ŽUPANIJSKI GLASNIK 4 - 2022

Stranica 6 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 4 OPĆINA SIRAČ 31. Na temelju članka 11. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15. – ispravak, 123/17., 98/19. i 144/20.), članka 8., 9., 10. i 32. Statuta Općine Sirač ("Županijski glasnik", broj 19/09, 06/10, 03/13, 01/18, 03/21), sukladno prijedlogu Komisije za odlikovanja i priznanja, Općinsko vijeće Općine Sirač na 12. sjednici održanoj 28. travnja 2022. godine donosi ODLUKU o dodjeli javnih priznanja Općine Sirač povodom "Dana Općine Sirač 2022. godine" Članak 1. Javna priznanja Općine Sirač za 2022. godinu dodjeljuju se kako slijedi: 1. POSMRTNO PRIZNANJE OPĆINE SIRAČ - Višnja i Đuro Lukač, za dugogodišnje poslovanje i vrijedan doprinos razvoju obrtništva na području Općine Sirač, te promicanje ugleda Općine Sirač - Ankica Rendić, za osobito vrijedan doprinos ugledu Općine Sirač, te za cjelovito djelo koje je ostvarila tijekom radnog i životnog vijeka 2. PLAKETA OPĆINE SIRAČ - Branimir Miler, kao najviši izraz poštovanja za posebne zasluge i doprinose u izgradnji Općine Sirač, uspjehe u područjima gospodarskog i društvenog života od značaja za razvitak Općine Sirač, te izričit doprinos njenom ugledu - Ivan Romozi, za najviše zasluge i osobita djela domoljublja u obrani samostalnosti i neovisnosti Općine Sirač i Republike Hrvatske - Stjepan Juraić, za društveno političko djelovanje u životu naše Općine, te promicanje moralnih i društvenih vrednota - Josip Hamp, za naročite zasluge i ostvarene rezultate svojim višegodišnjim radom i djelovanjem - Vencl Jerman, za promicanje kulture češke nacionalne manjine i drugih društvenih vrijednosti - Dragan Biondić, dobrovoljni darivatelj krvi sa 75 davanja dragocjene tekućine koja spašava živote - Zlatko Karlović, dobrovoljni darivatelj krvi sa 75 davanja dragocjene tekućine koja spašava živote 3. KOLEKTIVNA PRIZNANJA - Udruga Nijemaca i Austrijanaca Općine Sirač, za osnivanje manifestacije "Gastro" i promicanje ugleda Općine Sirač 4. POJEDINAČNA PRIZNANJA - Mateja Andrlić, za uzorne uspjehe i rezultate postignute u području sporta - Kristijan Matijašević, za predan i ustrajan rad u društvenim, sportskim i kulturnim aktivnostima - dr. Ljiljana Žunić, za požrtvovnost u radu i poseban doprinos u zaštiti pučanstva od zarazne bolesti COVID-19 - med. sestra Jasna Petrušić, za požrtvovnost u radu i poseban doprinos u zaštiti pučanstva od zarazne bolesti COVID-19 - Marica Pervan, za nesebično pomaganje i doprinos razvoja Općine Sirač 5. ZAHVALA OPĆINE SIRAČ - Elvis Kokalović, za zapažene rezultate u sportu - Zdravko Joščak, za zapažene rezultate u sportu - Lucijan Šafar, za izrazit volonterski radi i doprinos u pružanju pomoći potrebitima - Dona Manjarić, za izrazit volonterski radi i doprinos u pružanju pomoći potrebitima - Nensi Rendić, za izrazit volonterski radi i doprinos u pružanju pomoći potrebitima - Nikol Vaclavek, za osvojeno prvo mjesto u natjecanju za najbolji esej/zastupnički govor Hrvatskog sabora o temi "Trideset godina hrvatske neovisnosti". Članak 2. Javna priznanja Općine Sirač dodijelit će se i uručiti nagrađenima na svečanoj sjednici Općinskog vijeća Općine Sirač 26.05.2022. godine. Članak 3. Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave, a objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 060-01/22-01/1 URBROJ: 2103-17-01-22-14 Sirač, 28. 04. 2022. Predsjednik Općinskog vijeća: Branimir Miler, oec., v. r. 32. Temeljem članka 108. i članka 109 Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08, 136/12, 15/15, 144/21) i Pravi lnika o polugodišnjem i godišnjem izvještavanju o izvršenju proračuna ("Narodne novine", broj 24/13, 102/17, 1/20, 98/20, 109/20, 147/20,025/21,079/21,128/21) i članka 32. Statuta Općine Sirač ("Županijski glasnik", broj 19/09, 06/10, 03/13, 1/18), Općinsko vijeće Općine Sirač na svojoj 13. sjednici održanoj 11.05.2022. godine donosi: GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE SIRAČ ZA 2021. GODINU

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=