ŽUPANIJSKI GLASNIK 4 - 2022

Stranica 103 Broj 4 ÆUPANIJSKI GLASNIK procjene rizika od velikih nesreća JLP(R)S te na temelju odredbi Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti o postupku njihovog donošenja ("Narodne novine", broj 66/21), i drugih relevantnih propisa i dokumenata. Procjena rizika od velikih nesreća izrađuje se na temelju članka 8., stavka 2. Pravilnika o smjernicama za izradu procjena rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine", broj 65/16). Planovi djelovanja sustava civilne zaštite izrađuju se isključivo za potrebe djelovanja kapaciteta sustava civilne zaštite za slučaj izvanrednih događaja/prijetnji iz kategorije neprihvatljivih i toleriranih rizika ili, u izuzetnim slučajevima, prihvatljivih rizika. Plan djelovanja civilne zaštite jedinice lokalne samouprave izrađuje se sukladno točki 2. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti o postupku njihovog donošenja ("Narodne novine", broj 66/21). Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite jedinice lokalne samouprave, na temelju članka 42. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti o postupku njihovog donošenja ("Narodne novine", broj 66/21) dužne su izraditi Operativni plan civilne zaštite. Postupak usklađivanja planskih dokumenata provodi se na dva načina: • redovno tekuće ažuriranje priloga i podataka iz sadržaja dokumenata koje, što se tiče procedure, ne implicira identičan postupak prilikom njihovog usvajanja, ali se o provedenom postupku vodi službena zabilješka, • suštinske promjene u njihovom sadržaju, na temelju promjena u normativnom području, stanja u prostoru i povećanja urbane ranjivosti, koje zahtijevaju intervencije u drugim planskim dokumentima iste ili niže hijerarhijske razine i koje obuhvaćaju potrebu postupanja u postupku identičnom kao u postupku prilikom njihovog usvajanja. U Tablici 1. vidimo pregled planiranih i izvršenih aktivnosti sustava civilne zaštite na području Općine. Tablica 1: Pregled dokumenata i aktivnosti iz područja civilne zaštite R.br. Planski dokumenti i aktivnosti Nositelji Rok izvršenja Napomena 1. Godišnja Analiza stanja sustava Predlaže izvršno Jednom godišnje – civilne zaštite tijelo – donosi vezano uz donošenje / predstavničko tijelo Proračuna 2. Godišnji Plan razvoja sustava civilne Predlaže izvršno Jednom godišnje – zaštite s financijskim učincima za tijelo – donosi vezano uz donošenje trogodišnje razdoblje predstavničko tijelo Proračuna / 3. Smjernice za organizaciju i razvoj Predlaže izvršno Jednom u 4 godine – sustava civilne zaštite tijelo – donosi vezano uz / predstavničko tijelo donošenje Proračuna 4. Procjena rizika od velikih nesreća Predlaže izvršno tijelo Jednom u 3 godine Ažuriranja kontinuirano – donosi tijelo / prema potrebi 5. Plan djelovanja civilne zaštite Izvršno tijelo U roku od 6 mjeseci od Ažuriranja donošenja Procjene rizika jednom godišnje od velikih nesreća i prema potrebi 6. Odluka o određivanju pravnih Predlaže izvršno Po donošenju osoba od interesa za sustav tijelo – donosi procjene rizika od civilne zaštite predstavničko tijelo velikih nesreća / 7. Stožer civilne Imenovanje članova Najkasnije u roku od zaštite Stožera civilne zaštite Izvršno tijelo 30 dana po završetku / lokalnih izbora Osposobljavanje članova U roku od godine dana od Stožera civilne zaštite Izvršno tijelo imenovanja članova / Stožera civilne zaštite Poslovnik o radu Po donošenju Stožera civilne zaštite Izvršno tijelo temeljnih akata / Shema mobilizacije Po donošenju Procjene Stožera civilne zaštite Izvršno tijelo rizika od velikih nesreća /

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=