ŽUPANIJSKI GLASNIK 4 - 2022

Stranica 100 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 4 2111/04-01-18-38, od 16. 11. 2018. god.) i članka 32. Statuta Općine Sirač ("Županijski glasnik", broj 19/09, 06/10, 03/13, 01/18), Općinsko vijeće Općine Sirač na svojoj 25. sjednici održanoj 27. 02. 2020. god. donosi Odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Sirač (KLASA: 810-06/1901/1, URBROJ: 2111/04-02-20-5). Kao pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite Općine Sirač određene su: • Javna vatrogasna postrojba Grada Daruvara, • Vatrogasna zajednica Općine Sirač s pripadajućim dobrovoljnim vatrogasnim društvima, • Hrvatska gorska služba spašavanja – stanica Bjelovar, • Gradsko društvo Crvenog križa Daruvar, • "Darkom" d.o.o. Daruvar, • "Darkom vodoopskrba i odvodnja" d.o.o. Daruvar, • "Darkom distribucija plinom" d.o.o. Daruvar. Pravne osobe od interesa za civilnu zaštitu mogu se angažirati u situacijama koje su opasne po sigurnost stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša, a svojom opremom i osposobljenošću kadrova mogu adekvatno odgovoriti na potencijalno opasne situacije te kao kapaciteti za zbrinjavanje unesrećenih. Nakon usvajanja nove Procjene rizika od velikih nesreća, Općinsko vijeće donijet će novu odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Sirač, na temelju prethodne suglasnosti Službe civilne zaštite Bjelovar, a sukladno rezultatima nove Procjene rizika od velikih nesreća Općine Sirač. Kontakt podaci pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite kao i drugih operativnih snaga sustava civilne zaštite (adrese, fiksni i mobilni telefonski brojevi), kontinuirano se ažuriraju u planskim dokumentima Općine 4. OSTALI SUDIONICI SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE U slučaju katastrofalnih posljedica, osim analizom navedenih odgovornih i upravljačkih te operativnih kapaciteta, u sanaciju posljedica prijetnje se uključuju redovne gotove snage – pravne osobe, koje postupaju prema vlastitim operativnim planovima, odnosno: • MUP – Policijska uprava Bjelovarsko-bilogorska – Policijska postaja Daruvar, • Postrojba civilne zaštite za spašavanje iz ruševina, • Centar za socijalnu skrb Daruvar, • Caritas Bjelovarsko-bilogorske županije, • Hrvatske šume – UŠP Bjelovar – Šumarija Sirač, • Hrvatski Telekom d.d. Zagreb, • Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping Zagreb, • Veterinarska stanica Daruvar d.o.o., • HEP ODS d.o.o, Elektra Križ – Terenska jedinica Daruvar • Županijska uprava za ceste Bjelovarsko-bilogorske županije, • Zavod za hitnu medicinu Bjelovarsko-bilogorske županije • Zavod za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske županije, • Dom zdravlja Bjelovarsko-bilogorske županije, • Dom zdravlja Daruvar, • Opća bolnica Bjelovar, • Hrvatske vode – Vodnogospodarski odjel za srednju i donju Savu – Vodnogospodarska ispostava za mali sliv "Ilova – Pakra", • MUP – Ravnateljstvo civilne zaštite – Područni ured civilne zaštite Varaždin – Služba civilne zaštite Bjelovar, • Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba – Savjetodavna služba Bjelovarsko-bilogorske županije – Ispostava Daruvar 5. KAPACITETI ZA ZBRINJAVANJE I DRUGI OBJEKTI ZA SKLANJANJE Na području Općine Sirač ima dovoljno kapaciteta za smještaj i pripremu hrane tako da bi osnovni uvjeti za normalizaciju života, uz zdravstvenu zaštitu bili ispunjeni. Moguć je i privremeni smještaj u objektima pravnih osoba, dok se ne ostvare potrebni uvjeti za smještaj u javne prostore. Postoji mogućnost podizanja šatorskih i drugih privremenih naselja na zelenim površinama. Njihovu lokaciju određuje Stožer civilne zaštite Općine Sirač. Zbrinjavanje stanovništva su škole zbog veličine i osobina prostora (grijanje, sanitarni čvorovi, vlastita kuhinja). Sklanjanje stanovništva ostvarit će se i uporabom podrumskih prostorija, podzemnih garaža, postojećih obiteljskih skloništa u individualnoj stambenoj izgradnji i sl. Pregled smještajnih kapaciteta i lokacija na kojima će se organizirati nabava i priprema hrane na području Općine Sirač: • Osnovna škola Sirač (mogućih 200 obroka). ANALIZA FINANCIRANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE U 2021. GODINI Sredstva namijenjena za financiranje sustava civilne zaštite, definirana su Proračunom Općine Sirač za 2021. god. Tijekom 2021. god. Općina Sirač u sustav civilne zaštite uložila je 1.403.526,97 kuna. R.br. Opis Izvršeno 2021. g. 1. Civilna zaštita 42.913,65 1.1. Oprema 31.351,15 1.2. Intelektualne usluge 11.562,50 2. Vatrogastvo 674.843,87 2.1. Vatrogasna zajednica Općine Sirač 229.000,00 2.1.1. Sredstva za redovan rad 229.000,00 2.2. Javna vatrogasna postrojba grada Daruvara 445.843,87

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=