ŽUPANIJSKI GLASNIK 4 - 2022

Stranica 22 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 4 Račun/ Opis Izvorni plan Tekući plan Izvršenje Indeks Pozicija 2021. g. 2021. g. 2021. g. 5/4 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 4241 Knjige 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4262 Ulaganja u računalne programe Akt. A100044 Javni radovi - Revitalizacija javnih površina Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani Izv. Izvor: 110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 31 Rashodi za zaposlene 311 Plaće (Bruto) 3111 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3.388,42 32 Materijalni rashodi 900,00 2.655,00 2.167,08 81,62% 321 Naknade troškova zaposlenima 500,00 2.655,00 2.167,08 81,62% 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 1.653,08 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 514,00 322 Rashodi za materijal i energiju 400,00 0,00 0,00 3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 0,00 Izvor: 420 OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 106.000,00 68.450,00 56.549,48 82,61% 31 Rashodi za zaposlene 99.000,00 61.050,00 50.249,48 82,31% 311 Plaće (Bruto) 99.000,00 52.000,00 42.000,68 80,77% 3111 Plaće za redovan rad 42.000,68 313 Doprinosi na plaće 0,00 9.050,00 8.248,80 91,15% 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 8.248,80 32 Materijalni rashodi 7.000,00 7.400,00 6.300,00 85,14% 321 Naknade troškova zaposlenima 7.000,00 6.300,00 6.300,00 100,00% 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 6.300,00 322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 1.100,00 0,00 0,00% 3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 0,00 Program 1006 Upravljanje imovinom 4.386.765,00 4.783.483,41 3.526.936,06 73,73% Akt. A100086 Tekuće i investicijsko uređenje Hrvatskog doma Funkcija: 0620 Razvoj zajednice 100.000,00 477.722,25 477.568,19 99,97% Izv. 1 4 Izvor: 110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 302.722,25 302.722,25 100,00% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 12.054,00 12.054,00 100,00% 422 Postrojenja i oprema 0,00 12.054,00 12.054,00 100,00% 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 12.054,00 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0,00 290.668,25 290.668,25 100,00% 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 290.668,25 290.668,25 100,00% 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 290.668,25 Izvor: 420 OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 100.000,00 175.000,00 174.845,94 99,91% 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 100.000,00 175.000,00 174.845,94 99,91% 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 100.000,00 175.000,00 174.845,94 99,91% 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 174.845,94 3.000,00 62.382,00 141.400,00 35.400,00 34.500,00 16.000,00 18.500,00 1.000,00 10.000,00 102.260,00 33.810,00 31.155,00 27.955,00 3.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.056,80 43.507,32 41.340,24 37.951,82 37.951,82 3.388,42 0,00% 0,00% 97,85% 128,68% 132,69% 135,76% 105,89%

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=