ŽUPANIJSKI GLASNIK 4 - 2022

Stranica 9 Broj 4 ÆUPANIJSKI GLASNIK Račun/ Opis Izvršenje Izvorni plan Tekući plan Izvršenje Indeks Indeks Pozicija 2020. g. 2021. g. 2021. g. 2021. g. 6/3 6/5 1 2 3 4 5 6 7 8 651 Upravne i administrativne pristojbe 190,24 500,00 500,00 10,74 5,65% 2,15% 6513 Ostale upravne pristojbe i naknade 190,24 10,74 5,65% 652 Prihodi po posebnim propisima 1.169.877,72 1.321.000,00 1.934.500,00 1.471.388,99 125,77% 76,06% 6522 Prihodi vodnog gospodarstva 597,85 330,45 55,27% 6524 Doprinosi za šume 1.147.824,87 1.451.532,69 126,46% 6526 Ostali nespomenuti prihodi 21.455,00 19.525,85 91,01% 653 Komunalni doprinosi i naknade 599.763,69 542.300,00 622.300,00 587.612,70 97,97% 94,43% 6531 Komunalni doprinosi 41.714,59 9.890,27 23,71% 6532 Komunalne naknade 558.049,10 577.722,43 103,53% 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 36.815,04 170.050,00 167.300,00 40.436,79 109,84% 24,17% 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 36.815,04 75.050,00 75.300,00 40.136,79 109,02% 53,30% 6615 Prihodi od pruženih usluga 36.815,04 40.136,79 109,02% 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države 0,00 95.000,00 92.000,00 300,00 0,33% 6631 Tekuće donacije 0,00 0,00 6632 Kapitalne donacije 0,00 300,00 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 5.207,70 7.000,00 2.000,00 1.018,32 19,55% 50,92% 683 Ostali prihodi 5.207,70 7.000,00 2.000,00 1.018,32 19,55% 50,92% 6831 Ostali prihodi 5.207,70 1.018,32 19,55% 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 26.753,95 1.047.000,00 1.100.546,91 68.016,40 254,23% 6,18% 71 Prihodi od prodaje neproizvedene imovine 18.006,99 950.000,00 998.000,00 60.020,00 333,32% 6,01% 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 18.006,99 950.000,00 998.000,00 60.020,00 333,32% 6,01% 7111 Zemljište 18.006,99 60.020,00 333,32% 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 8.746,96 97.000,00 102.546,91 7.996,40 91,42% 7,80% 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 1.636,96 96.000,00 97.000,00 3.449,49 210,73% 3,56% 7211 Stambeni objekti 1.636,96 3.449,49 210,73% 722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme 7.110,00 0,00 4.546,91 4.546,91 63,95% 100,00% 7221 Uredska oprema i namještaj 0,00 4.546,91 7227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 7.110,00 0,00 0,00% 724 Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00% 7242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) 0,00 0,00 UKUPNO 12.280.281,87 15.083.542,00 16.966.786,03 10.688.573,39 87,04% 63,00% OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-3] Račun/ Opis Izvršenje Izvorni plan Tekući plan Izvršenje Indeks Indeks Pozicija 2020. g. 2021. g. 2021. g. 2021. g. 6/3 6/5 1 2 3 4 5 6 7 8 3 Rashodi poslovanja 7.800.454,11 10.066.395,00 11.129.475,75 8.132.948,16 104,26% 73,08% 31 Rashodi za zaposlene 2.205.260,57 3.380.200,00 3.332.215,00 2.397.371,69 108,71% 71,95% 311 Plaće (Bruto) 1.786.524,68 2.838.250,00 2.863.205,00 1.990.640,62 111,43% 69,52% 3111 Plaće za redovan rad 1.786.524,68 1.990.640,62 111,43% 312 Ostali rashodi za zaposlene 130.869,17 215.750,00 139.060,00 79.826,94 61,00% 57,40%

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=