ŽUPANIJSKI GLASNIK 4 - 2022

Stranica 105 Broj 4 ÆUPANIJSKI GLASNIK novine", broj 75/16) ustrojena je evidencija vlastitih pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite Općine za: - članove Stožera civilne zaštite, - povjerenike civilne zaštite i njihove zamjenike, - koordinatore na lokaciji, - pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite Općine. Podaci o pripadnicima operativnih snaga kontinuirano se ažuriraju u planskim dokumentima. 4.2. Zadaće pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite STOŽER CIVILNE ZAŠTITE: Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama. Stožer civilne zaštite obavlja zadaće koje se odnose na prikupljanje i obradu informacija ranog upozoravanja o mogućnosti nastanka velike nesreće i katastrofe, razvija plan djelovanja sustava civilne zaštite na svom području, upravlja reagiranjem sustava civilne zaštite, obavlja poslove informiranja javnosti i predlaže donošenje odluke o prestanku provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite. Radom Stožera civilne zaštite Općine Sirač rukovodi načelnik Stožera, a kada se proglasi velika nesreća, rukovođenje preuzima općinski načelnik Općine Sirač. Stožer civilne zaštite Općine Sirač upoznat je sa Zakonom o sustavu civilne zaštite te drugim zakonskim aktima, načinom djelovanja sustava civilne zaštite, načelima sustava civilne zaštite i sl. Većina članova Stožera civilne zaštite Općine Sirač osposobljena je za provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite. Temeljem članka 6. st. 2 Pravilnika o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite ("Narodne novine", broj 69/16), u slučaju velike nesreće, Stožer civilne zaštite Općine Sirač može predložiti organiziranje volontera i način njihovog uključivanja u provođenje određenih mjera i aktivnosti u velikim nesrećama i katastrofama u suradnji sa središnjim tijelom državne uprave nadležnim za organiziranje volontera. Način rada Stožera uređen je Poslovnikom koji donosi izvršno tijelo. U razdoblju od 2022. do 2025. godine Stožer civilne zaštite Općine usmjerava svoje aktivnosti na: • kontinuirani rad svih članova Stožera civilne zaštite, • osposobljavanje koje provodi MUP – Ravnateljstvo civilne zaštite – Područni ured civilne zaštite Varaždin – Služba civilne zaštite Bjelovar, prema Programu osposobljavanja članova Stožera civilne zaštite koji donosi ministar, u roku od godinu dana od imenovanja u Stožer civilne zaštite, • održavanje sjednica Stožera civilne zaštite, najmanje dva puta godišnje, posebice uoči protupožarne sezone kako bi se razmotrio Plan primjene Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku za područje Općine, za tekuću godinu, • upoznavanje sa izmjenama u normativnom uređenju i promjenama u planskim dokumentima u sustavu civilne zaštite. OPERATIVNE SNAGE VATROGASTVA: Na području Općine Sirač djeluje VZO Sirač koja se sastoji od DVD-a Sirač i DVD-a Šibovac. Broj operativnih vatrogasaca zadovoljava. U narednom periodu trebalo bi pristupiti permanentnom obučavaju postojećeg broja vatrogasaca, kao i nabavi nove opreme. Zadaće i ciljevi operativnih snaga vatrogastva Općine utvrđeni su Zakonom o vatrogastvu ("Narodne novine", broj 125/19), Zakonom o zaštiti od požara ("Narodne novine", broj 92/10), Statutom i Godišnjim programom rada. U razdoblju od 2022. do 2025. godine u području vatrogastva Općine potrebno je: • kontinuirano usklađivati Plan zaštite od požara Općine, • kontinuirano usklađivati Plan uzbunjivanja dobrovoljnih vatrogasnih društava, • provođenje preventivnih mjera: dežurstva i ophodnje svih društava posebice u vrijeme paljenja trave, korova i "Uskrsnih krjesova", • opremati DVD-e u skladu s Pravilnikom o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi ("Narodne novine", broj 43/95) • provoditi osposobljavanje i usavršavanje vatrogasnih kadrova putem teorijske nastave, praktičnim, kondicijskim i tjelesnim vježbama, • donošenje Financijskog plana i Godišnjeg programa rada, • provjera ispravnosti postojeće opreme i vozila te nabava nove potrebne opreme, • Organizacija natjecanja, • Sudjelovanje na raznim natjecanjima za sve uzraste, • Sudjelovanje u vježbama prema Planu vježbi CZ. OPERATIVNE SNAGE HRVATSKOG CRVENOG KRIŽA: Operativne snage Hrvatskog Crvenog križa su temeljna operativna snaga sustava civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama i izvršavaju obveze u sustavu civilne zaštite sukladno posebnim propisima kojima se uređuje područje djelovanja Hrvatskog Crvenog križa i planovima donesenih na temelju posebnog propisa kojim se uređuje područje djelovanja Hrvatskog Crvenog križa i Zakona o sustavu civilne zaštite ("Narodne novine", broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21).

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=