ŽUPANIJSKI GLASNIK 4 - 2022

Stranica 113 Broj 4 ÆUPANIJSKI GLASNIK R.br. Opis Plan 2022. g. Plan 2023. g. Plan 2024. g. 1. Civilna zaštita 50.000,00 51.000,00 51.500,00 1.1. Oprema 20.000,00 20.400,00 20.600,00 1.2. Materijal 10.000,00 10.200,00 10.300,00 1.3. Intelektualne usluge 20.000,00 20.400,00 20.600,00 2. Vatrogastvo 985.000,00 953.700,00 963.050,00 2.1. Vatrogasna zajednica Općine Sirač 530.000,00 489.600,00 494.400,00 2.1.1. Sredstva za redovan rad 230.000,00 234.600,00 236.900,00 2.1.2. Kapitalne donacije 300.000,00 255.000,00 257.500,00 2.2. Javna vatrogasna postrojba grada Daruvara 455.000,00 464.100,00 468.650,00 2.2.1. JVP za plaće iznad standarda 235.000,00 239.700,00 242.050,00 2.2.2. Decentralizirana sredstva 200.000,00 204.000,00 206.000,00 2.2.3. Pomoći gradskom proračunu za JVP 20.000,00 20.400,00 20.600,00 3. Udruge građana 14.000,00 14.280,00 14.420,00 3.1. HGSS 7.000,00 7.140,00 7.210,00 3.2. Crveni križ Daruvar 7.000,00 7.140,00 7.210,00 4. Ostale službe i pravne osobe 750.000,00 765.000,00 772.500,00 4.1. Zimska služba 50.000,00 51.000,00 51.500,00 4.2. Održavanje cesta 700.000,00 714.000,00 721.000,00 Ukupno 1.799.000,00 1.783.980,00 1.801.470,00 6. ZAKLJUČAK Donošenjem Zakona o sustavu civilne zaštite ("Narodne novine", broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21) i zakonskih akata proizlaze zadaće i okvirna dinamika provođenja poslova u sustavu civilne zaštite Općine Sirač. U 2022. godini pokazuje se potrebnim nastaviti aktivni rad u usklađenju i unaprjeđenju sustava civilne zaštite Općine Sirač i to posebice sljedećim aktivnostima: • ažuriranje postojećih planskih dokumenata, • osposobljavanjem i opremanjem operativnih snaga sustava civilne zaštite, • ažuriranjem podataka o operativnim snagama u sustavu civilne zaštite, • osiguravanjem planiranih proračunskih sredstva za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite. KLASA: 240-01/22-01/1 URBROJ: 2103-17-01-22-10 Sirač, 11. 05. 2022. Predsjednik Općinskog vijeća: Branimir Miler, oec., v. r. 50. Na temelju članka 14. Zakona o zaštiti od požara ("Narodne novine", broj 92/10) i članka 51a. Statuta Općine Sirač ("Županijski glasnik", broj 19/09, 06/10, 03/13, 01/18, 03/21), Općinski načelnik Općine Sirač dana 09. svibnja 2022. godine donosi P L A N MOTRENJA, ČUVANJA I OPHODNJE GRAĐEVINA I POVRŠINA ZA KOJE PRIJETI OPASNOST OD NASTAJANJA I ŠIRENJA POŽARA Članak 1. Ovim Planom određuju se građevine i površine za koje prijeti opasnost od nastajanja i širenja požara na području Općine Sirač, a posebno poljoprivredne površine za vrijeme žetve i vršidbe, kao i šumske površine za vrijeme ljetnog perioda te mjere motrenja, čuvanja i ophodnje navedenih građevina i površina. Članak 2. Planom se određuje i zabrana nekontrol iranog i neovlaštenog pristupa i boravka na navedenim površinama i građevinama. Članak 3. Građevine i površine na području Općine Sirač za koje prijeti opasnost od nastajanja i širenja požara su: - Ustanova Suvenir Arbor - Kamen Sirač d.d, - Baumit d.o.o., - InterCal Croatia d.o.o., - Kumal S d.o.o., - Šumarija Sirač, - Građa promet d.o.o., - individualne poljoprivredne površine, - šume i šumske površine pod upravom Hrvatskih šuma – područje Sirač - privatne šume i šumske površine.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=