ŽUPANIJSKI GLASNIK 4 - 2022

Stranica 21 Broj 4 ÆUPANIJSKI GLASNIK Račun/ Opis Izvorni plan Tekući plan Izvršenje Indeks Pozicija 2021. g. 2021. g. 2021. g. 5/4 Izvor: 110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 342.400,00 469.500,00 383.634,35 81,71% 32 Materijalni rashodi 317.900,00 445.000,00 360.629,12 81,04% 321 Naknade troškova zaposlenima 15.000,00 15.000,00 10.817,50 72,12% 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 10.817,50 322 Rashodi za materijal i energiju 32.000,00 35.000,00 32.541,85 92,98% 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 32.541,85 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 0,00 323 Rashodi za usluge 251.900,00 351.000,00 283.665,88 80,82% 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 65.444,88 3233 Usluge promidžbe i informiranja 20.363,76 3235 Zakupnine i najamnine 6.176,75 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 600,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 131.174,22 3238 Računalne usluge 41.608,05 3239 Ostale usluge 18.298,22 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 19.000,00 44.000,00 33.603,89 76,37% 3292 Premije osiguranja 9.107,56 3294 Članarine 0,00 3295 Pristojbe i naknade 3296 Troškovi sudskih postupaka 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 Financijski rashodi 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule 3433 Zatezne kamate 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi Izvor: 520 POMOĆI KOMPENZACIJSKE MJERE 32 Materijalni rashodi 323 Rashodi za uslug 3235 Zakupnine i najamnine Akt. A100011 Otplata kredita Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi Izv. 1 Izvor: 110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 34 Financijski rashodi 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa Akt. A100012 Nabava opreme Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela Izv. 1 Izvor: 110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 32 Materijalni rashodi 322 Rashodi za materijal i energiju 3225 Sitni inventar i auto gume 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 4222 Komunikacijska oprema 4226 Sportska i glazbena oprema 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 24.500,00 24.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153.382,00 153.382,00 20.000,00 20.000,00 133.382,00 68.000,00 24.500,00 24.500,00 500,00 500,00 500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 234.300,00 234.300,00 20.000,00 20.000,00 214.300,00 203.300,00 22.123,53 2.372,80 0,00 23.005,23 23.005,23 22.057,86 0,00 48,59 898,78 0,00 0,00 0,00 0,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 160.425,03 160.425,03 2.663,29 2.663,29 2.663,29 157.761,74 157.761,74 11.303,90 11.197,90 0,00 135.259,94 93,90% 93,90% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 68,47% 68,47% 13,32% 13,32% 73,62% 77,60%

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=