ŽUPANIJSKI GLASNIK 4 - 2022

Stranica 11 Broj 4 ÆUPANIJSKI GLASNIK Račun/ Opis Izvršenje Izvorni plan Tekući plan Izvršenje Indeks Indeks Pozicija 2020. g. 2021. g. 2021. g. 2021. g. 6/3 6/5 1 2 3 4 5 6 7 8 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 151.468,33 210.000,00 387.500,00 260.243,11 171,81% 67,16% 3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 108.273,27 158.417,13 146,31% 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 43.195,06 101.825,98 235,74% 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 961.655,74 1.177.325,00 1.197.979,27 1.094.115,15 113,77% 91,33% 363 Pomoći unutar općeg proračuna 216.537,19 232.000,00 249.799,27 233.643,14 107,90% 93,53% 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 211.780,48 215.843,87 101,92% 3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 4.756,71 17.799,27 374,19% 366 Pomoć korisnicima drugih proračuna 745.118,55 945.325,00 948.180,00 860.472,01 115,48% 90,75% 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 730.118,55 860.472,01 117,85% 3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 15.000,00 0,00 0,00% 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 371.298,56 403.000,00 426.440,00 265.686,07 71,56% 62,30% 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 371.298,56 403.000,00 426.440,00 265.686,07 71,56% 62,30% 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 359.791,05 249.713,74 69,41% 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 11.507,51 15.972,33 138,80% 38 Ostali rashodi 1.071.069,55 1.624.750,00 1.880.260,00 825.938,20 77,11% 43,93% 381 Tekuće donacije 955.661,45 874.750,00 837.260,00 742.938,20 77,74% 88,73% 3811 Tekuće donacije u novcu 844.624,00 738.433,83 87,43% 3812 Tekuće donacije u naravi 111.037,45 4.504,37 4,06% 382 Kapitalne donacije 105.208,10 280.000,00 373.000,00 83.000,00 78,89% 22,25% 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 105.208,10 83.000,00 78,89% 383 Kazne, penali i naknade štete 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00% 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 0,00 0,00 386 Kapitalne pomoći 10.200,00 450.000,00 650.000,00 0,00 0,00% 0,00% 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru 10.200,00 0,00 0,00% 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 5.861.679,85 5.317.147,00 6.418.028,84 4.110.365,76 70,12% 64,04% 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 102.048,83 489.500,00 694.500,00 29.810,78 29,21% 4,29% 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 46.225,00 485.500,00 435.500,00 15.000,00 32,45% 3,44% 4111 Zemljište 46.225,00 15.000,00 32,45% 412 Nematerijalna imovina 55.823,83 4.000,00 259.000,00 14.810,78 26,53% 5,72% 4123 Licence 0,00 0,00 4124 Ostala prava 55.823,83 14.810,78 26,53% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.685.855,59 1.208.782,00 2.076.924,43 867.565,08 51,46% 41,77% 421 Građevinski objekti 936.043,45 1.024.000,00 1.743.020,43 605.273,19 64,66% 34,73% 4211 Stambeni objekti 0,00 0,00 4212 Poslovni objekti 0,00 0,00 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 552.476,24 523.972,39 94,84% 4214 Ostali građevinski objekti 383.567,21 81.300,80 21,20%

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=