ŽUPANIJSKI GLASNIK 4 - 2022

Stranica 112 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 4 • Upoznati s Procjenom rizika od velikih nesreća, 2022. god. NOSITELJ: Općina Sirač, Stožer civilne zaštite IZVRŠITELJ: načelnik Općine, načelnik Stožera civilne zaštite ROK: svibanj 2022. god. • Upoznati s Planom djelovanja civilne zaštite, 2022. god. NOSITELJ: Općina Sirač, Stožer civilne zaštite IZVRŠITELJ: načelnik Općine, načelnik Stožera civilne zaštite ROK: prosinac 2022. god. • Sudjelovanje na vježbi operativnih snaga (potres) NOSITELJ: Općina Sirač IZVRŠITELJ: Stožer civilne zaštite, upravljačka skupina i operativne snage sustava civilne zaštite ROK: Sukladno donesenom Planu vježbi civilne zaštite • Evidencija koordinatora na lokaciji, ažuriranje osobnih podataka NOSITELJ: Općina Sirač IZVRŠITELJ: Jedinstveni upravni odjel ROK: kontinuirano tijekom godine 3.7. PRAVNE OSOBE OD INTERESA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE Nakon usvajanja Procjene rizika od velikih nesreća, 2022. god., Općinsko vijeće donijet će novu odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Sirač, na temelju prethodne suglasnosti Službe civilne zaštite Bjelovar, a sukladno rezultatima Procjene rizika od velikih nesreća Općine Sirač 2022. god. NOSITELJ: Općinsko vijeće, Općina IZVRŠITELJ: Općinsko vijeće, predsjednik Vijeća ROK: svibanj 2022. god. Sukladno potrebi pretpostavljenog izvanrednog događaja, pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite Općine Sirač sudjeluju u vježbi civilne zaštite Općine Sirač. • Upoznati s Planom djelovanja civilne zaštite, 2022. god. NOSITELJ: Općina Sirač, Stožer civilne zaštite IZVRŠITELJ: načelnik Općine, načelnik Stožera civilne zaštite ROK: prosinac 2022. god. Sukladno točki 5. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštite te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja ("Narodne novine", broj 66/21) pravne osobe koje su odlukom Općinskog vijeća određene za pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite dužne su izraditi operativni plan civilne zaštite. Pravne osobe operativnim planom razrađuju tko će provesti zadaće, kada, prije, za vrijeme ili neposredno nakon velike nesreće i katastrofe, s kojim resursima te tko je za organiziranje snaga i provođenja zadaća odgovoran. • Evidencija pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite, ažuriranje osobnih podataka NOSITELJ: Općina Sirač IZVRŠITELJ: Jedinstveni upravni odjel ROK: kontinuirano tijekom godine 4. SUSTAV UZBUNJIVANJA GRAĐANA Cilj: uspostava sustava uzbunjivanja. U organizaciji zaštite i spašavanja u Općini, pored ostalih subjekata, telekomunikacijska podrška, odnosno sustav veza u kriznim situacijama, pokazao se vrlo bitnim čimbenikom kvalitetnog sustava zaštite i spašavanja, stoga je potrebno: • nastaviti rad na unaprjeđenju sustava uzbunjivanja stanovništva u slučaju velikih nesreća i katastrofa • provjeriti čujnost sirena na području Općine Sirač. Izvršitelji: Operateri (vlasnici objekata s opasnim tvarima), MUP – Ravnateljstvo civilne zaštite – Područni ured civilne zaštite Varaždin – Služba civilne zaštite Bjelovar, operativne snage vatrogastva s područja Općine Sirač i Općina Sirač. 5. FINANCIRANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE Cilj: racionalno, funkcionalno i učinkovito djelovanje sustava civilne zaštite. Prema Zakonu o sustavu civilne zaštite ("Narodne novine", broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21), izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave odgovorno je za osnivanje, razvoj i financiranje, opremanje, osposobljavanje i uvježbavanje operativnih snaga. Prema tome, u proračunu Općine Sirač za 2022. god., s projekcijama za 2023. i 2024. godinu, u skladu s ostalim posebnim propisima, implementirati će se sljedeće stavke:

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=