ŽUPANIJSKI GLASNIK 4 - 2022

Stranica 108 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 4 broja 112 – 11. veljače i Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa - 13. listopada), • prezentacije rada redovnih snaga civilne zaštite putem vježbi civilne zaštite Općine, prema Planu vježbi civilne zaštite. UZBUNJIVANJE I OBAVJEŠĆIVANJE: Uzbunjivanje stanovništva provodit će se sukladno Pravilniku o postupku uzbunjivanja stanovništva ("Narodne novine", broj 69/16). Odluku o uzbunjivanju stanovništva putem sirena, oglašavanjem znaka neposredne opasnosti ili upozorenja na nadolazeću opasnost, s priopćenjem za stanovništvo donosi izvršno tijelo Općine, a u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti načelnik Stožera civilne zaštite Općine. Odluka o uzbunjivanju stanovništva donosi se na temelju informacija ranog upozoravanja institucija iz javnog sektora u sklopu propisanog djelokruga u području meteorologije, hidrologije i obrane od poplava, ionizirajućeg zračenja, inspekcijske službe i institucija koje provode znanstvena istraživanja, informacija o neposrednoj opasnosti od nastanka nesreće koje prikupljaju operateri postrojenja s opasnim tvarima, hidroakumulacija i vatrogastvo i informacije koje prikupljaju Ministarstvo obrane i Ministarstvo unutarnjih poslova. Odluka o uzbunjivanju stanovništva s priopćenjem za stanovništvo upućuje se Županijskom centru 112, telefonskim pozivom na broj 112. Pravne osobe – operateri dužni su uspostaviti i održavati sustav uzbunjivanja u perimetru stvarnih rizika za građane i to: • pravne osobe koje se bave djelatnošću koja svojom naravi može ugroziti život i zdravlje građana, materijalna i kulturna dobra i okoliš, a koje koriste velike količine opasnih tvari propisane posebnim propisima na području zaštite okoliša te su dužne izrađivati izvješća o sigurnosti, • pravne osobe koje su vlasnici ili upravljaju akumulacijama vode i vodnim kanalima za proizvodnju električne energije i opskrbu vodom, • pravne osobe koje se bave djelatnošću koja svojom naravi može ugroziti život i zdravlje građana, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša, a posluju unutar industrijske zone koja je prema aktima središnjeg tijela državne uprave nadležnog za zaštitu okoliša ugrožena domino efektom. Vlasnici i korisnici objekata u kojima se okuplja ili istodobno boravi više od 250 osoba te odgojne, obrazovne, zdravstvene i druge ustanove, sportske dvorane, stadioni, proizvodni prostori i slično, u kojima se zbog buke ili akustičke izolacije ne može osigurati dovoljna čujnost sustava za javno uzbunjivanje, dužni su uspostaviti i održavati odgovarajući interni sustav za uzbunjivanje i obavješćivanje te preko istog osigurati provedbu javnog uzbunjivanja i prijem priopćenja Županijskog centra 112 o vrsti opasnosti i mjerama za zaštitu koje je potrebno poduzeti. 6. FINANCIRANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE Temeljem članka 72. stavaka 1. i 2. Zakona o sustavu civilne zaštite ("Narodne novine", broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21) Proračunom Općine osiguravaju se financijska sredstva za pozivanje, raspoređivanje, popunu, opremanje, osposobljavanje, uvježbavanje, aktiviranje, mobiliziranje i djelovanje operativnih snaga sustava civilne zaštite sukladno ovim Smjernicama i Godišnjim planom razvoja sustava civilne zaštite Općine. U Proračunu Općine osiguravaju se financijska sredstva za izvršavanje mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite. Financiranjem sustava civilne zaštite potrebno je postići racionalno, funkcionalno i učinkovito djelovanje sustava civilne zaštite. Slijedom navedenoga potrebno je osigurati financijska sredstva za: • operativne snage vatrogastva, • GDCK Daruvar, • HGSS – Stanicu Bjelovar, • udruge građana, • povjerenike civilne zaštite i njihove zamjenike (osposobljavanje i opremanje), • naknadu mobiliziranim povjerenicima civilne zaštite i njihovim zamjenicima, • naknadu troškova pravnim osobama od interesa za sustav civilne zaštite, • naknadu za privremeno oduzete pokretnine radi provedbe mjera civilne zaštite. 7. ZAKLJUČAK Sustav civilne zaštite je oblik pripremanja i sudjelovanja sudionika civilne zaštite u reagiranju u slučaju izbijanja velike nesreće i/ili katastrofe i otklanjanju mogućih uzoraka te posljedica istih. Općina u okviru svojih prava i obveza utvrđenih Ustavom i zakonom uređuje, planira, organizira, financira i provodi civilnu zaštitu. Dobra suradnja svih operativnih snaga sustava civilne zaštite bitna je za uspješno djelovanje u velikim nesrećama i katastrofama, a doprinosi i racionalnom trošenju financijskih sredstava iz proračuna. Stanje izrađenosti dokumenata iz područja sustava civilne zaštite je zadovoljavajuće. Usvajanjem Procjene rizika od velikih nesreća postavljen je temelj za donošenje svih akata sukladno važećim zakonskim i podzakonskim propisima. KLASA: 240-01/22-01/1 URBROJ: 2103-17-01-22-9 Sirač, 11. 05. 2022. Predsjednik Općinskog vijeća: Branimir Miler, oec., v. r.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=