ŽUPANIJSKI GLASNIK 4 - 2022

Stranica 50 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 4 Prihodi od imovine obuhvaćaju prihode od financijske i prihode od nefinancijske imovine. Prihodi od financijske imovine jesu: kamate (po vrijednosnim papirima, na oročena sredstva i depozite po viđenju, zatezne kamate i za dane zajmove), pozitivne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule, dividende, dobit trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima i ostali prihodi od financijske imovine. Prihodi od nefinancijske imovine jesu: naknade za koncesije, prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine, naknade za korištenje nefinancijske imovine, naknade za ceste i ostali prihodi od nefinancijske imovine. Općina ostvaruje prihod od koncesije za zauzetost površine od tvrtke koja vrši eksploataciju. Naknada u cijelosti pripada općini i naplaćuje se godišnje, a rudni doprinos se naplaćuje tromjesečno. Prihod se dijeli u omjeru s državom 50%, županijom 20% i općinom 30%. U nastavku je dan grafički prikaz planiranih Prihoda od imovine u 2021. g. Graf 4. Pregled planiranih prihoda od imovine Općine Sirač od 01.01.-31.12.2021. g. 2.1.4. PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada ostvareni su u iznosu od 2.059.012,43 kn. Namjena navedenih prihoda definirana je zakonom odnosno drugim pod zakonskim aktima a odnose se na prihode od upravnih i administrativnih pristojbi, prihoda po posebnim propisima, komunalnim doprinosima i naknadama. Uplatnice za komunalnu i vodnu naknadu izašle su na teren u veljači 2021.g. Tablica 4. Prikaz prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama Općine Sirač za 2021. godinu U nastavku je dan grafički prikaz planiranih Prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada u 2021. g. Graf 5. Prikaz planiranih prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada Općine Sirač od 01. 01.-31. 12. 2021. g.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=