ŽUPANIJSKI GLASNIK 4 - 2022

Broj 4 - GODINA MMXXII. Bjelovar, 17. svibnja 2022. ISSN 1331-3819 akti ŽUPANA 100. Na temelju članka 119. stavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine", broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i članka 56., stavka 6., točke 15. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), župan Bjelovarsko-bilogorske županije donio je RJEŠENJE o imenovanju člana Školskog odbora Češke osnovne škole Josipa Ružičke Končanica Članak 1. Jaromir Liber imenuje se za člana Školskog odbora Češke osnovne škole Josipa Ružičke Končanica. Članak 2. Članu Školskog odbora iz članka 1. ovog Rješenja mandat teče od dana donošenja ovog Rješenja, a traje do kraja mandata cjelokupnog Školskog odbora. Članak 3. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 080-01/21-01/11 URBROJ: 2103-09-22-08 U Bjelovaru, 13. svibnja 2022. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 101. Na temelju članka 119. stavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine", broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i članka 56., stavka 6., točke 15. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), župan Bjelovarsko-bilogorske županije donio je RJEŠENJE o imenovanju članice Školskog odbora Češke osnovne škole Josipa Ružičke Končanica Članak 1. Maja Janda Starčević imenuje se za članicu Školskog odbora Češke osnovne škole Josipa Ružičke Končanica. Članak 2. Članici Školskog odbora iz članka 1. ovog Rješenja mandat teče od dana donošenja ovog Rješenja, a traje do kraja mandata cjelokupnog Školskog odbora. Članak 3. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 080-01/21-01/11 URBROJ: 2103-09-22-07 U Bjelovaru, 13. svibnja 2022. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r.

Stranica 2 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 4 102. Na temelju članka 119. stavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine", broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i članka 56., stavka 6., točke 15. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), župan Bjelovarsko-bilogorske županije donio je RJEŠENJE o razrješenju člana Školskog odbora Češke osnovne škole Josipa Ružičke Končanica Članak 1. Franjo Berečki razrješava se dužnosti člana Školskog odbora Češke osnovne škole Josipa Ružičke Končanica. Članak 2. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 080-01/21-01/11 URBROJ: 2103-09-22-05 U Bjelovaru, 13. svibnja 2022. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 103. Na temelju članka 119. stavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine", broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i članka 56., stavka 6., točke 15. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), župan Bjelovarsko-bilogorske županije donio je RJEŠENJE o razrješenju članice Školskog odbora Češke osnovne škole Josipa Ružičke Končanica Članak 1. Ivana Valenta razrješava se dužnosti članice Školskog odbora Češke osnovne škole Josipa Ružičke Končanica. Članak 2. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 080-01/21-01/11 URBROJ: 2103-09-22-06 U Bjelovaru, 13. svibnja 2022. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 104. Na temelju članka 119. stavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine", broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i članka 56., stavka 6., točke 15. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), župan Bjelovarsko-bilogorske županije donio je RJEŠENJE o razrješenju člana Školskog odbora Srednje škole Bartola Kašića Grubišno Polje Članak 1. Ivica Ahac razrješava se dužnosti člana Školskog odbora Srednje škole Bartola Kašića Grubišno Polje. Članak 2. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 080-01/21-01/59 URBROJ: 2103-09-22-06 U Bjelovaru, 06. svibnja 2022. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 105. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), Župan Bjelovarsko-bilogorske županije dana 28. travnja 2022. godine, donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na Odluku o potrebi zapošljavanja u Zavodu za hitnu medicinu Bjelovarsko-bilogorske županije Članak 1. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost na Odluku o potrebi zapošljavanja 1 (jednog) doktora medicine, na neodređeno vrijeme u Ispostavi Čazma, na upražnjeno radno mjesto, temeljem odlaska radnika Domagoja Kihas, dr. med., UrBroj: 2103-74-22-0638/5,

Stranica 3 Broj 4 ÆUPANIJSKI GLASNIK donijetu na sjednici Upravnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu Bjelovarsko-bilogorske županije, održanoj 14. travnja 2022. godine. Članak 2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenje i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 500-01/22-01/3 URBROJ: 2103-09-22-16 Bjelovar, 28. travnja 2022. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 106. Na temelju članka 98. stavak 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine", broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20), članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 01/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21) i Odluke Školskog odbora Gimnazije Bjelovar od 8.travnja 2022. godine župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ZAKLJUČAK o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Gimnazije Bjelovar Članak 1. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost na Prijedlog Statuta Gimnazije Bjelovar kojega je utvrdio Školski odbor na 16. sjednici održanoj 8.travnja 2022. godine. Članak 2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 602-02/22-02/3 URBROJ: 2103-09-22-3 Bjelovar, 09. svibnja 2022. godine ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 107. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj: 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), Župan Bjelovarsko-bilogorske županije dana 06. svibnja 2022. godine, donosi ZAKLJUČAK o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o III. izmjenama i dopunama Plan nabave za 2022. godinu Opće bolnice Bjelovar Članak 1. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje prethodnu suglasnost na Odluku Upravnog vijeća Opće bolnice Bjelovar, Klasa: 021-01/22-03/08, Ur.broj: 2103-72-03-22-06, od 26. travnja 2022. godine, kojom se usvajaju III. izmjene i dopune Plana nabave za 2022. godinu Opće bolnice Bjelovar. Članak 2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 500-01/22-01/1 URBROJ: 2103-09-22-65 Bjelovar, 09. svibnja 2022. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 108. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj: 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), Župan Bjelovarsko-bilogorske županije dana 06. svibnja 2022. godine, donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na Odluku o potrebi zapošljavanja doktora medicine, specijaliste infektologije, dva (2) izvršitelja/ice na neodređeno puno radno vrijeme u Općoj bolnici Bjelovar Članak 1. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost na Odluku o potrebi zapošljavanja doktora medicine, specijaliste infektologije, dva (2) izvršitelja/ ice, na neodređeno, puno radno vrijeme, donijetu na Upravnom vijeću Opće bolnice Bjelovar, Klasa: 02101/22-03/8, Urbroj: 2103-72-03-22-09, dana 26. travnja 2022. godine. Članak 2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 500-01/22-01/1 URBROJ: 2103-09-22-64 Bjelovar, 06. svibnja 2022. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r.

Stranica 4 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 4 109. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj: 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), Župan Bjelovarsko-bilogorske županije dana 06. svibnja 2022. godine, donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na Odluku o potrebi zapošljavanja doktora medicine, specijaliste psihijatrije, jedan (1) izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme u Općoj bolnici Bjelovar Članak 1. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost na Odluku o potrebi zapošljavanja doktora medicine, specijaliste psihijatrije, jedan (1) izvršitelj/ ica na neodređeno, puno radno vrijeme, donijetu na Upravnom vijeću Opće bolnice Bjelovar, Klasa: 02101/22-03/8, Urbroj: 2103-72-03-22-13, dana 26. travnja 2022. godine. Članak 2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 500-01/22-01/1 URBROJ: 2103-09-22-63 Bjelovar, 06. svibnja 2022. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 110. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), Župan Bjelovarsko-bilogorske županije dana 06. svibnja 2022. godine, donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na Odluku o pokretanju zapošljavanja u Daruvarskim toplicama, Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Članak 1. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost na Odluku o pokretanju zapošljavanja, donijetu na 15. sjednici Upravnog vijeća, održanoj dana 28. veljače 2022. godine, kako slijedi: a) Prvostupnik fizioterapije – 2 izvršitelja na određeno puno radno vrijeme, zamjena za vrijeme porodiljnog dopusta, b) Fizioterapeutski tehničar – 1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme, zamjena za vrijeme porodiljnog dopusta, c) Logoped – 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme, d) Njegovateljica – 1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme, do 1 godine, privremeno povećanje opsega posla. Članak 2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 500-01/22-01/2 URBROJ: 2103-09-22-17 Bjelovar, 06. svibnja 2022. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 111. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), Župan Bjelovarsko-bilogorske županije dana 17. svibnja 2022. godine, donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na Odluku o potrebi zapošljavanja u Zavodu za hitnu medicinu Bjelovarsko-bilogorske županije Članak 1. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost na Odluku o potrebi zapošljavanja 1 (jednog) prvostupnika sestrinstva u Tim 1 i Tim 2 HMP, na neodređeno vrijeme u Ispostavi Bjelovar, na upražnjeno radno mjesto, donijetu na sjednici Upravnog vijeća, Ur.broj: 2103-7422-0700/4, održanoj 04. svibnja 2022. godine. Navedeno upražnjeno radno mjesto utvrđuje se temeljem odlaska radnika Alena Jurena, med. tehn., radnika u Medicinsko prijavno-dojavnoj jedinici, sa danom 30. 04. 2022. godine, na rad kod drugog poslodavca. Provedbom interne preraspodjele radnika Slobodana Sekulića, bacc. med. tehn. iz Tima 1 i Tima 2 HMP na upražnjeno radno mjesto u Medicinsko prijavno-dojavnoj jedinici, ostaje upražnjeno radno mjesto prvostupnika sestrinstava u Timu 1 i Timu 2 HMP. Članak 2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenje i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 500-01/22-01/3 URBROJ: 2103-09-22-19 Bjelovar, 17. svibnja 2022. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r.

Stranica 5 Broj 4 ÆUPANIJSKI GLASNIK 112. Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 86/08,61/11, 4/18, 112/19), članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 10/13, 1/18, 2/20, 5/20 i 1/21) na prijedlog pročelnika Upravnog odjela za poljoprivredu župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi PRAVILNIK o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za poljoprivredu Članak 1. U Pravilniku o unutarnjem redu Upravnog odjela za poljoprivredu ("Županijski glasnik", broj 7/21) u članku 7. pod rednim brojem 2. iza riječi "poljoprivredne" dodaju se riječi "i veterinarske". Kod radnog mjesta pod rednim brojem 3. riječi "društvene ili prirodne struke" zamjenjuju se riječima "poljoprivredne, veterinarske ili društvene struke". Kod radnog mjesta pod rednim brojem 3. kod broja izvršitelja brojka "1" zamjenjuje se brojkom "2". Kod radnog mjesta pod rednim brojem 5. iza riječi "poljoprivredne", a nakon zareza dodaje se nova riječ "društvene". Kod radnog mjesta pod rednim brojem 6. iza riječi "specijalist" dodaje se nova riječ "veterinarske,". Iza radnog mjesta broj 7. dodaje se novo radno mjesto pod rednim brojem 8. koje glasi: "8. REFERENT ZA POLJOPRIVREDU Kategorija: III Potkategorija: referent Klasifikacijski rang: 11. Opis poslova radnog mjesta: - obavlja poslove iz djelokruga poljoprivrede, - obavlja poslove vezane uz javne pozive za dodjelu potpora iz područja poljoprivrede, - priprema i obrađuje statističke podatke vezane uz djelokrug Upravnog odjela, - izvršava opće akte Županijske skupštine, te naloge župana, - obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i pomoćnika pročelnika. Stručno znanje: srednja stručna sprema gimnazije, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, poznavanje rada na računalu, položen državni ispit. Broj izvšitelja: 1." Članak 2. Ostali članci Pravilnika ostaju nepromijenjeni. Članak 3. Ovaj Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika stupa na snagu prvog dana od dana objave u "Županijskom glasniku". KLASA: 023-01/21-01/47 URBROJ: 2103-09-22-2 Bjelovar, 16. svibnja 2022. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r.

Stranica 6 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 4 OPĆINA SIRAČ 31. Na temelju članka 11. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15. – ispravak, 123/17., 98/19. i 144/20.), članka 8., 9., 10. i 32. Statuta Općine Sirač ("Županijski glasnik", broj 19/09, 06/10, 03/13, 01/18, 03/21), sukladno prijedlogu Komisije za odlikovanja i priznanja, Općinsko vijeće Općine Sirač na 12. sjednici održanoj 28. travnja 2022. godine donosi ODLUKU o dodjeli javnih priznanja Općine Sirač povodom "Dana Općine Sirač 2022. godine" Članak 1. Javna priznanja Općine Sirač za 2022. godinu dodjeljuju se kako slijedi: 1. POSMRTNO PRIZNANJE OPĆINE SIRAČ - Višnja i Đuro Lukač, za dugogodišnje poslovanje i vrijedan doprinos razvoju obrtništva na području Općine Sirač, te promicanje ugleda Općine Sirač - Ankica Rendić, za osobito vrijedan doprinos ugledu Općine Sirač, te za cjelovito djelo koje je ostvarila tijekom radnog i životnog vijeka 2. PLAKETA OPĆINE SIRAČ - Branimir Miler, kao najviši izraz poštovanja za posebne zasluge i doprinose u izgradnji Općine Sirač, uspjehe u područjima gospodarskog i društvenog života od značaja za razvitak Općine Sirač, te izričit doprinos njenom ugledu - Ivan Romozi, za najviše zasluge i osobita djela domoljublja u obrani samostalnosti i neovisnosti Općine Sirač i Republike Hrvatske - Stjepan Juraić, za društveno političko djelovanje u životu naše Općine, te promicanje moralnih i društvenih vrednota - Josip Hamp, za naročite zasluge i ostvarene rezultate svojim višegodišnjim radom i djelovanjem - Vencl Jerman, za promicanje kulture češke nacionalne manjine i drugih društvenih vrijednosti - Dragan Biondić, dobrovoljni darivatelj krvi sa 75 davanja dragocjene tekućine koja spašava živote - Zlatko Karlović, dobrovoljni darivatelj krvi sa 75 davanja dragocjene tekućine koja spašava živote 3. KOLEKTIVNA PRIZNANJA - Udruga Nijemaca i Austrijanaca Općine Sirač, za osnivanje manifestacije "Gastro" i promicanje ugleda Općine Sirač 4. POJEDINAČNA PRIZNANJA - Mateja Andrlić, za uzorne uspjehe i rezultate postignute u području sporta - Kristijan Matijašević, za predan i ustrajan rad u društvenim, sportskim i kulturnim aktivnostima - dr. Ljiljana Žunić, za požrtvovnost u radu i poseban doprinos u zaštiti pučanstva od zarazne bolesti COVID-19 - med. sestra Jasna Petrušić, za požrtvovnost u radu i poseban doprinos u zaštiti pučanstva od zarazne bolesti COVID-19 - Marica Pervan, za nesebično pomaganje i doprinos razvoja Općine Sirač 5. ZAHVALA OPĆINE SIRAČ - Elvis Kokalović, za zapažene rezultate u sportu - Zdravko Joščak, za zapažene rezultate u sportu - Lucijan Šafar, za izrazit volonterski radi i doprinos u pružanju pomoći potrebitima - Dona Manjarić, za izrazit volonterski radi i doprinos u pružanju pomoći potrebitima - Nensi Rendić, za izrazit volonterski radi i doprinos u pružanju pomoći potrebitima - Nikol Vaclavek, za osvojeno prvo mjesto u natjecanju za najbolji esej/zastupnički govor Hrvatskog sabora o temi "Trideset godina hrvatske neovisnosti". Članak 2. Javna priznanja Općine Sirač dodijelit će se i uručiti nagrađenima na svečanoj sjednici Općinskog vijeća Općine Sirač 26.05.2022. godine. Članak 3. Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave, a objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 060-01/22-01/1 URBROJ: 2103-17-01-22-14 Sirač, 28. 04. 2022. Predsjednik Općinskog vijeća: Branimir Miler, oec., v. r. 32. Temeljem članka 108. i članka 109 Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08, 136/12, 15/15, 144/21) i Pravi lnika o polugodišnjem i godišnjem izvještavanju o izvršenju proračuna ("Narodne novine", broj 24/13, 102/17, 1/20, 98/20, 109/20, 147/20,025/21,079/21,128/21) i članka 32. Statuta Općine Sirač ("Županijski glasnik", broj 19/09, 06/10, 03/13, 1/18), Općinsko vijeće Općine Sirač na svojoj 13. sjednici održanoj 11.05.2022. godine donosi: GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE SIRAČ ZA 2021. GODINU

Stranica 7 Broj 4 ÆUPANIJSKI GLASNIK I. OPĆI DIO Članak 1. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sirač za 2021. godinu sadrži: Ostvarenje Plan Ostvarenje Indeks Indeks 2020. g. 2021. g. 2021. g. 3/1 3/2 1 2 3 4 5 RAČUN PRIHODA I RASHODA Prihodi poslovanja 12.253.527,92 15.866.239,12 10.620.556,99 0,87 0,67 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 26.753,95 1.100.546,91 68.016,40 2,54 0,06 UKUPNO PRIHODA 12.280.281,87 16.966.786,03 10.688.573,39 0,87 0,63 Rashodi poslovanja 7.800.454,11 11.129.475,75 8.132.948,16 1,04 0,73 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 5.861.679,85 6.418.028,84 4.110.365,76 0,70 0,64 UKUPNO RASHODA 13.662.133,96 17.547.504,59 12.243.313,92 0,90 0,70 RAZLIKA VIŠAK/MANJAK -1.381.852,09 -580.718,56 -1.554.740,53 1,13 2,68 RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA Ukupan donos viška/manjka iz prethodnih godina 1.712.570,65 30.718,56 -1.066.187,93 Dio koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju 1.712.570,65 0,00 -1.066.187,93 RAČUN FINANCIRANJA Primici od financijske imovine i zaduživanja 0,00 550.000,00 474.422,72 0,86 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 300.000,00 0,00 0,00 0,00 NETO FINANCIRANJE -300.000,00 550.000,00 474.422,72 -1,58 0,86 VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA 30.718,56 -30.718,56 -2.146.505,74 Članak 2. Prihodi i primici, te rashodi i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja/zaduživanja kako slijedi: OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-2] Račun/ Opis Izvršenje Izvorni plan Tekući plan Izvršenje Indeks Indeks Pozicija 2020. g. 2021. g. 2021. g. 2021. g. 6/3 6/5 1 2 3 4 5 6 7 8 6 Prihodi poslovanja 12.253.527,92 14.036.542,00 15.866.239,12 10.620.556,99 86,67% 66,94% 61 Prihodi od poreza 4.086.761,84 4.469.425,00 5.453.460,64 4.099.300,69 100,31% 75,17% 611 Porez i prirez na dohodak 3.982.256,21 4.314.425,00 5.298.460,64 3.950.518,98 99,20% 74,56% 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 3.925.219,60 4.044.769,61 103,05% 6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti 171.693,55 147.281,76 85,78% 6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava 35.704,94 51.223,95 143,46% 6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala 60.460,74 26.412,10 43,68%

Stranica 8 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 4 Račun/ Opis Izvršenje Izvorni plan Tekući plan Izvršenje Indeks Indeks Pozicija 2020. g. 2021. g. 2021. g. 2021. g. 6/3 6/5 1 2 3 4 5 6 7 8 6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi 0,00 0,00 6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi -210.822,62 -319.168,44 151,39% 613 Porezi na imovinu 85.042,68 141.000,00 141.000,00 132.170,16 155,42% 93,74% 6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) 660,00 660,00 100,00% 6134 Povremeni porezi na imovinu 84.382,68 131.510,16 155,85% 614 Porezi na robu i usluge 19.462,95 14.000,00 14.000,00 16.611,55 85,35% 118,65% 6142 Porez na promet 19.343,29 16.567,70 85,65% 6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti 119,66 43,85 36,65% 63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna 5.911.070,37 7.060.127,00 7.197.998,48 3.970.224,16 67,17% 55,16% 632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU 111.718,13 0,00 0,00 0,00 0,00% 6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU 111.718,13 0,00 0,00% 633 Pomoći iz proračuna 2.939.798,31 1.980.141,00 2.625.264,28 1.967.604,46 66,93% 74,95% 6331 Tekuće pomoći iz proračuna 2.398.379,31 1.556.811,14 64,91% 6332 Kapitalne pomoći iz proračuna 541.419,00 410.793,32 75,87% 634 Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 133.016,94 149.000,00 118.450,00 86.170,96 64,78% 72,75% 6341 Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 133.016,94 86.170,96 64,78% 635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 194.140,91 190.000,00 190.000,00 195.650,00 100,78% 102,97% 6351 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 194.140,91 195.650,00 100,78% 638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 2.532.396,08 4.740.986,00 4.264.284,20 1.720.798,74 67,95% 40,35% 6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 1.097.599,77 1.373.478,05 125,13% 6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 1.434.796,31 347.320,69 24,21% 64 Prihodi od imovine 443.841,32 466.140,00 488.180,00 450.564,60 101,51% 92,29% 641 Prihodi od financijske imovine 1.958,84 1.250,00 23.280,00 30.653,56 1564,88% 131,67% 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 31,71 11,78 37,15% 6414 Prihodi od zateznih kamata 1.909,22 30.641,78 1604,94% 6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule 17,91 0,00 0,00% 642 Prihodi od nefinancijske imovine 441.882,48 464.140,00 464.150,00 419.911,04 95,03% 90,47% 6421 Naknade za koncesije 83.689,72 10.120,00 12,09% 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 161.780,60 140.112,57 86,61% 6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine 191.281,09 263.687,41 137,85% 6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 5.131,07 5.991,06 116,76% 643 Prihodi od kamata na dane zajmove 0,00 750,00 750,00 0,00 0,00% 6432 Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima 0,00 0,00 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 1.769.831,65 1.863.800,00 2.557.300,00 2.059.012,43 116,34% 80,52%

Stranica 9 Broj 4 ÆUPANIJSKI GLASNIK Račun/ Opis Izvršenje Izvorni plan Tekući plan Izvršenje Indeks Indeks Pozicija 2020. g. 2021. g. 2021. g. 2021. g. 6/3 6/5 1 2 3 4 5 6 7 8 651 Upravne i administrativne pristojbe 190,24 500,00 500,00 10,74 5,65% 2,15% 6513 Ostale upravne pristojbe i naknade 190,24 10,74 5,65% 652 Prihodi po posebnim propisima 1.169.877,72 1.321.000,00 1.934.500,00 1.471.388,99 125,77% 76,06% 6522 Prihodi vodnog gospodarstva 597,85 330,45 55,27% 6524 Doprinosi za šume 1.147.824,87 1.451.532,69 126,46% 6526 Ostali nespomenuti prihodi 21.455,00 19.525,85 91,01% 653 Komunalni doprinosi i naknade 599.763,69 542.300,00 622.300,00 587.612,70 97,97% 94,43% 6531 Komunalni doprinosi 41.714,59 9.890,27 23,71% 6532 Komunalne naknade 558.049,10 577.722,43 103,53% 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 36.815,04 170.050,00 167.300,00 40.436,79 109,84% 24,17% 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 36.815,04 75.050,00 75.300,00 40.136,79 109,02% 53,30% 6615 Prihodi od pruženih usluga 36.815,04 40.136,79 109,02% 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države 0,00 95.000,00 92.000,00 300,00 0,33% 6631 Tekuće donacije 0,00 0,00 6632 Kapitalne donacije 0,00 300,00 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 5.207,70 7.000,00 2.000,00 1.018,32 19,55% 50,92% 683 Ostali prihodi 5.207,70 7.000,00 2.000,00 1.018,32 19,55% 50,92% 6831 Ostali prihodi 5.207,70 1.018,32 19,55% 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 26.753,95 1.047.000,00 1.100.546,91 68.016,40 254,23% 6,18% 71 Prihodi od prodaje neproizvedene imovine 18.006,99 950.000,00 998.000,00 60.020,00 333,32% 6,01% 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 18.006,99 950.000,00 998.000,00 60.020,00 333,32% 6,01% 7111 Zemljište 18.006,99 60.020,00 333,32% 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 8.746,96 97.000,00 102.546,91 7.996,40 91,42% 7,80% 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 1.636,96 96.000,00 97.000,00 3.449,49 210,73% 3,56% 7211 Stambeni objekti 1.636,96 3.449,49 210,73% 722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme 7.110,00 0,00 4.546,91 4.546,91 63,95% 100,00% 7221 Uredska oprema i namještaj 0,00 4.546,91 7227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 7.110,00 0,00 0,00% 724 Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00% 7242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) 0,00 0,00 UKUPNO 12.280.281,87 15.083.542,00 16.966.786,03 10.688.573,39 87,04% 63,00% OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-3] Račun/ Opis Izvršenje Izvorni plan Tekući plan Izvršenje Indeks Indeks Pozicija 2020. g. 2021. g. 2021. g. 2021. g. 6/3 6/5 1 2 3 4 5 6 7 8 3 Rashodi poslovanja 7.800.454,11 10.066.395,00 11.129.475,75 8.132.948,16 104,26% 73,08% 31 Rashodi za zaposlene 2.205.260,57 3.380.200,00 3.332.215,00 2.397.371,69 108,71% 71,95% 311 Plaće (Bruto) 1.786.524,68 2.838.250,00 2.863.205,00 1.990.640,62 111,43% 69,52% 3111 Plaće za redovan rad 1.786.524,68 1.990.640,62 111,43% 312 Ostali rashodi za zaposlene 130.869,17 215.750,00 139.060,00 79.826,94 61,00% 57,40%

Stranica 10 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 4 Račun/ Opis Izvršenje Izvorni plan Tekući plan Izvršenje Indeks Indeks Pozicija 2020. g. 2021. g. 2021. g. 2021. g. 6/3 6/5 1 2 3 4 5 6 7 8 3121 Ostali rashodi za zaposlene 130.869,17 79.826,94 61,00% 313 Doprinosi na plaće 287.866,72 326.200,00 329.950,00 326.904,13 113,56% 99,08% 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 287.866,72 326.904,13 113,56% 32 Materijalni rashodi 3.018.842,44 3.246.620,00 3.872.081,48 3.258.088,71 107,93% 84,14% 321 Naknade troškova zaposlenima 178.814,91 290.432,00 285.167,00 198.405,65 110,96% 69,58% 3211 Službena putovanja 4.764,90 4.501,98 94,48% 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 66.688,01 89.139,77 133,67% 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 103.310,00 100.967,50 97,73% 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 4.052,00 3.796,40 93,69% 322 Rashodi za materijal i energiju 444.496,13 432.485,00 532.827,79 453.706,41 102,07% 85,15% 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 141.726,44 97.703,66 68,94% 3222 Materijal i sirovine 8.166,35 0,00 0,00% 3223 Energija 212.712,68 252.503,11 118,71% 3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 68.232,30 100.836,35 147,78% 3225 Sitni inventar i auto gume 13.658,36 2.663,29 19,50% 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 0,00 0,00 323 Rashodi za usluge 2.289.677,97 2.180.338,00 2.686.952,90 2.352.830,83 102,76% 87,57% 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 47.126,36 65.444,88 138,87% 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.580.473,51 1.692.873,64 107,11% 3233 Usluge promidžbe i informiranja 110.098,34 160.672,71 145,94% 3234 Komunalne usluge 147.230,09 126.030,64 85,60% 3235 Zakupnine i najamnine 3.672,75 6.176,75 168,18% 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 27.713,41 18.798,83 67,83% 3237 Intelektualne i osobne usluge 149.868,46 160.336,72 106,98% 3238 Računalne usluge 69.081,84 41.608,05 60,23% 3239 Ostale usluge 154.413,21 80.888,61 52,38% 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 640,00 7.950,00 7.750,00 6.489,00 1013,91% 83,73% 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 640,00 6.489,00 1013,91% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 105.213,43 335.415,00 359.383,79 246.656,82 234,43% 68,63% 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 19.469,60 145.729,87 748,50% 3292 Premije osiguranja 13.293,97 13.743,81 103,38% 3293 Reprezentacija 37.494,59 55.015,87 146,73% 3294 Članarine 0,00 0,00 3295 Pristojbe i naknade 23.002,85 22.123,53 96,18% 3296 Troškovi sudskih postupaka 0,00 2.372,80 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 11.952,42 7.670,94 64,18% 34 Financijski rashodi 20.858,92 24.500,00 33.000,00 31.505,23 151,04% 95,47% 343 Ostali financijski rashodi 20.858,92 24.500,00 33.000,00 31.505,23 151,04% 95,47% 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 20.696,66 30.557,86 147,65% 3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule 4,76 0,00 0,00% 3433 Zatezne kamate 0,00 48,59 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 157,50 898,78 570,65% 35 Subvencije 151.468,33 210.000,00 387.500,00 260.243,11 171,81% 67,16%

Stranica 11 Broj 4 ÆUPANIJSKI GLASNIK Račun/ Opis Izvršenje Izvorni plan Tekući plan Izvršenje Indeks Indeks Pozicija 2020. g. 2021. g. 2021. g. 2021. g. 6/3 6/5 1 2 3 4 5 6 7 8 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 151.468,33 210.000,00 387.500,00 260.243,11 171,81% 67,16% 3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 108.273,27 158.417,13 146,31% 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 43.195,06 101.825,98 235,74% 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 961.655,74 1.177.325,00 1.197.979,27 1.094.115,15 113,77% 91,33% 363 Pomoći unutar općeg proračuna 216.537,19 232.000,00 249.799,27 233.643,14 107,90% 93,53% 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 211.780,48 215.843,87 101,92% 3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 4.756,71 17.799,27 374,19% 366 Pomoć korisnicima drugih proračuna 745.118,55 945.325,00 948.180,00 860.472,01 115,48% 90,75% 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 730.118,55 860.472,01 117,85% 3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 15.000,00 0,00 0,00% 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 371.298,56 403.000,00 426.440,00 265.686,07 71,56% 62,30% 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 371.298,56 403.000,00 426.440,00 265.686,07 71,56% 62,30% 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 359.791,05 249.713,74 69,41% 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 11.507,51 15.972,33 138,80% 38 Ostali rashodi 1.071.069,55 1.624.750,00 1.880.260,00 825.938,20 77,11% 43,93% 381 Tekuće donacije 955.661,45 874.750,00 837.260,00 742.938,20 77,74% 88,73% 3811 Tekuće donacije u novcu 844.624,00 738.433,83 87,43% 3812 Tekuće donacije u naravi 111.037,45 4.504,37 4,06% 382 Kapitalne donacije 105.208,10 280.000,00 373.000,00 83.000,00 78,89% 22,25% 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 105.208,10 83.000,00 78,89% 383 Kazne, penali i naknade štete 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00% 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 0,00 0,00 386 Kapitalne pomoći 10.200,00 450.000,00 650.000,00 0,00 0,00% 0,00% 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru 10.200,00 0,00 0,00% 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 5.861.679,85 5.317.147,00 6.418.028,84 4.110.365,76 70,12% 64,04% 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 102.048,83 489.500,00 694.500,00 29.810,78 29,21% 4,29% 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 46.225,00 485.500,00 435.500,00 15.000,00 32,45% 3,44% 4111 Zemljište 46.225,00 15.000,00 32,45% 412 Nematerijalna imovina 55.823,83 4.000,00 259.000,00 14.810,78 26,53% 5,72% 4123 Licence 0,00 0,00 4124 Ostala prava 55.823,83 14.810,78 26,53% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.685.855,59 1.208.782,00 2.076.924,43 867.565,08 51,46% 41,77% 421 Građevinski objekti 936.043,45 1.024.000,00 1.743.020,43 605.273,19 64,66% 34,73% 4211 Stambeni objekti 0,00 0,00 4212 Poslovni objekti 0,00 0,00 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 552.476,24 523.972,39 94,84% 4214 Ostali građevinski objekti 383.567,21 81.300,80 21,20%

Stranica 12 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 4 Račun/ Opis Izvršenje Izvorni plan Tekući plan Izvršenje Indeks Indeks Pozicija 2020. g. 2021. g. 2021. g. 2021. g. 6/3 6/5 1 2 3 4 5 6 7 8 422 Postrojenja i oprema 626.366,14 113.000,00 309.104,00 249.916,89 39,90% 80,85% 4221 Uredska oprema i namještaj 40.379,46 11.303,90 27,99% 4222 Komunikacijska oprema 130.804,68 11.197,90 8,56% 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 382.970,25 60.804,00 15,88% 4226 Sportska i glazbena oprema 0,00 0,00 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 72.211,75 166.611,09 230,73% 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 0,00 3.000,00 1.000,00 0,00 0,00% 4241 Knjige 0,00 0,00 425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado 0,00 1.400,00 1.400,00 0,00 0,00% 4251 Višegodišnji nasadi 0,00 0,00 426 Nematerijalna proizvedena imovina 123.446,00 67.382,00 22.400,00 12.375,00 10,02% 55,25% 4262 Ulaganja u računalne programe 13.446,00 0,00 0,00% 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 110.000,00 12.375,00 11,25% 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 4.073.775,43 3.618.865,00 3.646.604,41 3.212.989,90 78,87% 88,11% 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 3.910.698,27 3.578.865,00 3.616.604,41 3.212.989,90 82,16% 88,84% 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 3.910.698,27 3.212.989,90 82,16% 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 163.077,16 40.000,00 30.000,00 0,00 0,00% 0,00% 4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 163.077,16 0,00 0,00% UKUPNO 13.662.133,96 15.383.542,00 17.547.504,59 12.243.313,92 89,61% 69,77% OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA [T-4] IzvorID Opis Izvršenje Izvorni plan Tekući plan Izvršenje Indeks Indeks 2020. g. 2021. g. 2021. g. 2021. g. 6/3 6/5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Opći prihodi i primici 4.808.908,50 5.383.115,00 6.315.050,05 4.844.567,04 100,74% 76,71% 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 4.808.908,50 5.383.115,00 6.315.050,05 4.844.567,04 100,74% 76,71% 3 Vlastiti prihodi 1.580,00 0,00 250,00 250,00 15,82% 100,00% 31 Vlastiti prihodi 1.580,00 0,00 250,00 250,00 15,82% 100,00% 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 2.072.526,26 2.176.300,00 2.806.250,00 2.342.583,65 113,03% 83,48% 41 KOMUNALNA DJELATNOST 610.163,69 542.300,00 644.800,00 592.816,26 97,16% 91,94% 42 OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 1.462.362,57 1.634.000,00 2.161.450,00 1.749.767,39 119,65% 80,95% 5 Pomoći 5.325.929,97 6.431.127,00 6.704.235,98 3.470.540,70 65,16% 51,77% 52 POMOĆI KOMPENZACIJSKE MJERE 5.325.929,97 6.431.127,00 6.704.235,98 3.470.540,70 65,16% 51,77% 6 Donacije 46.220,15 50.000,00 50.000,00 18.612,00 40,27% 37,22% 61 NAMJENSKE DONACIJE 46.220,15 50.000,00 50.000,00 18.612,00 40,27% 37,22% 7 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade šteta od osig 25.116,99 1.043.000,00 1.091.000,00 12.020,00 47,86% 1,10% 71 PRIHOD OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE U VL. JLS 23.862,00 1.043.000,00 1.091.000,00 12.020,00 50,37% 1,10% 72 Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu RH 1.254,99 0,00 0,00 0,00 0,00% UKUPNO 12.280.281,87 15.083.542,00 16.966.786,03 10.688.573,39 87,04% 63,00%

Stranica 13 Broj 4 ÆUPANIJSKI GLASNIK OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA [T-5] IzvorID Opis Izvršenje Izvorni plan Tekući plan Izvršenje Indeks Indeks 2020. g. 2021. g. 2021. g. 2021. g. 6/3 6/5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Opći prihodi i primici 5.846.897,61 5.676.115,00 6.895.768,61 5.801.080,44 99,22% 84,13% 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 5.846.897,61 5.676.115,00 6.895.768,61 5.801.080,44 99,22% 84,13% 3 Vlastiti prihodi 1.500,00 0,00 250,00 250,86 16,72% 100,34% 31 Vlastiti prihodi 1.500,00 0,00 250,00 250,86 16,72% 100,34% 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 2.014.515,85 2.183.300,00 2.806.250,00 1.424.222,90 70,70% 50,75% 41 KOMUNALNA DJELATNOST 589.433,95 542.300,00 644.800,00 622.768,91 105,66% 96,58% 42 OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 1.425.081,90 1.641.000,00 2.161.450,00 801.453,99 56,24% 37,08% 5 Pomoći 5.751.750,35 6.431.127,00 6.704.235,98 4.921.693,24 85,57% 73,41% 52 POMOĆI KOMPENZACIJSKE MJERE 5.751.750,35 6.431.127,00 6.704.235,98 4.921.693,24 85,57% 73,41% 6 Donacije 46.220,15 50.000,00 50.000,00 34.134,15 73,85% 68,27% 61 NAMJENSKE DONACIJE 46.220,15 50.000,00 50.000,00 34.134,15 73,85% 68,27% 7 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade šteta od osig. 1.250,00 1.043.000,00 1.091.000,00 61.932,33 4954,59% 5,68% 71 PRIHOD OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE U VL. JLS 0,00 1.043.000,00 1.091.000,00 61.932,33 5,68% 72 Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu RH 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00% UKUPNO 13.662.133,96 15.383.542,00 17.547.504,59 12.243.313,92 89,61% 69,77% OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI [T-6] Funk. Opis Izvršenje Izvorni plan Tekući plan Izvršenje Indeks Indeks 2020. g. 2021. g. 2021. g. 2021. g. 6/3 6/5 1 2 3 4 5 6 7 8 01 Opće javne usluge 2.029.656,01 2.520.212,00 2.740.484,48 2.195.151,45 108,15% 80,10% 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi 1.958.442,95 2.405.012,00 2.509.482,90 1.979.467,24 101,07% 78,88% 013 Opće usluge 71.213,06 25.200,00 88.700,00 76.299,22 107,14% 86,02% 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane 0,00 90.000,00 142.301,58 139.384,99 97,95% 02 Obrana 60.554,83 50.500,00 57.000,00 48.913,65 80,78% 85,81% 022 Civilna obrana 60.554,83 50.500,00 57.000,00 48.913,65 80,78% 85,81% 03 Javni red i sigurnost 671.780,40 673.000,00 703.000,00 674.843,87 100,46% 95,99% 032 Usluge protupožarne zaštite 671.780,40 673.000,00 703.000,00 674.843,87 100,46% 95,99% 04 Ekonomski poslovi 2.114.514,46 1.815.385,00 2.569.267,43 1.646.691,94 77,88% 64,09% 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad 616,00 500,00 1.000,00 514,00 83,44% 51,40% 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov 147.885,36 60.000,00 60.000,00 38.096,28 25,76% 63,49% 044 Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo 111.037,45 0,00 0,00 0,00 0,00% 045 Promet 1.575.914,47 1.263.000,00 2.118.067,43 1.316.258,80 83,52% 62,14% 046 Komunikacije 132.952,79 20.800,00 21.600,00 19.950,00 15,01% 92,36% 047 Ostale industrije 146.108,39 471.085,00 368.600,00 271.872,86 186,08% 73,76% 05 Zaštita okoliša 10.200,00 160.000,00 260.000,00 0,00 0,00% 0,00% 051 Gospodarenje otpadom 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00% 052 Gospodarenje otpadnim vodama 10.200,00 150.000,00 250.000,00 0,00 0,00% 0,00% 06 Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice 6.148.537,33 6.298.238,00 6.954.150,68 4.666.807,55 75,90% 67,11%

Stranica 14 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 4 Funk. Opis Izvršenje Izvorni plan Tekući plan Izvršenje Indeks Indeks 2020. g. 2021. g. 2021. g. 2021. g. 6/3 6/5 1 2 3 4 5 6 7 8 061 Razvoj stanovanja 158.743,04 97.500,00 200.000,00 192.540,18 121,29% 96,27% 062 Razvoj zajednice 2.688.649,46 2.244.838,00 2.790.130,91 1.682.578,31 62,58% 60,30% 063 Opskrba vodom 0,00 150.000,00 250.000,00 0,00 0,00% 064 Ulična rasvjeta 0,00 120.000,00 50.000,00 0,00 0,00% 066 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 3.301.144,83 3.685.900,00 3.664.019,77 2.791.689,06 84,57% 76,19% 07 Zdravstvo 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00% 070 Zdravstvo 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00% 08 Rekreacija, kultura i religija 460.600,00 602.800,00 641.200,00 559.490,00 121,47% 87,26% 081 Službe rekreacije i sporta 260.000,00 280.000,00 280.000,00 280.000,00 107,69% 100,00% 084 Religijske i druge službe zajednice 72.000,00 37.000,00 47.000,00 36.000,00 50,00% 76,60% 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani 128.600,00 285.800,00 314.200,00 243.490,00 189,34% 77,50% 09 Obrazovanje 573.341,52 672.305,00 742.260,00 647.834,87 112,99% 87,28% 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje 501.941,52 621.305,00 686.260,00 591.834,87 117,91% 86,24% 092 Srednjoškolsko obrazovanje 71.400,00 51.000,00 56.000,00 56.000,00 78,43% 100,00% 10 Socijalna zaštita 1.592.949,41 2.588.102,00 2.877.142,00 1.803.580,59 113,22% 62,69% 102 Starost 1.485.558,22 2.284.102,00 2.554.702,00 1.659.650,80 111,72% 64,96% 104 Obitelj i djeca 49.783,68 200.000,00 226.550,00 82.021,46 164,76% 36,20% 106 Stanovanje 42.317,80 80.000,00 67.550,00 40.743,03 96,28% 60,32% 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 100,00% 100,00% 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane 8.289,71 17.000,00 21.340,00 14.165,30 170,88% 66,38% UKUPNO 13.662.133,96 15.383.542,00 17.547.504,59 12.243.313,92 89,61% 69,77% OPĆI DIO PRORAČUNA - RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-7] Račun/ Opis Izvršenje Izvorni plan Tekući plan Izvršenje Indeks Indeks Pozicija 2020. g. 2021. g. 2021. g. 2021. g. 6/3 6/5 1 2 3 4 5 6 7 8 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova -300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 51 Izdaci za dane zajmove -300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 512 Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima -300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 5121 Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu -300.000,00 0,00 0,00% 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 0,00 300.000,00 550.000,00 474.422,72 86,26% 81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova 0,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 100,00% 812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima 0,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 100,00% 8121 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu 0,00 300.000,00

Stranica 15 Broj 4 ÆUPANIJSKI GLASNIK Račun/ Opis Izvršenje Izvorni plan Tekući plan Izvršenje Indeks Indeks Pozicija 2020. g. 2021. g. 2021. g. 2021. g. 6/3 6/5 1 2 3 4 5 6 7 8 84 Primici od zaduživanja 0,00 0,00 250.000,00 174.422,72 69,77% 847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti 0,00 0,00 250.000,00 174.422,72 69,77% 8471 Primljeni zajmovi od državnog proračuna 0,00 174.422,72 UKUPNO -300.000,00 300.000,00 550.000,00 474.422,72 -158,14% 86,26% OPĆI DIO PRORAČUNA - RAČUN FINANCIRANJA ANALITIČKI PRIKAZ [T-8] Račun/ Opis Ostvarenje Ostvarenje Indeks Pozicija 2020. g. 2021. g. 4/3 1 2 3 4 5 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova -300.000,00 0,00 0,00% 51 Izdaci za dane zajmove -300.000,00 0,00 0,00% 512 Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima -300.000,00 0,00 0,00% 5121 Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu -300.000,00 0,00 0,00% 51211 Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu - kratkoročni -300.000,00 0,00 0,00% 51211 816 Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu - kratkoročni -300.000,00 0,00 0,00% 0 Zajam Baptističkoj crkvi "Sion" Sirač -300.000,00 0,00 0,00% 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 0,00 474.422,72 81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova 0,00 300.000,00 812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima 0,00 300.000,00 8121 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu 0,00 300.000,00 81211 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu - kratkoročni 0,00 300.000,00 81211 -127 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu - kratkoročni PRIHOD OD POZAJMICE 0,00 300.000,00 84 Primici od zaduživanja 0,00 174.422,72 847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti 0,00 174.422,72 8471 Primljeni zajmovi od državnog proračuna 0,00 174.422,72 84711 Primljeni zajmovi od državnog proračuna - kratkoročni 0,00 174.422,72 84711 -136 Primljeni zajmovi od državnog proračuna - kratkoročni PRIHOD OD POREZA NA DOHODAK - DUG 0,00 174.422,72 UKUPNO -300.000,00 474.422,72 -158,14% OPĆI DIO PRORAČUNA - RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA - PRIMICI [T-9A] IzvorID Opis Izvršenje Izvorni plan Tekući plan Izvršenje Indeks Indeks 2020. g. 2021. g. 2021. g. 2021. g. 6/3 6/5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Opći prihodi i primici 4.808.908,50 5.383.115,00 6.315.050,05 4.844.567,04 100,74% 76,71%

Stranica 16 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 4 IzvorID Opis Izvršenje Izvorni plan Tekući plan Izvršenje Indeks Indeks 2020. g. 2021. g. 2021. g. 2021. g. 6/3 6/5 1 2 3 4 5 6 7 8 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 4.808.908,50 5.383.115,00 6.315.050,05 4.844.567,04 100,74% 76,71% 3 Vlastiti prihodi 1.580,00 0,00 250,00 250,00 15,82% 100,00% 31 Vlastiti prihodi 1.580,00 0,00 250,00 250,00 15,82% 100,00% 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 2.072.526,26 2.176.300,00 2.806.250,00 2.342.583,65 113,03% 83,48% 41 KOMUNALNA DJELATNOST 610.163,69 542.300,00 644.800,00 592.816,26 97,16% 91,94% 42 OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 1.462.362,57 1.634.000,00 2.161.450,00 1.749.767,39 119,65% 80,95% 5 Pomoći 5.325.929,97 6.431.127,00 6.704.235,98 3.470.540,70 65,16% 51,77% 52 POMOĆI KOMPENZACIJSKE MJERE 5.325.929,97 6.431.127,00 6.704.235,98 3.470.540,70 65,16% 51,77% 6 Donacije 46.220,15 50.000,00 50.000,00 18.612,00 40,27% 37,22% 61 NAMJENSKE DONACIJE 46.220,15 50.000,00 50.000,00 18.612,00 40,27% 37,22% 7 Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig 25.116,99 1.043.000,00 1.091.000,00 12.020,00 47,86% 1,10% 71 PRIHOD OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE U VL. JLS 23.862,00 1.043.000,00 1.091.000,00 12.020,00 50,37% 1,10% 72 Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu RH 1.254,99 0,00 0,00 0,00 0,00% UKUPNO 12.280.281,87 15.083.542,00 16.966.786,03 10.688.573,39 87,04% 63,00% OPĆI DIO PRORAČUNA - RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA - IZDACI [T-9B] IzvorID Opis Izvršenje Izvorni plan Tekući plan Izvršenje Indeks Indeks 2020. g. 2021. g. 2021. g. 2021. g. 6/3 6/5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Opći prihodi i primici 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% UKUPNO 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% POSEBNI DIO PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI [T-10] Račun/ Opis Izvorni plan Tekući plan Izvršenje Indeks Pozicija 2021. g. 2021. g. 2021. g. 5/4 1 2 3 4 5 6 RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA 878.200,00 915.869,48 728.266,07 79,52% GLAVA 00101 OPĆINSKO VIJEĆE 343.300,00 386.334,48 298.078,80 77,16% GLAVA 00102 URED NAČELNIKA 528.900,00 521.730,00 425.885,33 81,63% GLAVA 00103 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA 6.000,00 7.805,00 4.301,94 55,12% RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 14.505.342,00 16.631.635,11 11.515.047,85 69,24% GLAVA 00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 11.796.589,00 12.651.514,68 9.056.925,57 71,59% GLAVA 00202 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA 1.270.753,00 2.054.773,43 613.023,19 29,83% GLAVA 00203 KOMUNALNE DJELATNOSTI 1.438.000,00 1.925.347,00 1.845.099,09 95,83% UKUPNO 15.383.542,00 17.547.504,59 12.243.313,92 69,77%

Stranica 17 Broj 4 ÆUPANIJSKI GLASNIK POSEBNI DIO [T-11] Račun/ Opis Izvorni plan Tekući plan Izvršenje Indeks Pozicija 2021. g. 2021. g. 2021. g. 5/4 RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA 878.200,00 915.869,48 728.266,07 79,52% GLAVA 00101 OPĆINSKO VIJEĆE 343.300,00 386.334,48 298.078,80 77,16% Program 1001 Javna uprava 253.300,00 244.032,90 158.693,81 65,03% Akt. A100001 Redovne aktivnosti Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 160.000,00 172.432,90 140.213,04 81,31% Izv. 1 Izvor: 110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 160.000,00 172.432,90 140.213,04 81,31% 32 Materijalni rashodi 160.000,00 167.882,90 135.666,13 80,81% 323 Rashodi za usluge 113.000,00 122.882,90 110.122,50 89,62% 3233 Usluge promidžbe i informiranja 92.522,50 3237 Intelektualne i osobne usluge 17.600,00 3239 Ostale usluge 0,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 47.000,00 45.000,00 25.543,63 56,76% 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 22.453,63 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.090,00 38 Ostali rashodi 0,00 4.550,00 4.546,91 99,93% 381 Tekuće donacije 0,00 4.550,00 4.546,91 99,93% 3811 Tekuće donacije u novcu 4.546,91 Akt. A100059 Dani Općine Sirač, blagdani i proslave Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 78.300,00 56.600,00 16.417,75 29,01% Izv. 1 Izvor: 110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 78.300,00 56.600,00 16.417,75 29,01% 32 Materijalni rashodi 78.300,00 56.600,00 16.417,75 29,01% 323 Rashodi za usluge 1.300,00 0,00 0,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 77.000,00 56.600,00 16.417,75 29,01% 3293 Reprezentacija 16.417,75 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 Akt. A100060 Ostale prigodne proslave Funkcija: 0474 Višenamjenski razvojni projekti 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00% Izv. 1 Izvor: 110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00% 32 Materijalni rashodi 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00% 3293 Reprezentacija 0,00 Akt. A100069 Savjet mladih Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 10.000,00 10.000,00 2.063,02 20,63% Izv. 1 Izvor: 110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 10.000,00 10.000,00 2.063,02 20,63% 32 Materijalni rashodi 10.000,00 10.000,00 2.063,02 20,63% Rashodi za materijal i energiju Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Reprezentacija Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Izbori 322 3224 329 3293 3299 Program 1002 1.000,00 9.000,00 90.000,00 1.000,00 9.000,00 142.301,58 821,50 821,50 1.241,52 1.199,54 41,98 139.384,99 82,15% 13,79% 97,95%

Stranica 18 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 4 Akt. A100003 Funkcija: 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane Izv. Izvor: 110 32 322 3221 323 3232 3233 329 3291 38 381 3811 Izvor: 520 32 329 3291 Izvor: 529 32 322 3221 329 3291 GLAVA 00102 Program 1003 Akt. A100004 Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela Izv. 1 Izvor: 110 31 311 3111 313 Lokalni izbori OPĆI PRIHODI I PRIMICI Materijalni rashodi Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Rashodi za usluge Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Ostali rashodi Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu POMOĆI KOMPENZACIJSKE MJERE Materijalni rashodi Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično POMOĆI ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA Materijalni rashodi Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično URED NAČELNIKA Javna uprava i administracija Redovan rad OPĆI PRIHODI I PRIMICI Rashodi za zaposlene Plaće (Bruto) Plaće za redovan rad Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 51.846,36 32 Materijalni rashodi 76.200,00 85.400,00 56.245,45 65,86% 321 Naknade troškova zaposlenima 16.500,00 15.700,00 7.146,23 45,52% 3211 Službena putovanja 2.238,60 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 1.863,63 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 2.200,00 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 844,00 322 Rashodi za materijal i energiju 20.000,00 20.000,00 8.074,37 40,37% 3223 Energija 7.874,41 3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 199,96 323 Rashodi za usluge 7.500,00 10.500,00 8.958,02 85,31% 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 7.967,63 3239 Ostale usluge 990,39 Račun/ Opis Izvorni plan Tekući plan Izvršenje Indeks Pozicija 2021. g. 2021. g. 2021. g. 5/4 90.000,00 70.000,00 59.000,00 5.000,00 7.000,00 47.000,00 11.000,00 11.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 528.900,00 528.900,00 483.900,00 483.900,00 407.700,00 350.000,00 57.700,00 142.301,58 69.307,33 58.307,33 4.337,33 5.770,00 48.200,00 11.000,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 72.994,25 72.994,25 130,46 72.863,79 521.730,00 521.730,00 493.100,00 493.100,00 407.700,00 350.000,00 57.700,00 139.384,99 66.390,74 56.493,82 2.648,71 2.648,71 5.681,45 2.270,00 3.411,45 48.163,66 48.163,66 9.896,92 9.896,92 9.896,92 0,00 0,00 0,00 0,00 72.994,25 72.994,25 867,79 867,79 72.126,46 72.126,46 425.885,33 425.885,33 422.311,95 422.311,95 366.066,50 314.220,14 314.220,14 51.846,36 97,95% 95,79% 96,89% 61,07% 98,47% 99,92% 89,97% 89,97% 100,00% 100,00% 665,18% 98,99% 81,63% 81,63% 85,64% 85,64% 89,79% 89,78% 89,86%

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=