ŽUPANIJSKI GLASNIK 4 - 2022

Stranica 33 Broj 4 ÆUPANIJSKI GLASNIK Račun/ Opis Izvorni plan Tekući plan Izvršenje Indeks Pozicija 2021. g. 2021. g. 2021. g. 5/4 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 150.000,00 200.000,00 188.750,00 94,38% 3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 108.750,00 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 80.000,00 Izvor: 420 OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 0,00 77.500,00 19.585,98 25,27% 35 Subvencije 0,00 77.500,00 19.585,98 25,27% 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 0,00 77.500,00 19.585,98 25,27% 3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 0,00 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 19.585,98 Izvor: 520 POMOĆI KOMPENZACIJSKE MJERE 0,00 50.000,00 49.667,13 99,33% 35 Subvencije 0,00 50.000,00 49.667,13 99,33% 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 0,00 50.000,00 49.667,13 99,33% 3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 49.667,13 Program 1014 Potpora poljoprivredi 60.000,00 60.000,00 38.096,28 63,49% Akt. A100042 Poticanje poljoprivrede Funkcija: 0421 Poljoprivreda 60.000,00 60.000,00 38.096,28 63,49% Izv. 1 5 Izvor: 110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 60.000,00 60.000,00 2.240,00 3,73% 35 Subvencije 60.000,00 60.000,00 2.240,00 3,73% 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 60.000,00 60.000,00 2.240,00 3,73% 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 2.240,00 Izvor: 528 POMOĆI DRŽAVNOG PRORČUNA 0,00 0,00 35.856,28 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 0,00 0,00 35.856,28 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 0,00 0,00 35.856,28 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 35.856,28 Program 1019 Zaštita okoliša 48.000,00 114.549,27 83.998,10 73,33% Akt. A100058 Redovne aktivnosti Funkcija: 0620 Razvoj zajednice 30.000,00 30.000,00 17.448,83 58,16% Izv. 1 Izvor: 110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 30.000,00 30.000,00 17.448,83 58,16% 32 Materijalni rashodi 30.000,00 30.000,00 17.448,83 58,16% 323 Rashodi za usluge 30.000,00 30.000,00 17.448,83 58,16% 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 17.448,83 3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 Akt. K100067 Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 18.000,00 84.549,27 66.549,27 78,71% Izv. 1 5 Nabava opreme za zaštitu okoliša Izvor: 110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 69.549,27 66.549,27 95,69% 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 0,00 20.799,27 17.799,27 85,58% 363 Pomoći unutar općeg proračuna 0,00 20.799,27 17.799,27 85,58% 3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 17.799,27 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 48.750,00 48.750,00 100,00% 422 Postrojenja i oprema 0,00 48.750,00 48.750,00 100,00% 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 48.750,00 Izvor: 520 POMOĆI KOMPENZACIJSKE MJERE 18.000,00 15.000,00 0,00 0,00% 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 3.000,00 0,00 0,00

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=