti poduzetniku. Članak 12. Korisnici kojima je Bjelovarsko-bilogorska županija temeljem ove Odluke dodijelila potporu, dužni su označiti sufinanciranu opremu ili poslovni prostor, na sljedeći način: - informativna samoljepiva naljepnica dimenzija D 10,0 cm x V 5,0 cm postavlja se na sufinanciranu opremu ili poslovni prostor na vidno mjesto. Podloga informativne naljepnice je bijele boje. Na njoj se nalazi grb Bjelovarsko-bilogorske županije i ispod njega riječi: SUFINANCIRANO SREDSTVIMA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE. Informativna naljepnica mora biti na predmetu sufinanciranja najmanje dvije godine od dana donošenja odluke kojim je odobrena potpora. Korisnici potpore dužni su opremu nabavljenu sredstvima potpore staviti u funkciju najkasnije u roku 6 mjeseci od dana isplate potpore (osim u slučaju doka-

Stranica 6 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 11 zivih, izvanrednih i specifičnih okolnosti), i dužni su je zadržati u funkciji i ne smiju je prodati ili na drugi način otuđiti sljedeće dvije godine. Članak 13. Neprihvatljivi troškovi su troškovi PDV-a tj .poreza na dodanu vrijednost za koje korisnik ima pravo ostvariti odbitak (povrativ PDV). KONTROLA Članak 14. Korisnici potpora dužni su omogućiti Bjelovarskobilogorskoj županiji kontrolu namjenskog utroška dobivene potpore. Stručnu, administrativnu i terensku kontrolu provodi Upravni odjel za gospodarski razvoj i komunalne djelatnosti te je o istom dužan izvijestiti Povjerenstvo za dodjelu potpora malog i srednjeg poduzetništva i obrtništva i Povjerenstvo za dodjelu potpora u turizmu. Ukoliko Povjerenstva potvrde nenamjensko korištenje potpore, korisnik potpore je dužan odobrena sredstva vratiti na IBAN Bjelovarsko-bilogorske županije u roku od 15 dana od dana utvrđivanja nepravilnosti, te isti neće imati pravo na dodjelu bespovratnih potpora iz proračuna Bjelovarsko-bilogorske županije u narednih 5 (pet) godina. STUPANJE NA SNAGU Članak 16. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Županijskom glasniku". KLASA: 300-01/22-01/8 URBROJ: 2103/1-01-22-03 Bjelovar, 14. prosinca 2022. godine PREDSJEDNIK ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE Slavko Došen, v. r. 128. Na temelju članka 15. stavka 1. Zakona o turističkoj pristojbi ("Narodne novine", broj 52/19, 32/20 i 42/20), Pravilnika o najnižem i najvišem iznosu turističke pristojbe ("Narodne novine", broj 71/19), čl. 17. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), Županijska skupština Bjelovarsko-bilogorske županije, na 10. sjednici održanoj 14. prosinca 2022. godine, donijela je ODLUKU o visini turističke pristojbe za općine i gradove na području Bjelovarsko-bilogorske županije za 2024. godinu Članak 1. (1) Ovom se Odlukom određuje visina turističke pristojbe po osobi i noćenju, visina godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe kojeg plaćaju osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu te visina godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe koji plaća vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor, na području Bjelovarsko-bilogorske županije za 2024. godinu, odnosno do donošenja izmjena i/ili dopuna ili nove Odluke. (2) Tablica s iznosima turističke pristojbe za općine i gradove na području Bjelovarsko-bilogorske županije nalazi se u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio. Članak 2. Pojam obveznika plaćanja turističke pristojbe i ostali pojedini pojmovi iz ove Odluke određeni su Zakonom o turističkoj pristojbi ("Narodne novine", broj 52/19. 32/20 i 42/20) i ostalim propisima na koje isti upućuje. Članak 3. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Županijskom glasniku". KLASA: 334-01/22-01/1 URBROJ: 2103/1-01-22-03 Bjelovar, 14. prosinca 2022. godine PREDSJEDNIK ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE Slavko Došen, v. r.

Stranica 7 Broj 11 ÆUPANIJSKI GLASNIK Iznos turističke Smještaj i ugostiteljske usluge u Nekomercijalni Grad/Općina pristojbe domaćinstvu ili na OPG-u/Godišnji smještaj u eurima paušalni iznos turističke pristojbe u eurima u eurima Noćenje u Noćenje u Smještaj u Smještaj Smještaj u Smještaj Iznos smještajnom smještajnom domaćinstvu na OPG-u domaćinstvu na OPG-u turističke objektu u objektu iz /po krevetu /po krevetu u kampu u kampu i pristojbe, kojem se skupine (u eur) (u eur) i u objektu u objektu godišnji paušal obavlja Kampovi vrste kamp vrste kamp za sebe i ugostiteljska (Kampovi odmorište odmorište članove obitelji djelatnost i Kamp ili kamp ili kamp /nekomercijalni po osobi odmorišta) odmorište – odmorište – (u eur) (u eur) /po osobi robinzonski robinzonski (u eur) smještaj smještaj /za svaku /za svaku smještajnu smještajnu jedinicu jedinicu (u eur) (u eur) BJELOVAR 1,50 1,06 46,45 26,54 66,36 33,18 1. član: 7,96 2. član: 7,96 Za svakog sljedećeg člana: 3,32 Prema noćenju: 1,33 ČAZMA 1,50 1,06 46,45 26,54 66,36 33,18 1. član: 7,96 2. član: 7,96 Za svakog sljedećeg člana: 3,32 Prema noćenju: 1,33 DARUVAR 1,50 1,06 46,45 26,54 66,36 33,18 1.član: 7,96 2. član: 7,96 Za svakog sljedećeg člana: 3,32 Prema noćenju: 1,33 GAREŠNICA 1,50 1,06 46,45 26,54 66,36 33,18 1.član: 7,96 2. član: 7,96 Za svakog sljedećeg člana: 3,32 Prema noćenju: 1,33 GRUBIŠNO 1,50 1,06 46,45 26,54 66,36 33,18 1. član: 7,96 POLJE 2. član: 7,96 Za svakog sljedećeg člana: 3,32 Prema noćenju: 1,33 BEREK 1,50 1,06 46,45 26,54 66,36 33,18 1. član: 7,96 2. član: 7,96 Za svakog sljedećeg člana: 3,32 Prema noćenju: 1,33 DEŽANOVAC 1,50 1,06 46,45 26,54 66,36 33,18 1. član: 7,96 2. član: 7,96 Za svakog sljedećeg člana: 3,32 Prema noćenju: 1,33

Stranica 8 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 11 Iznos turističke Smještaj i ugostiteljske usluge u Nekomercijalni Grad/Općina pristojbe domaćinstvu ili na OPG-u/Godišnji smještaj u eurima paušalni iznos turističke pristojbe u eurima u eurima Noćenje u Noćenje u Smještaj u Smještaj Smještaj u Smještaj Iznos smještajnom smještajnom domaćinstvu na OPG-u domaćinstvu na OPG-u turističke objektu u objektu iz /po krevetu /po krevetu u kampu u kampu i pristojbe, kojem se skupine (u eur) (u eur) i u objektu u objektu godišnji paušal obavlja Kampovi vrste kamp vrste kamp za sebe i ugostiteljska (Kampovi odmorište odmorište članove obitelji djelatnost i Kamp ili kamp ili kamp /nekomercijalni po osobi odmorišta) odmorište – odmorište – (u eur) (u eur) /po osobi robinzonski robinzonski (u eur) smještaj smještaj /za svaku /za svaku smještajnu smještajnu jedinicu jedinicu (u eur) (u eur) ĐULOVAC 1,50 1,06 46,45 26,54 66,36 33,18 1. član: 7,96 2. član: 7,96 Za svakog sljedećeg člana: 3,32 Prema noćenju: 1,33 HERCEGOVAC 1,50 1,06 46,45 26,54 66,36 33,18 1. član: 7,96 2. član: 7,96 Za svakog sljedećeg člana: 3,32 Prema noćenju: 1,33 IVANSKA 1,50 1,06 46,45 26,54 66,36 33,18 1. član: 7,96 2. član: 7,96 Za svakog sljedećeg člana: 3,32 Prema noćenju: 1,33 KAPELA 1,50 1,06 46,45 26,54 66,36 33,18 1. član: 7,96 2. član: 7,96 Za svakog sljedećeg člana: 3,32 Prema noćenju: 1,33 KONČANICA 1,50 1,06 46,45 26,54 66,36 33,18 1. član: 7,96 2. član: 7,96 Za svakog sljedećeg člana: 3,32 Prema noćenju: 1,33 NOVA RAČA 1,50 1,06 46,45 26,54 66,36 33,18 1. član: 7,96 2. član: 7,96 Za svakog sljedećeg člana: 3,32 Prema noćenju: 1,33 ROVIŠĆE 1,50 1,06 46,45 26,54 66,36 33,18 1. član: 7,96 2. član: 7,96 Za svakog sljedećeg člana: 3,32 Prema noćenju: 1,33

Stranica 9 Broj 11 ÆUPANIJSKI GLASNIK Iznos turističke Smještaj i ugostiteljske usluge u Nekomercijalni Grad/Općina pristojbe domaćinstvu ili na OPG-u/Godišnji smještaj u eurima paušalni iznos turističke pristojbe u eurima u eurima Noćenje u Noćenje u Smještaj u Smještaj Smještaj u Smještaj Iznos smještajnom smještajnom domaćinstvu na OPG-u domaćinstvu na OPG-u turističke objektu u objektu iz /po krevetu /po krevetu u kampu u kampu i pristojbe, kojem se skupine (u eur) (u eur) i u objektu u objektu godišnji paušal obavlja Kampovi vrste kamp vrste kamp za sebe i ugostiteljska (Kampovi odmorište odmorište članove obitelji djelatnost i Kamp ili kamp ili kamp /nekomercijalni po osobi odmorišta) odmorište – odmorište – (u eur) (u eur) /po osobi robinzonski robinzonski (u eur) smještaj smještaj /za svaku /za svaku smještajnu smještajnu jedinicu jedinicu (u eur) (u eur) SEVERIN 1,50 1,06 46,45 26,54 66,36 33,18 1. član: 7,96 2. član: 7,96 Za svakog sljedećeg člana: 3,32 Prema noćenju: 1,33 SIRAČ 1,50 1,06 46,45 26,54 66,36 33,18 1. član: 7,96 2. član: 7,96 Za svakog sljedećeg člana: 3,32 Prema noćenju: 1,33 ŠANDROVAC 1.50 1,06 46,45 26,54 66,36 33,18 1. član: 7,96 2. član: 7,96 Za svakog sljedećeg člana: 3,32 Prema noćenju: 1,33 ŠTEFANJE 1,50 1,06 46,45 26,54 66,36 33,18 1. član: 7,96 2. član: 7,96 Za svakog sljedećeg člana: 3,32 Prema noćenju: 1,33 VELIKA 1,50 1,06 46,45 26,54 66,36 33,18 1. član: 7,96 PISANICA 2. član: 7,96 Za svakog sljedećeg člana: 3,32 Prema noćenju: 1,33 VELIKA 1,50 1,06 46,45 26,54 66,36 33,18 1. član: 7,96 TRNOVITICA 2. član: 7,96 Za svakog sljedećeg člana: 3,32 Prema noćenju: 1,33 VELIKI 1,50 1,06 46,45 26,54 66,36 33,18 1. član: 7,96 GRĐEVAC 2. član: 7,96 Za svakog sljedećeg člana: 3,32 Prema noćenju: 1,33

Stranica 10 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 11 Iznos turističke Smještaj i ugostiteljske usluge u Nekomercijalni Grad/Općina pristojbe domaćinstvu ili na OPG-u/Godišnji smještaj u eurima paušalni iznos turističke pristojbe u eurima u eurima Noćenje u Noćenje u Smještaj u Smještaj Smještaj u Smještaj Iznos smještajnom smještajnom domaćinstvu na OPG-u domaćinstvu na OPG-u turističke objektu u objektu iz /po krevetu /po krevetu u kampu u kampu i pristojbe, kojem se skupine (u eur) (u eur) i u objektu u objektu godišnji paušal obavlja Kampovi vrste kamp vrste kamp za sebe i ugostiteljska (Kampovi odmorište odmorište članove obitelji djelatnost i Kamp ili kamp ili kamp /nekomercijalni po osobi odmorišta) odmorište – odmorište – (u eur) (u eur) /po osobi robinzonski robinzonski (u eur) smještaj smještaj /za svaku /za svaku smještajnu smještajnu jedinicu jedinicu (u eur) (u eur) VELIKO 1,50 1,06 46,45 26,54 66,36 33,18 1. član: 7,96 TROJSTVO 2. član: 7,96 Za svakog sljedećeg člana: 3,32 Prema noćenju: 1,33 ZRINSKI 1,50 1,06 46,45 26,54 66,36 33,18 1. član: 7,96 TOPOLOVAC 2. član: 7,96 Za svakog sljedećeg člana: 3,32 Prema noćenju: 1,33 Po završetku postupka javne nabave bit će potrebno sklopiti okvirni sporazum sa odabranim opskrbljivačem električnom energijom. Članak 2. Sukladno čl. 298. st. 1. t. 9. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", broj 120/16) javni naručitelj obvezan je poništiti postupak javne nabave ako je cijena najpovoljnije ponude veća od procijenjene vrijednosti nabave, osim ako javni naručitelj ima ili će imati osigurana sredstva. Ako će cijena najpovoljnije ponude biti veća od procijenjene vrijednosti nabave daje se ovlaštenje županu Bjelovarsko-bilogorske županije za donošenje odluke o osiguranju sredstava. Članak 3. Daje se ovlaštenje Županu za potpisivanje okvirnog sporazuma sa opskrbljivačem električnom energijom, odabranim u postupku javne nabave. Članak 4. Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u "Županijskom glasniku". 129. Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 17. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), Županijska skupština Bjelovarsko-bilogorske županije na svojoj 10. sjednici održanoj 14. prosinca 2022. godine donijela je ODLUKU o davanju suglasnosti Županu za potpisivanje Okvirnog sporazuma za opskrbu električnom energijom Članak 1. Bjelovarsko-bilogorska županija provodi otvoreni postupak javne nabave za opskrbu električnom energijom za Županiju i njezine proračunske korisnike. Procijenjena vrijednost nabave je 10.000.000,00 kuna bez PDV-a. Okvirni sporazum se sklapa na dvije godine. U postupku javne nabave pristigla je jedna ponuda ponuditelja HEP – Opskrba d.o.o. s cijenom ponude 39.761.618,00 kn bez PDV-a.

Stranica 11 Broj 11 ÆUPANIJSKI GLASNIK KLASA: 406-01/22-01/37 URBROJ: 2103/1-01-22-1 Bjelovar, 14. prosinca 2022. PREDSJEDNIK ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE Slavko Došen, v. r. 130. Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 17. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), Županijska skupština Bjelovarsko-bilogorske županije na svojoj 10. sjednici održanoj 14. prosinca 2022. godine donijela je ODLUKU o davanju suglasnosti Županu za potpisivanje Okvirnog sporazuma o prijevozu učenika osnovnih škola nad kojima osnivačka prava ima Bjelovarsko-bilogorska županija Članak 1. Bjelovarsko-bilogorska županija provela je otvoreni postupak javne nabave usluge prijevoza učenika osnovnih škola nad kojima osnivačka prava ima Bjelovarsko-bilogorska županija. Okvirni sporazum se sklapa na dvije godine. Procijenjena vrijednost nabave iznosi 24.000.000,00 kn bez PDV-a. Zaprimljene su dvije ponude, od kojih je jedna neprihvatljiva jer je veća od procijenjene vrijednosti nabave. Prihvatljiva ponuda, ponuditelja Čazmatrans – Nova d.o.o., koja zadovoljava sve uvjete iz dokumentacije o nabavi iznosi 23.999.606,98 kn bez PDV-a. Po završetku postupka javne nabave potrebno je sklopiti okvirni sporazum s odabranim izvršiteljem usluge. Članak 2. Daje se ovlaštenje županu Bjelovarsko-bilogorske županije za potpisivanje ugovora sa izvršiteljem usluge prijevoza učenika osnovnih škola kojima je osnivač Bjelovarsko-bilogorska županija, odabranim u postupku javne nabave provedenim sukladno Zakonu o javnoj nabavi ("Narodne novine", broj 120/16, 114/22). Članak 3. Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u "Županijskom glasniku". KLASA: 406-01/22-01/36 URBROJ: 2103/1-01-22-1 Bjelovar, 14. prosinca 2022. PREDSJEDNIK ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE Slavko Došen, v. r. 131. Na temelju članka 17. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), Županijska skupština Bjelovarsko-bilogorske županije na sjednici održanoj 14. prosinca 2022. godine, donijela je Odluku o stipendiranju studenata s područja Bjelovarsko-bilogorske županije OPĆE ODREDBE Članak 1. Ovom se Odlukom propisuju uvjeti, postupak i kriteriji te način ostvarivanja prava i obveza redovitih studenata na stipendiju Bjelovarsko-bilogorske županije. Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni. Članak 2. Sredstva za stipendije osiguravaju se u Proračunu Bjelovarsko-bilogorske županije, na pozicijama upravnog odjela nadležnog za obrazovanje. Članak 3. Vrstu, broj, te mjesečnu visinu stipendija i listu deficitarnih zanimanja, za svaku akademsku godinu utvrđuje Župan Bjelovarsko-bilogorske županije (u nastavku teksta: Župan), ovisno o iznosu koji je osiguran za tu namjenu u Proračunu Županije. U slučaju da Povjerenstvo za dodjelu stipendija (u daljnjem tekstu Povjerenstvo) nakon obrade pristiglih prijava kandidata utvrdi da se u pojedinoj kategoriji stipendiranja zbog nedovoljnog broja prijava ili prijava koje ne zadovoljavaju uvjetima natječaja ne može dodijeliti predviđen broj stipendija, Povjerenstvo može dati prijedlog Županu da donese Odluku o dodjeli većeg odnosno manjeg broja stipendija u pojedinoj kategoriji stipendiranja u odnosu na već donesenu Odluku. Članak 4. Stipendije se dodjeljuju putem Natječaja koji provodi upravni odjel nadležan za obrazovanje (u daljnjem tekstu: Upravni odjel) u skladu s odredbama ove Odluke.

Stranica 12 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 11 Članak 5. Pravo sudjelovanja u Natječaju za dodjelu županijske stipendije ima student koji ispunjava sljedeće uvjete: - da je državljanin Republike Hrvatske, - da ima status redovitog studenta u Republici Hrvatskoj na visokim učilištima na preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, preddiplomskim stručnim studijima i specijalističkim diplomskim stručnim studijima, kratkim stručnim studijima, - da ima prebivalište na području Bjelovarsko-bilogorske županije u neprekidnom trajanju od najmanje 2 (dvije) godine do dana objave javnog natječaja za dodjelu stipendija, - da nije stariji od 27 godina, - da nije istovremeno korisnik neke druge stipendije. Članak 6. Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije nema student: - koji se obrazuje uz rad, - koji pohađa poslijediplomski sveučilišni studij (doktorat) ili poslijediplomski specijalistički studij, - koji pohađa privatni studij. POSTUPAK ZA DODJELU STIPENDIJA Članak 7. Stipendije se dodjeljuju na temelju provedenog javnog natječaja (u daljem tekstu: Natječaj) za dodjelu stipendija studentima s područja Bjelovarsko-bilogorske županije koji provodi Upravni odjel u skladu s odredbama ove Odluke. Upravni odjel izrađuje prijedlog Redosljedne liste i predlaže ju Povjerenstvu. Natječaj raspisuje Župan najkasnije do 30. studenoga tekuće godine. Članak 8. Natječaj se objavljuje na oglasnoj ploči i službenoj mrežnoj stranici Bjelovarsko-bilogorske županije. Tekst objave Natječaja sadrži: - naziv tijela koje objavljuje Natječaj, - vrijeme trajanja Natječaja, - opće uvjete i kriterije za pristupanje Natječaju, - dokumentaciju koju student treba priložiti, - naziv i adresu tijela kojem se prijava podnosi, - rok u kojem će biti objavljeni rezultati Natječaja, - mjesečni iznos stipendije, - broj stipendija koje se dodjeljuju u kategoriji A, B i C, - druge podatke koji su nužni za uredno provođenje postupka Natječaja za dodjelu stipendija. Članak 9. Podnositelj prijave koji nije podnio pravodobnu (u propisanom roku), potpunu i urednu prijavu ili ne ispunjava uvjete iz članka 5. ove Odluke ne smatra se pristupnikom na Natječaj i neće se razmatrati. Podnositelju prijave iz stavka 1. ovog članka dostavlja se pisana obavijest putem elektroničke pošte u kojoj se navode razlozi neprihvaćanja njegove prijave za dodjelu stipendija. Podnositelj prijave iz stavka 1. ovog članka nema pravo podnošenja pravnog lijeka protiv obavijesti iz stavka 2. ovog članka. Članak 10. Županijske stipendije dodjeljuju se u sljedećim kategorijama: A – stipendije za darovite studente B – stipendije za studente po socijalnom kriteriju C – stipendije za studente koji se školuju za deficitarna zanimanja. Studenti mogu podnijeti zahtjev za dodjelu stipendije samo u jednoj kategoriji. Članak 11. Pravo podnošenja zahtjeva za Natječaj u kategoriji A imaju studenti: - ako su studenti prve godine studija (koji su je po prvi puta upisali) da imaju prosjek ocjena 4,70, - ako su studenti ostalih godina studija – da prethodnih godina studija imaju prosjek ocjena najmanje 4,00 i ostvareno 60 ECTS bodova po godini. Pravo podnošenja zahtjeva za Natječaj u kategoriji B imaju studenti: - ako su studenti prve godine studija (koji su je po prvi puta upisali) da imaju prosjek ocjena(ili sva četiri/pet razreda srednje škole najmanje 3,5, - ako su studenti ostalih godina studija – da prethodnih godina studija imaju prosjek ocjena najmanje 3,0 i ostvareno najmanje 50 ECTS bodova po godini. Pravo podnošenja zahtjeva za Natječaj u kategoriji C imaju studenti - ako su upisali studij u nekom od deficitarnih zanimanja, a listu deficitarnih zanimanja Župan utvrđuje prema podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Članak 12. Zahtjevi za stipendiju podnose se na propisanom obrascu koji se preuzima na službenoj mrežnoj stranici Bjelovarsko-bilogorske županije. Članak 13. Zahtjevu za dodjelu studentske stipendije u A kategoriji prilaže se: 1. preslik domovnice ili osobne iskaznice, 2. uvjerenje o prebivalištu PU Bjelovarsko-bilogorske županije ne starije od 6 mjeseci, 3. dokaz da je prvi puta redovno upisana akademska godina za koju se dodjeljuje stipendija, iz kojeg je osim navedenog vidljiv smjer, studijska grupa i godina studija/semestar upisa,

Stranica 13 Broj 11 ÆUPANIJSKI GLASNIK 4. potvrda visokog učilišta o statusu redovnog studenta na visokom učilištu, 5. ovjereni prijepis ocjena prethodnih godina studija, 6. potvrda o ostvarenom broju ECTS bodova prethodnih godina studija propisanih studijskim programom, 7. za studente prve godine studija, preslik svjedodžbi svih razreda srednje škole, završnog ispita i državne mature, 8. izjava studenta da nije korisnik neke druge stipendije, odnosno izjavu da će odustati od korištenja druge stipendije, ako ostvari pravo na stipendiju Bjelovarskobilogorske županije (na obrascu Upravnog odjela) Uz opću dokumentaciju zahtjevu se treba priložiti još sljedeća dokumentacija: 1. dokaze o postignutim pojedinačnim uspjesima na državnim i međunarodnim natjecanjima u znanju – sve iz sustava nadležnih Agencija Ministarstva znanosti i obrazovanja, prethodnih godina školovanja, 2. dokaz o nagradama (rektorova, dekanova) i objavi stručnih radova, 3. dokaz o volontiranju – potvrda o volontiranju izdana sukladno zakonu iz koje je vidljiv podatak o vremenu (satima volontiranja), posljednje 3 godine, 4. dokaz o paralelnom pohađanju dva fakulteta u prethodnoj akademskoj godini, 5. dokaz o paralelnoj završenoj srednjoj školi izdan od ustanove koja ima za to verificirane programe nadležnog Ministarstva (studenti koji upisuju prvu godinu studija) 6. dokaz o posebnim okolnostima podnositelja zahtjeva. Članak 14. Zahtjevu za dodjelu studentske stipendije u B kategoriji prilaže se: 1. preslik domovnice ili osobne iskaznice, 2. uvjerenje o prebivalištu PU Bjelovarsko-bilogorske županije ne starije od 6 mjeseci, 3. potvrda visokog učilišta o statusu redovnog studenta na visokom učilištu, 4. ovjereni prijepis ocjena prethodnih godina studija, 5. potvrda o ostvarenom broju ECTS bodova prethodnih godina studija propisanih studijskim programom, 6. za studente prve godine studija, preslik svjedodžbi svih razreda srednje škole, 7. izjava studenta da nije korisnik neke druge stipendije odnosno izjavu da će odustati od korištenja druge stipendije, ako ostvari pravo na stipendiju Bjelovarskobilogorske županije (na obrascu Upravnog odjela) Uz opću dokumentaciju zahtjevu treba priložiti još posebnu dokumentaciju: 1. izjavu o članovima kućanstva (na obrascu Upravnog odjela), 2. potvrde o visini dohotka i primitaka Porezne uprave svih članova kućanstva (uključujući i podnositelja zahtjeva). Razdoblje za koje se potvrde iskazuju bit će definirano u tekstu Natječaja za dodjelu stipendija (prema uputama iz obrasca Upravnog odjela), i za članove kućanstva koji ne ostvaruju prihod potrebna je potvrda Porezne uprave o visini dohotka i primitaka 3. dokaz o volontiranju – potvrda o volontiranju izdana sukladno zakonu iz koje je vidljiv podatak o vremenu (satima volontiranja), posljednje tri godine, 4. dokaz o paralelnom pohađanju dva fakulteta u prethodnoj akademskoj godini, 5. dokaz o paralelnoj završenoj srednjoj školi izdan od ustanove koja ima za to verificirane programe nadležnog Ministarstva (studenti koji upisuju prvu godinu studija) 6. ostala dokumentacija kojom se dokazuju otežavajuće okolnosti položaja kućanstva prema kriterijima iz ove Odluke. Članak 15. Zahtjevu za dodjelu studentske stipendije za deficitarna zanimanja u C kategoriji prilaže se: 1. preslik domovnice ili osobne iskaznice, 2. uvjerenje o prebivalištu PU Bjelovarsko-bilogorske županije ne starije od 6 mjeseci, 3. potvrda visokog učilišta o statusu redovnog studenta na visokom učilištu, 4. ovjereni prijepis ocjena prethodnih godina studija, 5. za studente prve godine studija, preslik svjedodžbi svih razreda srednje škole, 6. potvrda o ostvarenom broju ECTS bodova prethodnih godina studija propisanih studijskim programom, 7. dokaz da je prvi puta redovno upisana akademska godina za koju se dodjeljuje stipendija, iz kojeg je osim navedenog vidljiv smjer, studijska grupa i godina studija/semestar upisa, 8. izjava studenta da nije korisnik neke druge stipendije, odnosno izjavu da će odustati od korištenja druge stipendije, ako ostvari pravo na stipendiju Bjelovarskobilogorske županije (na obrascu Upravnog odjela) Članak 16. Rok za podnošenje zahtjeva za studentsku stipendiju je 15 dana od dana objave Natječaja, a u postupak obrade uzimaju se samo potpuno dokumentirani zahtjevi. Članak 17. Zahtjeve za dodjelu stipendija razmatra Povjerenstvo za stipendije (u daljnjem tekstu Povjerenstvo) koje imenuje Župan, a sastoji se od predsjednika i četiri člana. Predsjednik i članovi Povjerenstva se imenuju na razdoblje od četiri godine i mogu biti razriješeni i prije isteka tog vremena. Povjerenstvo za svoj rad odgovara Županu. Administrativne i druge poslove za potrebe Povjerenstva obavlja Upravni odjel. Članak 18. Povjerenstvo radi na sjednicama. Sjednica se može

Stranica 14 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 11 održati ako joj prisustvuje većina od ukupnog broja članova. Sjednicu saziva i vodi predsjednik Povjerenstva. U slučaju spriječenosti ili odsutnosti predsjednika Povjerenstva, sjednicu saziva i vodi član Povjerenstva. O radu Povjerenstva vodi se zapisnik. NAČIN BODOVANJA Članak 19. Način bodovanja zahtjeva za dodjelu studentskih stipendija u A kategoriji vrši se prema sljedećim kriterijima: 1. Uspjeh u učenju a) studenti prve godine studija 4,70 – 4,80 1 bod 4,81 – 4,85 2 boda 4,86 – 4,90 3 boda 4,91 – 4,99 4 boda 5,00 5 bodova b) visoka učilišta – prethodna akademska godina 4,00 - 4,20 1 bod 4,21 – 4,40 3 boda 4,41 – 4,60 5 boda 4,61 – 4,80 7 boda 4,81 – 5,00 10 bodova Uspjeh u učenju utvrđuje se prosjekom zaključnih ocjena iz svih predmeta i ocjenom iz završnog ispita i državne mature na dvije decimale. U slučaju paralelnog pohađanja dvije srednje škole/ fakulteta uspjeh u učenju utvrđuje se prosjekom zaključnih ocjena iz svih predmeta na dvije decimale u obje škole/fakulteta. c) bodovanje prema kriteriju godine obrazovanja Upisana godina studija Prva 1 bod Druga 2 boda Treća 3 boda Četvrta 4 boda Peta 5 bodova Šesta 6 bodova 2. Natjecanja i nagrade Državno 1. mjesto 10 bodova 2. mjesto 8 bodova 3. mjesto 6 bodova Sudjelovanje na državnom natjecanju 3 boda Međunarodno/sudjelovanje 15 bodova Nagrade i objave stručnih radova Rektorova nagrada 15 bodova Dekanova nagrada 10 bodova Objava stručnog ili znanstvenog rada 5 bodova 3. Paralelno pohađanje škole/fakulteta Paralelno završena srednja škola za studente prve godine studija 2 boda Paralelno završen (ili pohađanje) dva fakulteta u prethodnoj akademskoj godini 5 bodova 4. Volonterski rad a) Od 1 do 50 sati volonterskog rada 5 bodova b) Od 51 do 100 sati volonterskog rada 10 bodova c) Od 101 sati i više volonterskog rada 15 bodova 5. Posebne okolnosti podnositelja zahtjeva (dokazi o navedenom) a) Ako je student korisnik osobne invalidnine 5 bodova b) Ako je student bez oba roditelja 4 boda c) Ako je student dijete samohranog roditelja 3 boda d) Ako je student dijete sudionika Domovinskog rata 3 boda e) Ako je student dijete invalida Domovinskog rata 3 boda Bodovi ostvareni po kriterijima iz podtočke 1., 2., 3., 4. i 5 se zbrajaju. Ukoliko dva ili više kandidata po osnovi darovitosti – A kategorija, ostvare isti broj bodova, prednost se daje kandidatu koji ima veći prosjek ocjena, a zatim ostvaren broj ECTS bodova. Članak 20. Način bodovanja zahtjeva za dodjelu studentskih stipendija u B kategoriji vrši se prema sljedećim kriterijima: 1. Uspjeh u učenju – utvrđuje se prosječnom ocjenom iz prethodnih godina školovanja, te tako dobiven prosjek zaokružen na dvije decimale se izražava kao broj bodova 2. Socijalni status U ovoj kategori j i prosjek prihoda po članu zajedničkog kućanstva ne smije prelaziti 2.100,00 kn mjesečno. Na osnovu podataka o članovima kućanstva (pisana izjava uz zahtjev) i dokumentacije o svim prihodima tog kućanstva, izračunava se prihod po članu kućanstva i isti se boduje. Bodovi se ostvaruju na sljedeći način: a) Do 500,00 kn 30 bodova b) Od 500,01 kn do 1.000,00 kn 25 bodova c) Od 1.000,01 kn do 1.500,00 kn 20 bodova d) Od 1.500,01 kn do 2.000,00 kn 15 bodova U prihod kućanstva ne ulazi doplatak za djecu, naknada na ime tjelesnog oštećenja, osobna invalidnina, doplatak za pomoć i njegu, zajamčena minimalna naknada te ostala primanja po osnovi socijalnih naknada u smislu Zakona o socijalnoj skrbi. 3. Dodatne okolnosti materijalnog položaja obitelji a) Student bez oba roditelja 15 b) Student dijete samohranih roditelja 10 c) Student korisnik osobne invalidnine 8 d) Student dijete civilnog invalida (najmanje 80 % invalidnosti) 5 e) Ako je student dijete sudionika Domovinskog rata 5

Stranica 15 Broj 11 ÆUPANIJSKI GLASNIK f) Ako je student dijete invalida Domovinskog rata 5 g) Drugi student u zajedničkom kućanstvu 3 h) Ostali članovi obitelji koji se školuju 1 4. Volonterski rad d) Od 1 do 50 sati volonterskog rada 5 bodova e) Od 51 do 100 sati volonterskog rada 10 bodova f) Od 101 sati i više volonterskog rada 15 bodova 5. Paralelno završena srednja škola za studente prve godine studija 2 boda Paralelno završen (ili pohađanje) dva fakulteta u prethodnoj akademskoj godini 5 bodova Ukoliko dva ili više kandidata po osnovi socijalnog kriterija – B kategorija ostvare isti broj bodova, prednost se daje kandidatu koji ima manji prosjek primanja po članu kućanstva. Članak 21. Način bodovanja zahtjeva za dodjelu studentskih stipendija u C kategoriji vrši se prema sljedećim kriterijima: 1. Deficitarnost struke 2. Uspjeh u učenju – utvrđuje se prosječnom ocjenom iz prethodnih godina školovanja, te tako dobiven prosjek zaokružen na dvije decimale se izražava kao broj bodova Ukoliko ima više zahtjeva za dodjelu stipendija, način bodovanja zahtjeva za dodjelu stipendija po osnovi deficitarnosti zanimanja - C kategorija vrši se tako da se prednost daje kandidatu koji ima veći prosjek ocjena, a zatim broj ECTS bodova. Članak 22. Povjerenstvo na temelju prijedloga Upravnog odjela donosi Redosljednu listu predlaže županu donošenje Odluke o dodjeli stipendija. Redosljedne liste objavljuju se na oglasnoj ploči i službenoj stranici Bjelovarsko-bilogorske županije. Redosljedna lista sadrži ime i prezime studenta, naziv studija i ukupan broj bodova. U roku osam dana od dana objave Redosljedne liste podnositelji zahtjeva imaju pravo podnijeti pisani prigovor Županu. Odluka Župana o prigovoru je konačna. UGOVORNE OBVEZE Članak 23. Na osnovu Odluke o dodjeli stipendija s odabranim kandidatom Župan potpisuje Ugovor o korištenju stipendije. Članak 24. Ugovor o korištenju stipendije sadrži: - Naziv ugovornih strana, - Naziv studija i naziv visokoobrazovne ustanove, - Visina stipendije, - Akademska godina odnosno razdoblje za koje je stipendija odobrena, - Obveze korisnika stipendije, - Odredbu da za vrijeme korištenje stipendije Županije korisnik ne može koristiti neku drugu stipendiju, - Obvezu povrata isplaćenih stipendija, - Ostala međusobna prava i obveze ugovornih strana. Za ono što neće biti uređeno ugovorom iz ovog članka, vrijede odredbe ove Odluke i Zakon o obveznim odnosima. Prijedlog Ugovora o korištenju stipendije izrađuje Upravni odjel. Članak 25. Ako korisnik stipendije iz bilo kojeg razloga odustane od sklapanja Ugovora o korištenju stipendije, Ugovor se sklapa sa sljedećim kandidatom na Redosljednoj listi u određenoj kategoriji. Članak 26. Županijske stipendije dodjeljuju se za jednu akademsku godinu uz obvezu ispunjenja uvjeta propisanih ovom Odlukom. Stipendija se isplaćuje u 10 mjesečnih rata. UVJETI ZA VRAĆANJE I OSLOBAĐANJE OBVEZE VRAĆANJA STIPENDIJE Članak 27. Korisnik stipendije dužan je o svim promjenama u tijeku korištenja stipendije obavijestiti Upravni odjel u roku od 15 dana od dana nastanka promjene (promjena prebivališta, promjeni statusa i o drugim relevantnim činjenicama koje utječu na izvršenje odredaba Ugovora o korištenju stipendije). Ako korisnik stipendije nije u roku iz stavka 1. ovog članka dostavio pisanu obavijest Upravnom odjelu, utvrdit će se obveza povrata isplaćenih stipendija i rok povrata. Članak 28. Korisnik stipendije oslobađa se u potpunosti obveze vraćanja primljenog iznosa stipendije, ukoliko do 1. studenoga tekuće godine dostavi Upravnom odjelu dokaz da je redovno upisao višu godinu studija. Ukoliko korisnik stipendije Upravnom odjelu nije u roku dostavio dokaz da je kao redovni student upisao višu godinu studija ili nije upisao višu godinu studija, utvrđuje se obveza povrata ukupno primljenog iznosa

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=