ŽUPANIJSKI GLASNIK 4 - 2022

Stranica 7 Broj 4 ÆUPANIJSKI GLASNIK I. OPĆI DIO Članak 1. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sirač za 2021. godinu sadrži: Ostvarenje Plan Ostvarenje Indeks Indeks 2020. g. 2021. g. 2021. g. 3/1 3/2 1 2 3 4 5 RAČUN PRIHODA I RASHODA Prihodi poslovanja 12.253.527,92 15.866.239,12 10.620.556,99 0,87 0,67 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 26.753,95 1.100.546,91 68.016,40 2,54 0,06 UKUPNO PRIHODA 12.280.281,87 16.966.786,03 10.688.573,39 0,87 0,63 Rashodi poslovanja 7.800.454,11 11.129.475,75 8.132.948,16 1,04 0,73 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 5.861.679,85 6.418.028,84 4.110.365,76 0,70 0,64 UKUPNO RASHODA 13.662.133,96 17.547.504,59 12.243.313,92 0,90 0,70 RAZLIKA VIŠAK/MANJAK -1.381.852,09 -580.718,56 -1.554.740,53 1,13 2,68 RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA Ukupan donos viška/manjka iz prethodnih godina 1.712.570,65 30.718,56 -1.066.187,93 Dio koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju 1.712.570,65 0,00 -1.066.187,93 RAČUN FINANCIRANJA Primici od financijske imovine i zaduživanja 0,00 550.000,00 474.422,72 0,86 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 300.000,00 0,00 0,00 0,00 NETO FINANCIRANJE -300.000,00 550.000,00 474.422,72 -1,58 0,86 VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA 30.718,56 -30.718,56 -2.146.505,74 Članak 2. Prihodi i primici, te rashodi i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja/zaduživanja kako slijedi: OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-2] Račun/ Opis Izvršenje Izvorni plan Tekući plan Izvršenje Indeks Indeks Pozicija 2020. g. 2021. g. 2021. g. 2021. g. 6/3 6/5 1 2 3 4 5 6 7 8 6 Prihodi poslovanja 12.253.527,92 14.036.542,00 15.866.239,12 10.620.556,99 86,67% 66,94% 61 Prihodi od poreza 4.086.761,84 4.469.425,00 5.453.460,64 4.099.300,69 100,31% 75,17% 611 Porez i prirez na dohodak 3.982.256,21 4.314.425,00 5.298.460,64 3.950.518,98 99,20% 74,56% 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 3.925.219,60 4.044.769,61 103,05% 6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti 171.693,55 147.281,76 85,78% 6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava 35.704,94 51.223,95 143,46% 6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala 60.460,74 26.412,10 43,68%

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=