ŽUPANIJSKI GLASNIK 4 - 2022

Stranica 5 Broj 4 ÆUPANIJSKI GLASNIK 112. Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 86/08,61/11, 4/18, 112/19), članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 10/13, 1/18, 2/20, 5/20 i 1/21) na prijedlog pročelnika Upravnog odjela za poljoprivredu župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi PRAVILNIK o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za poljoprivredu Članak 1. U Pravilniku o unutarnjem redu Upravnog odjela za poljoprivredu ("Županijski glasnik", broj 7/21) u članku 7. pod rednim brojem 2. iza riječi "poljoprivredne" dodaju se riječi "i veterinarske". Kod radnog mjesta pod rednim brojem 3. riječi "društvene ili prirodne struke" zamjenjuju se riječima "poljoprivredne, veterinarske ili društvene struke". Kod radnog mjesta pod rednim brojem 3. kod broja izvršitelja brojka "1" zamjenjuje se brojkom "2". Kod radnog mjesta pod rednim brojem 5. iza riječi "poljoprivredne", a nakon zareza dodaje se nova riječ "društvene". Kod radnog mjesta pod rednim brojem 6. iza riječi "specijalist" dodaje se nova riječ "veterinarske,". Iza radnog mjesta broj 7. dodaje se novo radno mjesto pod rednim brojem 8. koje glasi: "8. REFERENT ZA POLJOPRIVREDU Kategorija: III Potkategorija: referent Klasifikacijski rang: 11. Opis poslova radnog mjesta: - obavlja poslove iz djelokruga poljoprivrede, - obavlja poslove vezane uz javne pozive za dodjelu potpora iz područja poljoprivrede, - priprema i obrađuje statističke podatke vezane uz djelokrug Upravnog odjela, - izvršava opće akte Županijske skupštine, te naloge župana, - obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i pomoćnika pročelnika. Stručno znanje: srednja stručna sprema gimnazije, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, poznavanje rada na računalu, položen državni ispit. Broj izvšitelja: 1." Članak 2. Ostali članci Pravilnika ostaju nepromijenjeni. Članak 3. Ovaj Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika stupa na snagu prvog dana od dana objave u "Županijskom glasniku". KLASA: 023-01/21-01/47 URBROJ: 2103-09-22-2 Bjelovar, 16. svibnja 2022. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=