ŽUPANIJSKI GLASNIK 4 - 2022

Stranica 107 Broj 4 ÆUPANIJSKI GLASNIK Postupak odabira povjerenika civilne zaštite jedinica lokalne samouprave provodi se na način da se svi potencijalni kandidati iz evidencije obveznika civilne zaštite pozovu na intervju, obavijesti ih se o pravima i obvezama u svezi rasporeda na dužnosti, utvrdi im se raspored te utemelji evidencijski karton povjerenika civilne zaštite. U razdoblju od 2022. do 2025. godine povjerenici i njihovi zamjenici: • sudjeluju u pripremanju građana za osobnu i uzajamnu zaštitu te usklađuju provođenje mjera osobne i uzajamne zaštite, • daju obavijesti građanima o pravodobnom poduzimanju mjera civilne zaštite te javne mobilizacije radi sudjelovanja u sustavu civilne zaštite, • sudjeluju u organiziranju i provođenju evakuacije, sklanjanja, zbrinjavanja i drugih mjera civilne zaštite, • organiziraju zaštitu i spašavanje pripadnika ranjivih skupina, • provjeravaju postavljanje obavijesti o znakovima za uzbunjivanje u stambenim zgradama na području svoje nadležnosti i o propustima obavješćuju inspekciju civilne zaštite. KOORDINATORI NA LOKACIJI: Koordinatora na lokaciji određuje načelnik nadležnog stožera civilne zaštite, ovisno o specifičnostima izvanrednog događaja u otklanjanju posljedica kojeg se angažiraju kapaciteti više operativnih snaga, u pravilu iz sastava operativne snage sustava civilne zaštite koja ima vodeću ulogu u provedbi intervencije, a sukladno Pravilniku o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite ("Narodne novine", broj 69/16). Jedinice lokalne samouprave u planu djelovanja civilne zaštite i u suradnji s operativnim snagama sustava civilne zaštite utvrđuju popis potencijalnih koordinatora na lokaciji s kojeg, ovisno o specifičnostima izvanrednog događaja, načelnik nadležnog stožera civilne zaštite koordinatora određuje i upućuje na lokaciju sa zadaćom koordiniranja djelovanja različitih operativnih snaga sustava civilne zaštite i komuniciranja sa stožerom tijekom trajanja poduzimanja mjera i aktivnosti na otklanjanju posljedica izvanrednog događaja. Koordinatora na lokaciji nadležni stožer civilne zaštite, nakon zaprimanja obavijesti o velikoj nesreći ili katastrofi, mobilizira odmah po saznanju i upućuje ga na mjesto incidenta prije dolaska operativnih snaga. PRAVNE OSOBE OD INTERESA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE: Pravne osobe od interesa za civilnu zaštitu mogu se angažirati u situacijama koje su opasne po sigurnost stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša, a svojom opremom i osposobljenošću kadrova mogu adekvatno odgovoriti na potencijalno opasne situacije te kao kapaciteti za zbrinjavanje unesrećenih. Nakon usvajanja Procjene rizika od velikih nesreća, 2022. god., Općinsko vijeće donijet će novu odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Sirač, na temelju prethodne suglasnosti Službe civilne zaštite Bjelovar, a sukladno rezultatima Procjene rizika od velikih nesreća Općine Sirač 2022. god. Sukladno članku 36. Zakona o sustavu civilne zaštite ("Narodne novine", broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21) u slučaju prijetnje, nastanka i posljedica velikih nesreća i katastrofa pravne osobe, koje su odlukama izvršnih tijela jedinica lokalne samouprave određene od interesa za sustav civilne zaštite, dužne su u operativnim planovima izraditi plan o načinu organiziranja provedbe mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite sukladno odredbama ovog Zakona, posebnih propisa i njihovih općih akata. 5. MJERE I AKTIVNOSTI U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE GRAĐANI U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE: Svaki građanin dužan je brinuti se za svoju osobnu sigurnost i zaštitu te provoditi mjere osobne i uzajamne zaštite i sudjelovati u aktivnostima sustava civilne zaštite. Pod mjerama osobne i uzajamne zaštite podrazumijevaju se osobito: samopomoć i prva pomoć, premještanje osoba, zbrinjavanje djece, bolesnih i nemoćnih osoba i pripadnika drugih ranjivih skupina, kao i druge mjere civilne zaštite koje ne trpe odgodu, a koje se provode po nalogu nadležnog stožera civilne zaštite i povjerenika civilne zaštite, uključujući i prisilnu evakuaciju kao preventivnu mjeru koja se poduzima radi umanjivanja mogućih posljedica velike nesreće i katastrofe. Osoba koja je u slučaju velike nesreće i katastrofe nastradala dužna je prijaviti se nadležnom tijelu Općine koje vodi evidenciju stradalih osoba radi ostvarivanja prava na pomoć (materijalnu, financijsku, privremeni smještaj, organiziranu prehranu i slično). Mjere civilne zaštite su jednokratni postupci i zadaće koje provode svi sudionici u sustavu civilne zaštite na svim razinama radi spašavanja života i zdravlja građana, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša, i to: uzbunjivanje i obavješćivanje, evakuacija, zbrinjavanje, sklanjanje, spašavanje, prva pomoć, kemijsko-biološkoradiološko-nuklearna zaštita (KBRN zaštita), asanacija (humana, animalna, asanacija terena), zaštita životinja i namirnica životinjskog porijekla te zaštita bilja i namirnica biljnog porijekla. Edukacija i jačanje svijesti stanovnika Općine u području civilne zaštite – u pravcu postizanja pravilnog postupanja i smanjenja šteta konstantno će se educirati stanovništvo na sljedeći način: • provođenjem informiranja građana putem sredstava javnog informiranja, • provođenjem informiranja građana kroz rad mjesnih odbora i drugih institucija, • prema postojećem kalendaru obilježavanje svih datuma od značaja za civilnu zaštitu (Dan civilne zaštite Republike Hrvatske – 01. ožujka; Dan europskog

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=