ŽUPANIJSKI GLASNIK 4 - 2022

Stranica 26 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 4 Račun/ Opis Izvorni plan Tekući plan Izvršenje Indeks Pozicija 2021. g. 2021. g. 2021. g. 5/4 412 Nematerijalna imovina 0,00 240.000,00 0,00 0,00% 4124 Ostala prava 0,00 Akt. T100013 Redovno tekuće i investicijsko održavanje objekata i opreme Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 248.000,00 329.925,00 294.642,16 89,31% Izv. 1 Izvor: 110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 248.000,00 329.925,00 294.642,16 89,31% 32 Materijalni rashodi 248.000,00 329.925,00 294.642,16 89,31% 322 Rashodi za materijal i energiju 104.000,00 118.000,00 126.575,21 107,27% 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 4.540,05 3223 Energija 104.862,23 3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 17.172,93 323 Rashodi za usluge 141.500,00 209.425,00 166.725,99 79,61% 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 101.195,35 3234 Komunalne usluge 64.830,64 3239 Ostale usluge 700,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.500,00 2.500,00 1.340,96 53,64% 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.340,96 Program 1007 Javne potrebe u školstvu 600.405,00 712.810,00 662.151,15 92,89% Akt. A100018 Predškolsko obrazovanje Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje 545.605,00 611.460,00 561.115,37 91,77% Izv. 1 Izvor: 110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 545.605,00 611.460,00 561.115,37 91,77% 32 Materijalni rashodi 14.000,00 27.000,00 26.739,00 99,03% 323 Rashodi za usluge 9.000,00 20.500,00 20.250,00 98,78% 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 750,00 3239 Ostale usluge 19.500,00 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 5.000,00 6.500,00 6.489,00 99,83% 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 6.489,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 531.605,00 584.460,00 534.376,37 91,43% 366 Pomoć korisnicima drugih proračuna 531.605,00 584.460,00 534.376,37 91,43% 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 534.376,37 Akt. A100019 Osnovnoškolsko obrazovanje Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje 3.800,00 18.800,00 18.485,78 98,33% Izv. 1 Izvor: 110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 3.800,00 18.800,00 18.485,78 98,33% 32 Materijalni rashodi 800,00 800,00 675,00 84,38% 322 Rashodi za materijal i energiju 800,00 800,00 675,00 84,38% 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 675,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,00% 366 Pomoć korisnicima drugih proračuna 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,00% 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 3.000,00 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 0,00 15.000,00 14.810,78 98,74% 412 Nematerijalna imovina 0,00 15.000,00 14.810,78 98,74% 4124 Ostala prava 14.810,78 Akt. A100020 Srednjoškolsko i ostalo obrazovanje Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje 51.000,00 56.000,00 56.000,00 100,00% Izv. 1 Izvor: 110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 51.000,00 56.000,00 56.000,00 100,00%

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=