ŽUPANIJSKI GLASNIK 4 - 2022

Stranica 109 Broj 4 ÆUPANIJSKI GLASNIK 49. Temeljem članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite ("Narodne novine", broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21), članka 52. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja ("Narodne novine", broj 66/21) te članka 32. Statuta Općine Sirač ("Županijski glasnik", broj 19/09, 06/10, 03/13, 01/18, 03/21) Općinsko vijeće Općine Sirač na svojoj 13. sjednici, održanoj 11. svibnja 2022. godine, donosi PLAN RAZVOJA sustava civilne zaštite na području Općine Sirač za 2022. godinu s trogodišnjim financijskim učincima 1. UVOD Člankom 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite ("Narodne novine", broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21) definirano je da predstavničko tijelo na prijedlog izvršnog tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnju Analizu stanja i godišnji Plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje te Smjernice za organizaciju i razvoj sustava koje se razmatraju i usvajaju svake četiri godine. Na temelju Analize o stanju sustava civilne zaštite na području Općine Sirač za 2021. godinu i Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Sirač za vremensko razdoblje od 2022. do 2025. godine, donosi se Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Sirač za 2022. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje (u daljnjem tekstu: Plan razvoja sustava civilne zaštite). 2. PLANSKI DOKUMENTI U tabeli 1. navedeni su dokumenti iz područja civilne zaštite koje je potrebno izraditi u 2022. godini. Tablica 1: Popis dokumenata iz područja civilne zaštite koje je Općina Sirač u potrebi izraditi u 2022.god. R.br. Naziv dokumenta Nositelj izrade Izrađivač Rok izrade Donosi 1. Procjena rizika od velikih nesreća Općina Radna skupina svibanj 2022. Općinsko vijeće 2. Odluka o određivanju pravnih Radna skupina osoba od interesa za sustav za izradu Procjene civilne zaštite Općinsko vijeće rizika svibanj 2022. Općinsko vijeće 3. Odluka o imenovanju koordinatora Načelnik na lokaciji Stožer civilne zaštite Općina svibanj 2022. Stožera CZ 4. Donošenje Plana djelovanja civilne Ovlaštena pravna 6 mjeseci od usvajanja Općinski zaštite Općine Općinski načelnik osoba Procjene rizika načelnik 5. Izrada elaborata za vježbu civilne Upravljačka 30 dana prije zaštite 2022. god. Stožer civilne zaštite skupina održavanja vježbe Općinski civilne zaštite načelnik 6. Plan vježbi civilne zaštite Općine Općinski za 2023. god. Općinski načelnik Općina prosinac 2022. načelnik 7. Analiza stanja sustava civilne zaštite za 2022. god. Općinsko vijeće Općina prosinac 2022. Općinsko vijeće 8. Plan razvoja sustava civilne zaštite za 2023. god. s trogodišnjim financijskim učincima Općinsko vijeće Općina prosinac 2022. Općinsko vijeće 2.1. VOĐENJE I AŽURIRANJE BAZE PODATAKA O PRIPADNICIMA, SPOSOBNOSTIMA I RESURSIMA OPERATIVNIH SNAGA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE Općina Sirač osigurava uvjete za vođenje i ažuriranje baze podataka o pripadnicima, sposobnostima i resursima operativnih snaga sustava civilne zaštite Pravilnik o vođenju evidencije pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite ("Narodne novine", broj 75/16). Evidencija se ustrojava za: • članove Stožera civilne zaštite, • povjerenike i zamjenike povjerenika civilne zaštite, • koordinatore na lokaciji • pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite. Općina Sirač dužna je podatke o vrstama i broju pripadnika operativnih snaga zaprimljene od strane operativnih snaga i podatke koje su u obvezi izraditi samostalno, dostaviti Bjelovarsko-bilogorskoj županiji te

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=