ŽUPANIJSKI GLASNIK 4 - 2022

Stranica 47 Broj 4 ÆUPANIJSKI GLASNIK - Druge izmjene i dopune Proračuna usvojenih na 37. sjednici od 16. 03. 2021. godine a objavljene su u "Županijskom glasniku", broj 03/21 od 19. 03. 2021. godine. - Treće izmjene i dopune Proračuna usvojenih na 2. sjednici (novi saziv) od 07. 07. 2021. g. a objavljene su u ”Službenom glasniku BBŽ” 06/22 od 20. 07. 2021. godine. - Četvrte izmjene i dopune Proračuna usvojenih na 3. sjednici od 03. 08. 2021.g a objavljene su u "Županijskom glasniku", broj 08/21 od 14. 09. 2021 godine. - Pete izmjene i dopune Proračuna usvojenih na 7. sjednici od 11. 11. 2021.g a objavljene su u "Županijskom glasniku", broj 11/21 14. 12. 2021. godine. - Šeste izmjene i dopune Proračuna usvojenih na 9. sjednici od 21. 12. 2021.g a objavljene su u "Županijskom glasniku", broj 12/21 od 28. 12. 2021. godine. U nastavku se obrazlaže Opći i Posebni dio Godišnjeg izvršenja proračuna za 2021. godinu. 2. OPĆI DIO PRORAČUNA 2.1. PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA Prihod je povećanje ekonomskih koristi tijekom izvještajnog razdoblja u obliku priljeva novca i novčanih ekvivalenata. Evidentira se na temelju nastanka događaja, priznaje se prema kriteriju mjerljivosti i raspoloživosti – u trenutku priljeva novčanih sredstava na račun u razdoblju na koje se odnose. Temeljno se klasificiraju na prihode od poslovanja (tekući prihodi) i prihode od prodaje nefinancijske imovine (kapitalni prihodi). Prihodi poslovanja klasificiraju se na prihode od poreza, prihode od doprinosa, potpore, prihode od imovine, prihode od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima i ostale prihode. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine klasificiraju se prema vrstama prodane nefinancijske imovine. Primici su priljevi novca i novčanih ekvivalenata po svim osnovama. Ostvareni prihodi i primici Općine Sirač u 2021. godini iznose 10.688.573,39 kn, što je smanjenje za 1.591.708,48 kn u odnosu na ostvarenje prethodne godine. Struktura prihoda je sljedeća: • prihod poslovanja 10.620.556,99 kn • prihod od prodaje nefinancijske imovine 68.016,40 kn. U nastavku je dan grafički prikaz ostvarenih prihoda u odnosu na 2020. godinu. Graf 1. Pregled ostvarenih prihoda i primitaka Općine Sirač u razdoblju 01. 01.-31. 12. 2021. g. 2.1.1. PRIHODI OD POREZA Prihodi od poreza obuhvaćaju porez na dohodak od nesamostalnoga rada (porez na plaće zaposlenih osoba sa sjedištem na području Općine Sirač), porez na dohodak od samostalnih djelatnosti (obrta), porez na dohodak od imovine i mjera fiskalnog izravnanja. Osim gore navedenih poreza u tu skupinu proračunskih prihoda spadaju i porez na promet nekretninama, odnosno porez na stjecanje vlasništva nad nekretninom sukladno Zakonu o porezu na promet nekretninama, porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića koji plaćaju vlasnici ugostiteljskih objekata, a sve sukladno Odluci o općinskim porezima.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=