ŽUPANIJSKI GLASNIK 4 - 2022

Stranica 46 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 4 GODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE SIRAČ ZA 2021. GODINU Svibanj, 2022. godina 1. ZAKONSKA OSNOVA.......................................................................................................................................... 3 2. OPĆI DIO PRORAČUNA...................................................................................................................................... 4 2.1. PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA.......................................................................................................... 4 2.1.1. PRIHODI OD POREZA. ................................................................................................................ 5 2.1.2. PRIHODI OD POMOĆI................................................................................................................. 6 2.1.3. PRIHODI OD IMOVINE. .............................................................................................................. 7 2.1.4. PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA............................................................ 8 2.1.5. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA. ....................................................................................................... 10 2.1.6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE........................................................... 10 2.2. RASHODI I IZDACI PRORAČUNA........................................................................................................ 11 2.2.1. RASHODI POSLOVANJA........................................................................................................... 12 2.2.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE........................................................... 15 3. POSEBNI DIO PRORAČUNA............................................................................................................................ 19 3.1. RAZDJEL PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA (001)..................................................................... 19 3.1.1. GLAVA OPĆINSKO VIJEĆE (00101)......................................................................................... 19 3.1.2. GLAVA URED NAČELNIKA (00102 )....................................................................................... 19 3.1.3. GLAVA VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA (00103).............................................................. 19 3.2. RAZDJEL JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL (002). .............................................................................. 19 3.2.1. GLAVA JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL (00201).................................................................. 19 3.2.2. GLAVA KOMUNALNA INFRASTRUKTURA (00202)............................................................ 23 3.2.3. GLAVA KOMUNALNE DJELATNOSTI (00203)...................................................................... 24 Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala. .................................................................. 26 Izvještaj o korištenju proračunske zalihe.................................................................................................................... 26 Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima.............................................................................................. 26 Izvještaj o obvezama i obračunatim potraživanjima.................................................................................................. 26 Proračunski korisnici................................................................................................................................................... 27 1. ZAKONSKA OSNOVA Zakonom o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08, 136/12, 15/15 i 144/21) i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještavanju o izvršenju proračuna ("Narodne novine", broj 24/13, 102/17, 1/20, 98/20, 109/20, 147/20, 25/21, 79/21, 128/21) propisana je obveza sastavljanja i podnošenja Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna tekuće proračunske godine na donošenje predstavničkom tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Člankom 108. Zakona o proračunu i članka 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna utvrđeno je da godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži: - opći dio proračuna koji sadrži Sažetak, te Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije, - posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji na razini odjeljka ekonomske klasifikacije, - izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, - izvještaj o korištenju proračunske zalihe, - izvještaj o danim državnim jamstvima i izdacima po državnim jamstvima, - obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka općeg i posebnog dijela proračuna. Financiranje javnih rashoda Općine Sirač u 2021. godini izvršeno je na osnovu Proračuna Općine za 2021. godinu koji je donesen na 32. sjednici Općinskog vijeća 16. 12. 2020. godine, a objavljen u "Županijskom glasniku", broj 09/20 od 22. prosinca 2020. godine, te sljedećih izmjena i dopuna Proračuna: - Prve izmjene i dopune Proračuna usvojenih na 34. sjednici od 01.02.2021., a objavljene su u "Županijskom glasniku", broj 2/21 od 16. 03. 2021. godine.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=