ŽUPANIJSKI GLASNIK 4 - 2022

Stranica 31 Broj 4 ÆUPANIJSKI GLASNIK Račun/ Opis Izvorni plan Tekući plan Izvršenje Indeks Pozicija 2021. g. 2021. g. 2021. g. 5/4 38 Ostali rashodi 37.000,00 47.000,00 36.000,00 76,60% 381 Tekuće donacije 7.000,00 2.000,00 1.000,00 50,00% 3811 Tekuće donacije u novcu 1.000,00 382 Kapitalne donacije 30.000,00 45.000,00 35.000,00 77,78% 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 35.000,00 Akt. A100034 Financiranje političkih stranaka Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani 24.800,00 15.200,00 11.270,00 74,14% Izv. 1 Izvor: 110 38 381 3811 Akt. A100035 Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani Izv. 1 Izvor: 110 38 381 3811 3812 382 3821 Akt. A100085 Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani Izv. 1 Izvor: 110 36 366 3661 Akt. A100122 Funkcija: 0460 Komunikacije Izv. 1 Izvor: 110 32 323 3231 3232 Program 1012 Akt. A100036 Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite Izv. 1 Izvor: 110 38 381 3811 382 3821 Akt. A100037 Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite Izv. 1 4 OPĆI PRIHODI I PRIMICI Ostali rashodi Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu Redovna djelatnost udruga OPĆI PRIHODI I PRIMICI Ostali rashodi Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu Tekuće donacije u naravi Kapitalne donacije Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama Proračunski korisnici drugog proračuna OPĆI PRIHODI I PRIMICI Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države Pomoć korisnicima drugih proračuna Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna Wifi4EU OPĆI PRIHODI I PRIMICI Materijalni rashodi Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja Vatrogasna zajednica Općine Sirač OPĆI PRIHODI I PRIMICI Ostali rashodi Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu Kapitalne donacije Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama Javna vatrogasna postaja Grada Daruvara 24.800,00 24.800,00 24.800,00 118.000,00 118.000,00 118.000,00 118.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 20.800,00 20.800,00 20.800,00 20.800,00 728.500,00 230.000,00 230.000,00 230.000,00 230.000,00 0,00 443.000,00 15.200,00 15.200,00 15.200,00 170.510,00 170.510,00 170.510,00 122.510,00 48.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 21.600,00 21.600,00 21.600,00 21.600,00 765.000,00 260.000,00 260.000,00 260.000,00 230.000,00 30.000,00 443.000,00 11.270,00 11.270,00 11.270,00 11.270,00 162.224,37 162.224,37 162.224,37 114.224,37 109.720,00 4.504,37 48.000,00 48.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 19.950,00 19.950,00 19.950,00 19.950,00 0,00 19.950,00 723.757,52 229.000,00 229.000,00 229.000,00 229.000,00 229.000,00 0,00 0,00 445.843,87 74,14% 74,14% 74,14% 95,14% 95,14% 95,14% 93,24% 100,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 92,36% 92,36% 92,36% 92,36% 94,61% 88,08% 88,08% 88,08% 99,57% 0,00% 100,64%

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=