ŽUPANIJSKI GLASNIK 4 - 2022

Stranica 35 Broj 4 ÆUPANIJSKI GLASNIK Račun/ Opis Izvorni plan Tekući plan Izvršenje Indeks Pozicija 2021. g. 2021. g. 2021. g. 5/4 321 Naknade troškova zaposlenima 0,00 10.000,00 1.260,00 12,60% 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 1.260,00 Izvor: 521 POMOĆI PROJEKT ZAŽELI 2.169.702,00 2.159.702,00 1.370.013,01 63,44% 31 Rashodi za zaposlene 1.953.750,00 1.953.750,00 1.216.344,37 62,26% 311 Plaće (Bruto) 1.766.250,00 1.766.250,00 1.044.069,62 59,11% 3111 Plaće za redovan rad 1.044.069,62 312 Ostali rashodi za zaposlene 37.500,00 37.500,00 0,00 0,00% 3121 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 313 Doprinosi na plaće 150.000,00 150.000,00 172.274,75 114,85% 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 172.274,75 32 Materijalni rashodi 215.952,00 205.952,00 153.668,64 74,61% 321 Naknade troškova zaposlenima 215.952,00 205.952,00 153.668,64 74,61% 3211 Službena putovanja 0,00 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 65.388,64 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 87.500,00 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 780,00 Akt. A100094 Promidžba i vidljivost Funkcija: 1020 Starost 60.900,00 61.500,00 44.000,00 71,54% Izv. 5 Izvor: 521 POMOĆI PROJEKT ZAŽELI 60.900,00 61.500,00 44.000,00 71,54% 32 Materijalni rashodi 60.900,00 61.500,00 44.000,00 71,54% 323 Rashodi za usluge 60.900,00 61.500,00 44.000,00 71,54% 3233 Usluge promidžbe i informiranja 44.000,00 Akt. A100095 Upravljanje projektom i administracija Funkcija: 1020 Starost 3.500,00 236.000,00 169.977,79 72,02% Izv. 1 5 Izvor: 110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 69.000,00 41.400,00 60,00% 32 Materijalni rashodi 0,00 69.000,00 41.400,00 60,00% 323 Rashodi za usluge 0,00 69.000,00 41.400,00 60,00% 3239 Ostale usluge 41.400,00 Izvor: 521 POMOĆI PROJEKT ZAŽELI 3.500,00 167.000,00 128.577,79 76,99% 31 Rashodi za zaposlene 0,00 70.000,00 69.242,10 98,92% 311 Plaće (Bruto) 0,00 60.000,00 59.435,29 99,06% 3111 Plaće za redovan rad 59.435,29 313 Doprinosi na plaće 0,00 10.000,00 9.806,81 98,07% 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 9.806,81 32 Materijalni rashodi 3.500,00 97.000,00 59.335,69 61,17% 322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 90.000,00 55.546,95 61,72% 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 55.546,95 323 Rashodi za usluge 0,00 0,00 0,00 3239 Ostale usluge 0,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.500,00 7.000,00 3.788,74 54,12% 3293 Reprezentacija 3.788,74 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 Program 1024 Javna ustanova KOMUS SIRAČ 350.000,00 320.000,00 0,00 0,00% Akt. A100136 Sufinanciranje ustanove KOMUS Sirač Funkcija: 0620 Razvoj zajednice 350.000,00 320.000,00 0,00 0,00% Izv. 5 7 Izvor: 520 POMOĆI KOMPENZACIJSKE MJERE 100.000,00 70.000,00 0,00 0,00% 38 Ostali rashodi 100.000,00 70.000,00 0,00 0,00% 381 Tekuće donacije 100.000,00 70.000,00 0,00 0,00% 3811 Tekuće donacije u novcu 0,00

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=