ŽUPANIJSKI GLASNIK 4 - 2022

Stranica 24 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 4 Račun/ Opis Izvorni plan Tekući plan Izvršenje Indeks Pozicija 2021. g. 2021. g. 2021. g. 5/4 Izv. 1 7 Izvor: 110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 16.000,00 0,00 0,00 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 16.000,00 0,00 0,00 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 16.000,00 0,00 0,00 4111 Zemljište 0,00 Izvor: 710 PRIHOD OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE U VL. JLS 464.000,00 380.000,00 0,00 0,00% 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 224.000,00 190.000,00 0,00 0,00% 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 224.000,00 190.000,00 0,00 0,00% 4111 Zemljište 0,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 240.000,00 190.000,00 0,00 0,00% 421 Građevinski objekti 240.000,00 190.000,00 0,00 0,00% 4212 Poslovni objekti 0,00 Akt. K100017 Nabava imovine - otkup zemljišta Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 109.900,00 109.900,00 15.000,00 13,65% Izv. 1 7 Izvor: 110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 5.900,00 1.900,00 0,00 0,00% 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 4.500,00 500,00 0,00 0,00% 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 500,00 500,00 0,00 0,00% 4111 Zemljište 0,00 412 Nematerijalna imovina 4.000,00 0,00 0,00 0,00% 4123 Licence 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.400,00 1.400,00 0,00 0,00% 425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado 1.400,00 1.400,00 0,00 0,00% 4251 Višegodišnji nasadi 0,00 Izvor: 710 PRIHOD OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE U VL. JLS 104.000,00 108.000,00 15.000,00 13,89% 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 100.000,00 104.000,00 15.000,00 14,42% 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 100.000,00 100.000,00 15.000,00 15,00% 4111 Zemljište 15.000,00 412 Nematerijalna imovina 0,00 4.000,00 0,00 0,00% 4123 Licence 0,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00% 421 Građevinski objekti 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00% 4211 Stambeni objekti 0,00 Akt. K100080 Rekonstrukcija i opremanje doma Šibovac Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 2.592.000,00 1.827.342,25 1.827.342,25 100,00% Izv. Izvor: 110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 245.000,00 77.342,25 77.342,25 100,00% 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 245.000,00 77.342,25 77.342,25 100,00% 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 245.000,00 77.342,25 77.342,25 100,00% 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 77.342,25 Izvor: 523 Pomoći - projekt "Dom Šibovac" 1.995.000,00 1.450.000,00 1.450.000,00 100,00% 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 1.995.000,00 1.450.000,00 1.450.000,00 100,00% 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.995.000,00 1.450.000,00 1.450.000,00 100,00% 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.450.000,00 Izvor: 527 POMOĆI EU (DRŽAVA) 352.000,00 0,00 0,00

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=