ŽUPANIJSKI GLASNIK 4 - 2022

Stranica 56 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 4 Tablica 17. Ostvareni rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine Općine Sirač za 2021. godinu 16 • elektronska meta za Strelja(ko dru&tvo Pobjeda • tableti za vije'nike novog saziva Vije'a Tablica 17. Ostvareni rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine Op'ine Sira( za 2021. godinu Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini ostvarena su u iznosu od 3.212.989,90 kuna, Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini ostvarena su u iznosu od 3.212.989,90 kuna, a odnose se na: • rekonstrukciju i opremanje doma Šibovac, • izrada nadstrešnice i fasade na zgradi Hrvatskog doma u Siraču • uređenje parkirališnog prostora ispred društvenog doma u Kipu • rekonstrukcija i nadzor Društvenog doma u Kipu faza II. • Radovi na rekonstrukciji vijećnice u zgradi Općine. Tablica 18. Ostvareni rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini Općine Sirač za 2021. godinu a odnose se na • rekonstrukcij i oprem nj doma %ibovac, • izrada nadstre&nice i fasade na zgradi Hrvatskog doma u Sira(u • ure)enje parkirali&nog prostora ispred dru&tvenog doma u Kipu • rekonstrukcija i nadzor Dru&tvenog doma u Kipu faza II. • Radovi na rekonstrukciji vije'nice u zgradi Op'ine Tablica 18. Ostvareni rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini Op'ine Sira( za 2021. godinu Rashodi i izdaci po izvoru financiranja: Rashodi i izdaci po izvoru financiranja: a odnose se na • rekonstrukciju i opremanje doma %ibovac, • izrada nadstre&nice i fasade na zgradi Hrvatskog doma u Sira(u • ure)enje parkirali&nog prostora ispred dru&tvenog doma u Kipu • rekonstrukcij i nadzor Dru&tvenog doma u Kipu faza II. • Ra vi rekonstrukciji vije'nice u zgradi Op'ine Tablica 18. Ostvareni rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini Op'ine Sira( za 2021. go inu Rashodi i izdaci po izvoru financiranja:

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=