ŽUPANIJSKI GLASNIK 4 - 2022

Stranica 114 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 4 Članak 4. Motrenje, čuvanje i ophodnju građevina i površina iz članka 3. provode službe zaštite u pravnim osobama, ophodnje Hrvatskih šuma – UŠP Bjelovar – Šumarija Sirač i VZO Sirač. Članak 5. Za građevine i površine iz članka 3. ovog Plana trebaju se poduzeti slijedeće mjere preventivne zaštite, motrenja, čuvanja i ophodnje: - poduzimanje mjera za dovođenje i održavanje u ispravnom stanju postrojenja, instalacija i uređaja kao njihov tehnički pregled, - uklanjanje otpada iz zatvorenih i otvorenih prostora koji je nastao u procesu proizvodnje i odlaganja istoga na posebno za to određeno mjesto, - uklanjanje suvišnih predmeta iz prostorija koji mogu predstavljati opasnost za nastajanje i širenje požara ili koji onemogućavaju brzi izlazak iz ugroženih područja, - održavanje i omogućavanje brzog pristupa vanjskim hidrantima, - održavanje slobodnog pristupa vatrogasnim aparatima i uređajima, - dovođenje u ispravno stanje postojeće vatrogasne opreme i sredstava za gašenje požara te postavljanje istih na za to određena mjesta, - izvođenje odgovarajućih uređaja i instalacija za dojavu i gašenje požara, - osiguravanje vatrogasnih dežurstava u vanjskim prostorima. Uz preventivne mjere navedene u prethodnom stavku svi sudionici zaduženi za provedbu istih dužni su poduzimati i mjere čuvanja te organiziranja motriteljsko- dojavnih službi opremljenih s odgovarajućim sredstvima, opremom i ljudstvom za gašenje požara. Sredstva za provedbu planova motrenja dojavnih službi osigurat će pravne osobe iz članka 4. koje su vlasnici ili korisnici površine ili građevine kojima upravljaju, dok se sredstva za istu namjenu za fizičke osobe osiguravaju u Proračunu Općine Sirač. Članak 6. Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u "Županijskom glasniku". KLASA:245-01/22-01/1 URBROJ:2103-17-02-22-14 Sirač, 09. 05. 2022. Načelnik: Igor Supan, mag. oec., v. r.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=