ŽUPANIJSKI GLASNIK 4 - 2022

Stranica 102 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 4 48. Temeljem članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne Novine«, broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21), članka 48., 49. i 50. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenta u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja ("Narodne novine", broj 66/21) i članka 32. Statuta Općine Sirač ("Županijski glasnik", broj 19/09, 06/10, 03/13, 01/18, 03/21 ), Općinsko vijeće Općine Sirač na svojoj 13. sjednici održanoj dana 11. svibnja 2022. godine, donosi SMJERNICE za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Sirač za razdoblje od 2022. do 2025. godine 1. UVOD Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim nesrećama i katastrofama i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja. Općina Sirač (u daljnjem tekstu: Općina) dužna je organizirati poslove iz svog samoupravnog djelokruga koji se odnose na planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava civilne zaštite. Člankom 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite ("Narodne novine", broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21) definirano je da predstavničko tijelo na prijedlog izvršnog tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnju analizu stanja i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje te smjernice za organizaciju i razvoj sustava koje se razmatraju i usvajaju svake četiri godine. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine izrađuju se na temelju Godišnje analize stanja sustava civilne zaštite. 2. CILJ DONOŠENJA SMJERNICA Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite donose se u cilju definiranja pojedinačnih ciljeva, sveukupnog cilja, konkretnih koraka u području civilne zaštite, potrebnih mjera poradi kojih se ti koraci utvrđuju prioritetnim u sustavu civilne zaštite za rok od 4 godine te planiranje osiguranja financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje prioritetnih razvojnih ciljeva sustava civilne zaštite u razdoblju od 4 godine i to na svim subpodručjima civilne zaštite. Smjernicama se na temelju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Sirač, utvrđuju prioritetne preventivne mjere, dinamika i način njihovog provođenja kao i javne politike upravljanja rizicima, tj. smanjivanja ranjivosti kategorija društvenih vrijednosti (život i zdravlje ljudi, gospodarstvo te društvena stabilnost i politika) koje su na području Općine izložene utjecajima prijetnji s nositeljima njihovog provođenja. Na temelju utvrđenih slabosti postojećih kapaciteta sustava civilne zaštite Smjernicama se utvrđuje način uspostavljanja kapaciteta za primanje kao i za postupanje po informacijama ranog upozoravanja i razvijanju rješenja na jačanju svijesti za postupanje u velikim nesrećama. Smjernicama se usmjerava razvoj kapaciteta operativnih snaga sustava civilne zaštite, odnosno temeljnih operativnih kapaciteta (operativne snage vatrogastva, operativne snage Hrvatskog crvenog Križa i operativnih snaga HGSS-a) od značaja za reagiranje u velikim nesrećama te poboljšavanju planiranja i koordiniranja uporabe kapaciteta u velikoj nesreći. Općina organizira poslove iz svog samoupravnog djelokruga koji se odnose na planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava civilne zaštite. Temeljem Zakona o sustavu civilne zaštite ("Narodne novine", broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21) Općina je dužna jačati i nadopunjavati spremnost postojećih snaga sustava civilne zaštite na svojem području sukladno Procjeni rizika od velikih nesreća i Planu djelovanja civilne zaštite. Ciljevi u razvoju civilne zaštite utvrđuju se na temelju izrađene Procjene rizika od velikih nesreća, s naglaskom na: • preventivne mjere koje se povezuju s javnim politikama i nositeljima kako bi se omogućilo odgovorno upravljanje rizicima od strane svih sektorskih sudionika s lokalne razine sustava civilne zaštite, • razvoj organizacije sustava civilne zaštite i operativnih kapaciteta za reagiranje u velikim nesrećama. Sveukupni cilj ovih Smjernica je uspostava organiziranog i učinkovitog sustava civilne zaštite i povezivanje svih sudionika: operativnih snaga sustava civilne zaštite, žurnih službi i građana u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od velikih nesreća i katastrofa, pružanju brzog i optimalnog odgovora na prijetnje i opasnosti nastanka te ublažavanja posljedica velike nesreće i katastrofe. Pojedinačni ciljevi (subpodručja) definirani su kroz normativno uređenje, planske dokumente, operativne snage sustava civilne zaštite, osposobljavanje i vođenje evidencije pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite Općine (Baza podataka). 3. PLANSKI DOKUMENTI Planski dokumenti u području civilne zaštite izrađuju se na temelju Procjene rizika od katastrofa za Republiku Hrvatsku (u daljnjem tekstu: Procjena rizika) i

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=