ŽUPANIJSKI GLASNIK 4 - 2022

Stranica 12 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 4 Račun/ Opis Izvršenje Izvorni plan Tekući plan Izvršenje Indeks Indeks Pozicija 2020. g. 2021. g. 2021. g. 2021. g. 6/3 6/5 1 2 3 4 5 6 7 8 422 Postrojenja i oprema 626.366,14 113.000,00 309.104,00 249.916,89 39,90% 80,85% 4221 Uredska oprema i namještaj 40.379,46 11.303,90 27,99% 4222 Komunikacijska oprema 130.804,68 11.197,90 8,56% 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 382.970,25 60.804,00 15,88% 4226 Sportska i glazbena oprema 0,00 0,00 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 72.211,75 166.611,09 230,73% 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 0,00 3.000,00 1.000,00 0,00 0,00% 4241 Knjige 0,00 0,00 425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado 0,00 1.400,00 1.400,00 0,00 0,00% 4251 Višegodišnji nasadi 0,00 0,00 426 Nematerijalna proizvedena imovina 123.446,00 67.382,00 22.400,00 12.375,00 10,02% 55,25% 4262 Ulaganja u računalne programe 13.446,00 0,00 0,00% 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 110.000,00 12.375,00 11,25% 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 4.073.775,43 3.618.865,00 3.646.604,41 3.212.989,90 78,87% 88,11% 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 3.910.698,27 3.578.865,00 3.616.604,41 3.212.989,90 82,16% 88,84% 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 3.910.698,27 3.212.989,90 82,16% 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 163.077,16 40.000,00 30.000,00 0,00 0,00% 0,00% 4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 163.077,16 0,00 0,00% UKUPNO 13.662.133,96 15.383.542,00 17.547.504,59 12.243.313,92 89,61% 69,77% OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA [T-4] IzvorID Opis Izvršenje Izvorni plan Tekući plan Izvršenje Indeks Indeks 2020. g. 2021. g. 2021. g. 2021. g. 6/3 6/5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Opći prihodi i primici 4.808.908,50 5.383.115,00 6.315.050,05 4.844.567,04 100,74% 76,71% 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 4.808.908,50 5.383.115,00 6.315.050,05 4.844.567,04 100,74% 76,71% 3 Vlastiti prihodi 1.580,00 0,00 250,00 250,00 15,82% 100,00% 31 Vlastiti prihodi 1.580,00 0,00 250,00 250,00 15,82% 100,00% 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 2.072.526,26 2.176.300,00 2.806.250,00 2.342.583,65 113,03% 83,48% 41 KOMUNALNA DJELATNOST 610.163,69 542.300,00 644.800,00 592.816,26 97,16% 91,94% 42 OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 1.462.362,57 1.634.000,00 2.161.450,00 1.749.767,39 119,65% 80,95% 5 Pomoći 5.325.929,97 6.431.127,00 6.704.235,98 3.470.540,70 65,16% 51,77% 52 POMOĆI KOMPENZACIJSKE MJERE 5.325.929,97 6.431.127,00 6.704.235,98 3.470.540,70 65,16% 51,77% 6 Donacije 46.220,15 50.000,00 50.000,00 18.612,00 40,27% 37,22% 61 NAMJENSKE DONACIJE 46.220,15 50.000,00 50.000,00 18.612,00 40,27% 37,22% 7 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade šteta od osig 25.116,99 1.043.000,00 1.091.000,00 12.020,00 47,86% 1,10% 71 PRIHOD OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE U VL. JLS 23.862,00 1.043.000,00 1.091.000,00 12.020,00 50,37% 1,10% 72 Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu RH 1.254,99 0,00 0,00 0,00 0,00% UKUPNO 12.280.281,87 15.083.542,00 16.966.786,03 10.688.573,39 87,04% 63,00%

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=