ŽUPANIJSKI GLASNIK 4 - 2022

Stranica 55 Broj 4 ÆUPANIJSKI GLASNIK Ostali rashodi Ostali rashodi obuhvaćaju tekuće i kapitalne donacije. U 2021. godini ostvarene su u iznosu 825.938,20 kuna. Rashodi za tekuće i kapitalne donacije odnose se na financiranje: • programa javnih potreba u kulturi, • javnih potreba u sportu, • socijalnoj skrbi, • vjerskih zajednica • političkih stranaka i udruga • izgradnje komunalne infrastrukture (plinovod, vodovod, kanalizacija). Tablica 15. Ostvareni ostali rashodi Općine Sirač za 2021. godinu 15 Ostali rashodi Ostali rashodi obuhva'aju teku'e i kapitalne donacije. U 2021. godini ostvarene su u iznosu 825.938,20 kuna. Rashodi za teku'e i kapitalne donacije odnose se na financiranje: • programa javnih potreba u kulturi, • javnih potreba u sportu, • socijalnoj skrbi, • vjerskih zajednica • politi(kih stranaka i udruga • izgradnje komunalne infrastrukture (plinovod, vodovod, kanalizacija) Tablica 15. Ostvareni ostali rashodi Op'ine Sira( za 2021. godinu 2.2.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 4.110.365,76 kune. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine obuhva'aju rashode za nabavu ne proizvedene i proizvedene dugotrajne imovine i rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini. Rashodi za nabavu neproizvedene imovine Pod navedenim iznosom od 29.810,78 kuna ostvarena je: • nabava zemlji&ta koje je darovano Udruzi Nijemaca i Austrijanaca u vrijednosti 15.000,00 • ugradnja balkonskih i ulaznih vrata te dvokrilnih prozora u Podru(nu &kolu u Kipu u iznosu 14.810,78 kn. 2.2.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 4.110.365,76 kune. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine obuhvaćaju rashode za nabavu ne proizvedene i proizvedene dugotrajne imovine i rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini. Rashodi za nabavu neproizvedene imovine Pod navedenim iznosom od 29.810,78 kuna ostvarena je: • nabava zemljišta koje je darovano Udruzi Nijemaca i Austrijanaca u vrijednosti 15.000,00 • ugradnja balkonskih i ulaznih vrata te dvokrilnih prozora u Područnu školu u Kipu u iznosu 14.810,78 kn. Tablica 16. Ostvareni rashodi za nabavu ne proizvedene imovine Općine Sirač za 2021. godinu Tablica 16. Ostvareni rashodi za nabavu ne proizvedene imovine Op'ine Sira( za 2021. godinu Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 867.565,08 kuna, a odnose se na: • izradu tehni(ke dokumentacije i rekonstrukcija Zvonimirove ulice • asfaltiranje kolnih ulaza u Kre&imirovoj ulici • izradu projektne dokumentacije s tro&kovnikom za rekonstrukciju postoje'eg nogostupa u Kipu • odr!avanje i ure)enje prilaza na groblju %ibovac • izrada sustava za&tite od munje IPS na mrtva(nici Miljanovac • ra(unalnu opremu (monitor) i telefone • rashladni agregat u Hrvatskom domu • nadzorne kamere na eko otocima • kolica za prijevoz lijesa i bo!i'na jelka • izmjene i dopune Urbanisti(kog plana ure)enja za poduzetni(ku zonu Lanara-Kona(an prijedlog plana • kompresor za civilnu za&titu Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 867.565,08 kuna, a odnose se na: • izradu tehničke dokumentacije i rekonstrukcija Zvonimirove ulice • asfaltiranje kolnih ulaza u Krešimirovoj ulici • izradu projektne dokumentacije s troškovnikom za rekonstrukciju postojećeg nogostupa u Kipu • održavanje i uređenje prilaza na groblju Šibovac • izrada sustava zaštite od munje IPS na mrtvačnici Miljanovac • račun lnu opremu (monitor) i telefon • rashladni agregat u Hrvatskom domu • nadzorne kamere na eko otocima • kolica za prijevoz lijesa i božićna jelka • izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja za poduzetničku zonu Lanara-Konačan prijedlog plana • kompresor za civilnu zaštitu • elektronska meta za Streljačko društvo Pobjeda • tableti za vijećnike novog saziva Vijeća.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=