ŽUPANIJSKI GLASNIK 4 - 2022

Stranica 30 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 4 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 Izvor: 520 POMOĆI KOMPENZACIJSKE MJERE 50.000,00 0,00 0,00 32 Materijalni rashodi 48.000,00 0,00 0,00 323 Rashodi za usluge 48.000,00 0,00 0,00 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 3239 Ostale usluge 0,00 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 2.000,00 0,00 0,00 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 2.000,00 0,00 0,00 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 0,00 Izvor: 528 POMOĆI DRŽAVNOG PRORČUNA 0,00 50.000,00 0,00 0,00% 32 Materijalni rashodi 0,00 48.000,00 0,00 0,00% 323 Rashodi za usluge 0,00 48.000,00 0,00 0,00% 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 3239 Ostale usluge 0,00 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 0,00 2.000,00 0,00 0,00% 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 0,00 2.000,00 0,00 0,00% 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 0,00 Program 1010 Razvoj sporta i rekreacije 280.000,00 280.000,00 280.000,00 100,00% Akt. A100032 Financiranje programa i projekata u sportu Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta 280.000,00 280.000,00 280.000,00 100,00% Izv. 1 Izvor: 110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 280.000,00 280.000,00 280.000,00 100,00% 38 Ostali rashodi 280.000,00 280.000,00 280.000,00 100,00% 381 Tekuće donacije 280.000,00 280.000,00 280.000,00 100,00% 3811 Tekuće donacije u novcu 280.000,00 Program 1011 Razvoj civilnog društva 210.600,00 264.310,00 230.944,37 87,38% Akt. A100033 Pomoć vjerskim zajednicama Funkcija: 0840 Religijske i druge službe zajednice 37.000,00 47.000,00 36.000,00 76,60% Izv. 1 Izvor: 110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 37.000,00 47.000,00 36.000,00 76,60% 3293 3299 Akt. A100082 Funkcija: 0474 Višenamjenski razvojni projekti Izv. 1 Izvor: 110 32 329 3293 3299 Akt. K100028 Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani Izv. 1 5 Izvor: 110 32 323 Reprezentacija Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Dani kulture nacionalnih manjina OPĆI PRIHODI I PRIMICI Materijalni rashodi Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Reprezentacija Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Spomenik kulture "Stari grad" OPĆI PRIHODI I PRIMICI Materijalni rashodi Rashodi za usluge Račun/ Opis Izvorni plan Tekući plan Izvršenje Indeks Pozicija 2021. g. 2021. g. 2021. g. 5/4 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 60.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 3.198,40 0,00 3.198,00 3.198,00 3.198,00 3.198,00 0,00 3.198,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,98% 31,98% 31,98% 31,98% 0,00%

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=