ŽUPANIJSKI GLASNIK 4 - 2022

Stranica 18 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 4 Akt. A100003 Funkcija: 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane Izv. Izvor: 110 32 322 3221 323 3232 3233 329 3291 38 381 3811 Izvor: 520 32 329 3291 Izvor: 529 32 322 3221 329 3291 GLAVA 00102 Program 1003 Akt. A100004 Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela Izv. 1 Izvor: 110 31 311 3111 313 Lokalni izbori OPĆI PRIHODI I PRIMICI Materijalni rashodi Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Rashodi za usluge Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Ostali rashodi Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu POMOĆI KOMPENZACIJSKE MJERE Materijalni rashodi Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično POMOĆI ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA Materijalni rashodi Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično URED NAČELNIKA Javna uprava i administracija Redovan rad OPĆI PRIHODI I PRIMICI Rashodi za zaposlene Plaće (Bruto) Plaće za redovan rad Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 51.846,36 32 Materijalni rashodi 76.200,00 85.400,00 56.245,45 65,86% 321 Naknade troškova zaposlenima 16.500,00 15.700,00 7.146,23 45,52% 3211 Službena putovanja 2.238,60 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 1.863,63 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 2.200,00 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 844,00 322 Rashodi za materijal i energiju 20.000,00 20.000,00 8.074,37 40,37% 3223 Energija 7.874,41 3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 199,96 323 Rashodi za usluge 7.500,00 10.500,00 8.958,02 85,31% 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 7.967,63 3239 Ostale usluge 990,39 Račun/ Opis Izvorni plan Tekući plan Izvršenje Indeks Pozicija 2021. g. 2021. g. 2021. g. 5/4 90.000,00 70.000,00 59.000,00 5.000,00 7.000,00 47.000,00 11.000,00 11.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 528.900,00 528.900,00 483.900,00 483.900,00 407.700,00 350.000,00 57.700,00 142.301,58 69.307,33 58.307,33 4.337,33 5.770,00 48.200,00 11.000,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 72.994,25 72.994,25 130,46 72.863,79 521.730,00 521.730,00 493.100,00 493.100,00 407.700,00 350.000,00 57.700,00 139.384,99 66.390,74 56.493,82 2.648,71 2.648,71 5.681,45 2.270,00 3.411,45 48.163,66 48.163,66 9.896,92 9.896,92 9.896,92 0,00 0,00 0,00 0,00 72.994,25 72.994,25 867,79 867,79 72.126,46 72.126,46 425.885,33 425.885,33 422.311,95 422.311,95 366.066,50 314.220,14 314.220,14 51.846,36 97,95% 95,79% 96,89% 61,07% 98,47% 99,92% 89,97% 89,97% 100,00% 100,00% 665,18% 98,99% 81,63% 81,63% 85,64% 85,64% 89,79% 89,78% 89,86%

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=