ŽUPANIJSKI GLASNIK 4 - 2022

Stranica 58 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 4 3. POSEBNI DIO PRORAČUNA 3.1. RAZDJEL PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA (001) 3.1.1. GLAVA OPĆINSKO VIJEĆE (00101) Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru prava i dužnosti Općine kao jedinice lokalne samouprave. U okviru svog djelokruga Općinsko vijeće između ostalog donosi Statut Općine, odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga Općine, donosi općinski proračun, odluku o izvršenju proračuna i nadzire ukupno materijalno i financijsko poslovanje Općine te odlučuje o drugim pitanjima utvrđenim zakonima i Statutom Općine. Program 1001 Javna uprava Ostvarena sredstva Općinskog vijeća iznose 158.693,81 kuna odnosno 65,03%. Obuhvaćaju rashode za redovan rad, materijalne rashode predstavničkog tijela, naknade, protokole i promidžbu. Program 1002 Izbori Program je ostvaren u iznosu od 139.384,99 kn odnosno sa 97,95 %, a planiran je s 90.000,00 kn što je više za 49.384,99 kn. Troškovi Lokalnih izbora odnose se na troškove uredskog materijala, usluge promidžbe i informiranja te naknade članovima povjerenstava. Održana su dva kruga izbora. Dio je financiran od strane županije u iznosu od 72.994,25 kn a razliku od 66.390,74 kn financira Općina Sirač. U kolovozu je isplaćen trošak izborne promidžbe u iznosu od 9.896,92 kn koji je financirala Općina Sirač sukladno Zakonu. Pozicija je u trećim Izmjenama i dopunama proračuna povećana. 3.1.2. GLAVA URED NAČELNIKA (00102 ) Načelnik zastupa Općinu Sirač i nositelj je izvršne vlasti Općine. Obavlja poslove propisane Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te Statutom Općine Sirač. Program 1003 Javna uprava i administracija Ostvarena sredstva za provođenje ovog programa iznose 425.885,33 kuna što je 81,63 % a odnose se na rashode za redovan rad i protokolarne poslove načelnika i njegovog zamjenika, te proračunsku pričuvu u iznosu od 20.000,00 kn koja nije izvršena. 3.1.3. GLAVA VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA (00103) Program 1004 Nacionalne manjine Ostvarena sredstva ovog programa iznose 4.301,94 kn za redovan rad i funkcioniranje Vijeća češke nacionalne manjine i Vijeća srpske nacionalne manjine. 3.2. RAZDJEL JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL (002) 3.2.1. GLAVA JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL (00201) Ukupni troškovi jedinstvenog upravnog odjela u 2021.g iznose 9.056.925,57 kn, a raspoređeni su u sljedeće programe: Program 1005 Javna uprava i administracija Obuhvaća poslove Jedinstvenog upravnog odjela koji ima 6 zaposlenika, a to su upravno-pravni poslovi, opći i administrativni poslovi, financijsko-planski, materijalno-financijski i računovodstveni poslovi, informatički poslovi, pomoćno-tehnički poslovi i ostali. Ostvarena sredstva u iznosu od 1.285.168,00 kn su raspoređena na rashode za: 1. plaće, doprinose i naknade administrativnog, tehničkog i stručnog osoblja, 2. materijalne rashode, 3. zajedničke troškove službe kao što su uredski materijal, usluge telefona, interneta, poštarina, usluge promidžbe i informiranja, oglasa, licence, usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja, 4. geodetsko-katastarske usluge, računalne usluge, pristojbe 5. financijske rashode 6. nabavu opreme-sitnog inventara, računala i računalne opreme, uredskog namještaja i slično.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=