ŽUPANIJSKI GLASNIK 4 - 2022

Stranica 101 Broj 4 ÆUPANIJSKI GLASNIK R.br. Opis Izvršeno 2021. g. 2.2.1. JVP za plaće iznad standarda 230.000,00 2.2.2. Decentralizirana sredstva 195.650,00 2.2.3. Pomoći gradskom proračunu za JVP 20.193,87 3. Udruge građana 13.000,00 3.1. HGSS6.000,00 3.2. Crveni križ Daruvar 7.000,00 4. Ostale službe i pravne osobe 672.769,45 4.1. Zimska služba 34.134,15 4.2. Održavanje cesta 638.635,30 Ukupno 1.403.526,97 7. ZAKLJUČAK Zakonom o sustavu civilne zaštite ("Narodne novine", broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21) uređuje se sustav i djelovanje civilne zaštite kao i obaveze jedinica lokalne samouprave u sustavu. Razmatrajući stanje sustava civilne zaštite na području Općine Sirač uvažavajući navedeno stanje operativnih snaga, može se konstatirati: • Općinsko vijeće Općine Sirač usvojilo je Procjenu rizika od velikih nesreća za Općinu Sirač 2018. god., sukladno članku 8. Pravilnika o smjernicama za izradu Procjena rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine", broj 65/16), Općina je u obavezi izrade nove verzije Procjene rizika od velikih nesreća te je izrada u tijeku, • Općinski načelnik Općine Sirač donio je Plan djelovanja civilne zaštite Općine Sirač 2020. god., Općina Sirač izraditi će novi Plan djelovanja civilne zaštite Općine Sirač sukladno članku 59., stavku 3. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja ("Narodne novine", broj 66/21). • Na području Općine Sirač ustrojen je Stožer civilne zaštite, koji pravodobno obavlja sve svoje zadaće, razmatra problematiku te vrši pripremu za moguće prijetnje na području Općine Sirač, • Operativne snage vatrogastva Općine Sirač odgovaraju na sve zadaće u protupožarnoj zaštiti, ali i ostalim ugrozama te se kao gotova snaga uvijek spremni uključiti u zaštitu i spašavanje stanovništva i imovine, a s ciljem podizanja operativne spremnosti pripadnika vatrogasne postrojbe potrebno je kontinuirano provoditi osposobljavanje i usavršavanje istih te pristupiti nabavci nove opreme i sredstava kao i održavanju postojeće, • Crveni križ je respektabilan subjekt koji osigurava trajnu i dobru pripremljenost svojih članova za djelovanje u slučaju katastrofa, a da bi njihova aktivnost i spremnost bila na još većoj razini potrebno je sustavno nastaviti s ulaganjem u pripremu i opremanje ekipa za brzo reagiranje na katastrofe i otklanjanje posljedica katastrofe, • Hrvatska gorska služba spašavanja svojim aktivnostima spašavanja, kao i preventivnim i edukacijskim programima doprinosi sigurnosti ljudi i imovine. Takvi programi, ali i oprema zahtijevaju stalno ulaganje, kako bi se razina spremnosti povećala, • Općinski načelnik Općine Sirač imenovao je povjerenike civilne zaštite i njihove zamjenike 2017. god., sukladno članku 21. stavku 1. Pravilnika o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite ("Narodne novine", broj 69/16), • Načelnik Stožera civilne zaštite Općine Sirač imenovao je koordinatore na lokaciji 2020. god., sukladno članku 26. Pravilnika o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite ("Narodne novine", broj 69/16), Općina Sirač će po usvajanju nove Procjene rizika od velikih nesreća u planu djelovanja civilne zaštite i u suradnji s operativnim snagama sustava civilne zaštite utvrditi popis potencijalnih koordinatora na lokaciji s kojeg, ovisno o specifičnostima izvanrednog događaja, načelnik nadležnog stožera civilne zaštite koordinatora određuje i upućuje na lokaciju sa zadaćom koordiniranja djelovanja različitih operativnih snaga sustava civilne zaštite i komuniciranja sa stožerom tijekom trajanja poduzimanja mjera i aktivnosti na otklanjanju posljedica izvanrednog događaja. • Pravne osobe od interesa za civilnu zaštitu Općine Sirač određene su 2020. god, nakon usvajanja nove Procjene rizika od velikih nesreća, Općinsko vijeće donijet će novu odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Sirač, na temelju prethodne suglasnosti Službe civilne zaštite Bjelovar, a sukladno rezultatima nove Procjene rizika od velikih nesreća Općine Sirač, • U Proračunu Općine Sirač osiguravaju se financijska sredstva koja omogućavaju ravnomjerni razvoj sustava civilne zaštite. Slijedom navedenog, može se zaključiti da trenutno ustrojeni sustav civilne zaštite na području Općine Sirač omogućava izvršavanje zadaća u sustavu civilne zaštite. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Sirač za 2021. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Županijskom glasniku". KLASA: 240-01/22-01/1 URBROJ: 2103-17-01-22-8 Sirač, 11. 05. 2022. Predsjednik Općinskog vijeća: Branimir Miler, oec., v. r.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=