ŽUPANIJSKI GLASNIK 4 - 2022

Stranica 10 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 4 Račun/ Opis Izvršenje Izvorni plan Tekući plan Izvršenje Indeks Indeks Pozicija 2020. g. 2021. g. 2021. g. 2021. g. 6/3 6/5 1 2 3 4 5 6 7 8 3121 Ostali rashodi za zaposlene 130.869,17 79.826,94 61,00% 313 Doprinosi na plaće 287.866,72 326.200,00 329.950,00 326.904,13 113,56% 99,08% 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 287.866,72 326.904,13 113,56% 32 Materijalni rashodi 3.018.842,44 3.246.620,00 3.872.081,48 3.258.088,71 107,93% 84,14% 321 Naknade troškova zaposlenima 178.814,91 290.432,00 285.167,00 198.405,65 110,96% 69,58% 3211 Službena putovanja 4.764,90 4.501,98 94,48% 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 66.688,01 89.139,77 133,67% 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 103.310,00 100.967,50 97,73% 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 4.052,00 3.796,40 93,69% 322 Rashodi za materijal i energiju 444.496,13 432.485,00 532.827,79 453.706,41 102,07% 85,15% 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 141.726,44 97.703,66 68,94% 3222 Materijal i sirovine 8.166,35 0,00 0,00% 3223 Energija 212.712,68 252.503,11 118,71% 3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 68.232,30 100.836,35 147,78% 3225 Sitni inventar i auto gume 13.658,36 2.663,29 19,50% 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 0,00 0,00 323 Rashodi za usluge 2.289.677,97 2.180.338,00 2.686.952,90 2.352.830,83 102,76% 87,57% 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 47.126,36 65.444,88 138,87% 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.580.473,51 1.692.873,64 107,11% 3233 Usluge promidžbe i informiranja 110.098,34 160.672,71 145,94% 3234 Komunalne usluge 147.230,09 126.030,64 85,60% 3235 Zakupnine i najamnine 3.672,75 6.176,75 168,18% 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 27.713,41 18.798,83 67,83% 3237 Intelektualne i osobne usluge 149.868,46 160.336,72 106,98% 3238 Računalne usluge 69.081,84 41.608,05 60,23% 3239 Ostale usluge 154.413,21 80.888,61 52,38% 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 640,00 7.950,00 7.750,00 6.489,00 1013,91% 83,73% 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 640,00 6.489,00 1013,91% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 105.213,43 335.415,00 359.383,79 246.656,82 234,43% 68,63% 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 19.469,60 145.729,87 748,50% 3292 Premije osiguranja 13.293,97 13.743,81 103,38% 3293 Reprezentacija 37.494,59 55.015,87 146,73% 3294 Članarine 0,00 0,00 3295 Pristojbe i naknade 23.002,85 22.123,53 96,18% 3296 Troškovi sudskih postupaka 0,00 2.372,80 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 11.952,42 7.670,94 64,18% 34 Financijski rashodi 20.858,92 24.500,00 33.000,00 31.505,23 151,04% 95,47% 343 Ostali financijski rashodi 20.858,92 24.500,00 33.000,00 31.505,23 151,04% 95,47% 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 20.696,66 30.557,86 147,65% 3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule 4,76 0,00 0,00% 3433 Zatezne kamate 0,00 48,59 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 157,50 898,78 570,65% 35 Subvencije 151.468,33 210.000,00 387.500,00 260.243,11 171,81% 67,16%

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=