ŽUPANIJSKI GLASNIK 4 - 2022

Stranica 54 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 4 Tablica 11. Izvršeni financijski rashodi Općine Sirač za 2021. godinu 14 Subvencije Subvencije su u 2021. godini ostvarene u iznosu od 260.243,11 kuna a odnose se na: • Subvencije trgova(kim dru&tvima izvan javnog sektora u iznosu od 158.417,13 kn • Subvencije malim obrtnicima u iznosu od 101.825,98 kn Tablica 12. Izvr&ene subvencije Op'ine Sira( za 2021. godinu Pomo!i dane u inozemstvo i unutar op!e dr#ave Pomo'i su ostvarene u iznosu od 1.094.115,15.kuna, a odnose se na: • pred&kolski i &kolski odgoj u iznosu 578.020,87 kn • pomo'i gradskim prora(unima za JVP po obrascu P2/2 i pomo'i za decentralizirane izdatke u iznosu 215.843,87 kn • kapitalna pomo' izvanprora(unskim korisnicima dr!avnog prora(una (15% sredstava za !ute kante) u iznosu 17.799,27 kn • financiranje Razvojne agencije u iznosu 47.951,14 kn • financiranje Javne vatrogasne postrojbe grada Daruvara za pla'e djelatnika u iznosu 230.000,00 kn Tablica 13. Izvr&ene pomo'i Op'ine Sira( za 2021. godinu Naknade gra$anima i ku!anstvima na temelju osiguranja i druge naknade Subvencije Subvencije su u 2021. godini ostvarene u iznosu od 260.243,11 kuna a odnose se na: • Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora u iznosu od 158.417,13 kn • Subvencije malim obrtnicima u iznosu od 101.825,98 kn Tablica 12. Izvršene subvencije Općine Sirač za 2021. godinu 14 Subvencije Subvencije su u 2021. godini ostvarene u iznosu od 260.243,11 kuna a odnose se na: • Subvencije trgova(kim dru&tvima izvan javnog sektora u iznosu od 158.417,13 kn • Subvencije malim obrtnicima u iznosu od 101.825,98 kn Tablica 12. Izvr&ene subvencije Op'ine Sira( za 2021. godinu Pomo!i dane u inozemstvo i unutar op!e dr#ave Pomo'i su ostvarene u iznosu od 1.094.115,15.kuna, a odnose se na: • pred&kolski i &kolski odgoj u iznosu 578.020,87 kn • pomo'i gradskim prora(unima za JVP po obrascu P2/2 i pomo'i za decentralizirane izdatke u iznosu 215.843,87 kn • kapitalna pomo' izvanprora(unskim korisnicima dr!avnog prora(una (15% sredstava za !ute kante) u iznosu 17.799,27 kn • financiranje Razvojne agencije u iznosu 47.951,14 kn • financiranje Javne vatrogasne postrojbe grada Daruvara za pla'e djelatnika u iznosu 230.000,00 kn Tablica 13. Izvr&ene pomo'i Op'ine Sira( za 2021. godinu Naknade gra$anima i ku!anstvima na temelju osiguranja i druge naknade Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države Pomoći su ostvarene u iznosu od 1.094.115,15.kuna, a odnose se na: • predškolski i školski odgoj u iznosu 578.020,87 kn • pomoći gradskim proračunima za JVP po obrascu P2/2 i pomoći za decentralizirane izdatke u iznosu 215.843,87 kn • kapitalna pomoć izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna (15% sredstava za žute kante) u iznosu 17.799,27 kn • financiranje Razvojne agencije u iznosu 47.951,14 kn • financiranje Javne vatrogasne postrojbe gr da Daruvara za plaće djelatnika u i nosu 230.000,00 kn. Tablica 13. Izvršene po ći Opći e Sirač za 2021. godinu 14 Subvencije ij su u 2021. godini ostvarene u iznosu od 260.243,11 kuna a odnose se na: • Subvencije trgova(kim dru&tvima izvan javnog sektora u iznosu od 158.417,13 kn • Subvencije malim obrtnicima u iznosu od 101.825,98 kn Ta lica 12. Izvr&ene subve cije Op'i Sira( za 2021. godinu Pomo!i dane u inozemstvo i unutar op!e dr#ave Pomo'i su ostvarene u iznosu od 1.094.115,15.kuna, a odnose se na: • pred&kolski i &kolski odgoj u iznosu 578.020,87 kn • pomo'i gradskim prora(unima za JVP po obrascu P2/2 i pomo'i za decentralizirane izdatke u iznosu 215.843,87 kn • kapitalna pomo' izvanpror (unskim korisnici a dr!avnog prora(una (15% sredstava za !ute kante) u iznosu 17.799,27 kn • financir nje Razvojne agencije u iznosu 47.951,14 kn fi anciranje Javne vatrogasne postrojbe grada Daruvara za pla'e djelatnika u iznosu 230.000,00 kn Tablica 13. Izvr&ene pomo'i Op'ine Sira( za 2021. godinu Naknade gra$anima i ku!anstvima na temelju osiguranja i druge naknade Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade ostvarene su u iznosu 265.686,07 kune u 2021. godini. Naknade građanima i kućanstvima odnose se najvećim dijelom na naknade unutar Socijalnog programa Općine Sirač. Unutar ove skupine rashoda nalaze se i rashodi za stipendije studentima i učenicima, novčana donacija za novorođenu djecu i oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa (potpora mladih obitelji). Tablica 14. Ostvarene naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade Općine Sirač za 2021. godinu Naknade gra)anima i ku'anstvima na temelju osi ura ja i druge naknade ostvarene su u iznosu 265.686,07 kune u 2021. godini. Naknade gra)anima i ku'anstvima odnose se najve'im dijelom na naknade unutar Socijalnog programa Op'ine Sira(. Un tar ove skupine r shoda alaze se i rashodi za stipendije studentima i u(enicim , nov(ana donacija za novoro)enu djecu i osloba)anje od pla'anja komunalnog doprinosa (potpora mladih obitelji). Tablica 14. Ostvarene naknade gra)anima i ku'anstvima na temelju osiguranja i druge naknade Op'ine Sira( za 2021. godinu Ostali rashodi Ostali rashodi obuhva'aju teku'e i kapitalne donacije. U 2021. godini ostvarene su u iznosu 825.938,20 kuna. Rashodi za teku'e i kapitalne donacije odnose se na financiranje:

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=