ŽUPANIJSKI GLASNIK 4 - 2022

Stranica 20 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 4 Račun/ Opis Izvorni plan Tekući plan Izvršenje Indeks Pozicija 2021. g. 2021. g. 2021. g. 5/4 Izv. 1 5 Izvor: 110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 1.305,00 0,00 0,00% 32 Materijalni rashodi 0,00 1.305,00 0,00 0,00% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 1.305,00 0,00 0,00% 3293 Reprezentacija 0,00 Izvor: 520 POMOĆI KOMPENZACIJSKE MJERE 3.000,00 1.500,00 1.301,61 86,77% 32 Materijalni rashodi 2.000,00 500,00 1.301,61 260,32% 322 Rashodi za materijal i energiju 50,00 50,00 0,00 0,00% 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 323 Rashodi za usluge 200,00 200,00 0,00 0,00% 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0,00 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 250,00 250,00 0,00 0,00% 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.500,00 0,00 1.301,61 3293 Reprezentacija 1.301,61 38 Ostali rashodi 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00% 381 Tekuće donacije 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00% 3811 Tekuće donacije u novcu 0,00 Izvor: 529 POMOĆI ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA 0,00 2.000,00 2.000,00 100,00% 32 Materijalni rashodi 0,00 2.000,00 2.000,00 100,00% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 2.000,00 2.000,00 100,00% 3293 Reprezentacija 2.000,00 RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 14.505.342,00 16.631.635,11 11.515.047,85 69,24% GLAVA 00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 11.796.589,00 12.651.514,68 9.056.925,57 71,59% Program 1005 Javna uprava i administracija 1.550.912,00 1.612.550,00 1.285.168,00 79,70% Akt. A100008 Administrativno, tehničko i stručno osoblje Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 911.230,00 797.490,00 632.551,82 79,32% Izv. 1 5 Izvor: 110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 911.230,00 767.490,00 617.634,64 80,47% 31 Rashodi za zaposlene 885.250,00 741.060,00 601.711,82 81,20% 311 Plaće (Bruto) 607.000,00 607.000,00 492.963,07 81,21% 3111 Plaće za redovan rad 492.963,07 312 Ostali rashodi za zaposlene 178.250,00 34.060,00 27.409,76 80,47% 3121 Ostali rashodi za zaposlene 27.409,76 313 Doprinosi na plaće 100.000,00 100.000,00 81.338,99 81,34% 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 81.338,99 32 Materijalni rashodi 25.980,00 26.430,00 15.922,82 60,25% 321 Naknade troškova zaposlenima 25.980,00 26.430,00 15.922,82 60,25% 3211 Službena putovanja 1.140,00 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 13.934,42 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 450,00 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 398,40 Izvor: 520 POMOĆI KOMPENZACIJSKE MJERE 0,00 30.000,00 14.917,18 49,72% 31 Rashodi za zaposlene 0,00 30.000,00 14.917,18 49,72% 312 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 30.000,00 14.917,18 49,72% 3121 Ostali rashodi za zaposlene 14.917,18 Akt. A100010 Zajednički troškovi službi Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 344.900,00 470.000,00 383.634,35 81,62% Izv. 1 5

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=