ŽUPANIJSKI GLASNIK 4 - 2022

Stranica 63 Broj 4 ÆUPANIJSKI GLASNIK Program 1036 Nabava kamenog materijala Ostvarena sredstva u iznosu od 82.641,96 kuna za obavljanje komunalne djelatnosti nabave kamenog materijala temeljem čl.48., 49., i 50. Zakona o komunalnom gospodarstvu. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala Općina Sirač u razdoblju od 01. 01. do 31. 12. 2021. godine nije se zaduživala na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe Sukladno članku 56. Zakona o proračunu (NN br.87/08, 136/12 i 15/15), sredstva proračunske pričuve mogu se koristiti za nepredviđene namjene za koje u Proračunu nisu osigurana sredstva ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dostatna sredstva jer ih pri planiranju Proračuna nije bilo moguće predvidjeti; za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća ili izvanrednih događaja i ostalih nepredviđenih nesreća, te za druge nepredviđene rashode tijekom godine. Visina sredstava proračunske zalihe JLP(R)S utvrđuje se Odlukom o izvršavanju proračuna, a u Općini Sirač za 2021. godinu planirana su u iznosu od 20.000 kn. O korištenju sredstava proračunske pričuve odlučuje Općinski načelnik i o tome izvješćuje Općinsko vijeće u okviru polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna. Proračunska pričuva nije korištena u 2021. godini. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima Sukladno članku 91. Zakona o proračunu, JLP(R)S može dati jamstvo pravnoj osobi u njezinom većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu i ustanovi čiji je osnivač, za ispunjenje obveza pravne osobe i ustanove. Općina Sirač u 2021. godini nije davala jamstva niti je imala izdatke po danim jamstvima. Izvještaj o obvezama i obračunatim potraživanjima OBVEZE Stanje obveza na početku izvještajnog razdoblja 01.01.2021. Račun iz rač.plana 1.115.852 kn Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju / 12.818.946 kn Podmirene obveze u izvještajnom razdoblju / 12.589.057 kn Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja / 1.345.741 kn Obveze za materijalne rashode 232 122.335 kn Obveze tekuće 239 13.654 kn Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja / 135.989 kn Obveze za rashode poslovanja 23 440.074 kn Obveze za nabavu nefinancijske imovine 24 595.255 kn Obveze za financijsku imovinu dio 25,26 174.423 kn Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja / 1.209.752 kn OBRAČUNATA POTRAŽIVANJA Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni 96 1.170.957 kn Obračunati prihodi od nefinancijske imovine - nenaplaćeni 97 16.880 kn Obračunati prihodi Općine Sirač 96, 97 1.187.837 kn Proračunski korisnici Općina Sirač nema proračunske korisnike jer su Vijeća nacionalnih manjina uključena u proračun sa svim prihodima i rashodima. Dječji vrtić je pri Osnovnoj školi i proračunski je korisnik Bjelovarsko-bilogorske županije. Obrazloženje manjka/viška prihoda: Na kraju obračunskog razdoblja na dan 31. 12. 2021. godine na osnovnim računima podskupine 922 iskazano je kako slijedi:

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=