ŽUPANIJSKI GLASNIK 4 - 2022

Stranica 19 Broj 4 ÆUPANIJSKI GLASNIK Račun/ Opis Izvorni plan Tekući plan Izvršenje Indeks Pozicija 2021. g. 2021. g. 2021. g. 5/4 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00% 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 31.200,00 38.200,00 32.066,83 83,94% 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 2.986,12 3292 Premije osiguranja 4.636,25 3293 Reprezentacija 24.444,46 Akt. A100005 Proračunska pričuva Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00% Izv. 1 Izvor: 110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00% 38 Ostali rashodi 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00% 383 Kazne, penali i naknade štete 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00% 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 0,00 Akt. A100088 Općinska prekogranična suradnja Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 25.000,00 8.630,00 3.573,38 41,41% Izv. 1 Izvor: 110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 25.000,00 8.630,00 3.573,38 41,41% 32 Materijalni rashodi 25.000,00 8.630,00 3.573,38 41,41% 321 Naknade troškova zaposlenima 9.500,00 3.130,00 1.123,38 35,89% 3211 Službena putovanja 1.123,38 323 Rashodi za usluge 7.000,00 1.000,00 0,00 0,00% 3239 Ostale usluge 0,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.500,00 4.500,00 2.450,00 54,44% 3293 Reprezentacija 2.450,00 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 GLAVA 00103 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA 6.000,00 7.805,00 4.301,94 55,12% Program 1004 Nacionalne manjine 6.000,00 7.805,00 4.301,94 55,12% Akt. A100006 Vijeće češke nacionalne manjine Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 3.000,00 3.000,00 1.000,33 33,34% Izv. 1 3 Izvor: 110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 3.000,00 2.750,00 749,47 27,25% 32 Materijalni rashodi 1.000,00 750,00 749,47 99,93% 322 Rashodi za materijal i energiju 100,00 160,00 159,10 99,44% 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 159,10 323 Rashodi za usluge 485,00 375,00 375,00 100,00% 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0,00 3233 Usluge promidžbe i informiranja 375,00 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 200,00 0,00 0,00 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 215,00 215,00 215,37 100,17% 3293 Reprezentacija 215,37 38 Ostali rashodi 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00% 381 Tekuće donacije 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00% 3811 Tekuće donacije u novcu 0,00 Izvor: 310 Vlastiti prihodi 0,00 250,00 250,86 100,34% 32 Materijalni rashodi 0,00 250,00 250,86 100,34% 322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 250,00 250,86 100,34% 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 250,86 Akt. A100007 Vijeće srpske nacionalne manjine Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 3.000,00 4.805,00 3.301,61 68,71%

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=