ŽUPANIJSKI GLASNIK 4 - 2022

Stranica 64 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 4 • Višak prihoda poslovanja na računu 92211 u iznosu 2.962.878,22 kn • Manjak prihoda od nefinancijske imovine na računu 92222 u iznosu 4.203.488,87 kn • Višak primitaka od financijske imovine na računu 92213 u iznosu 174.422,72 kn. Od ostvarenog viška prihoda poslovanja u iznosu 2.962.878,22 kn pokriva se manjak prihoda poslovanja od nefinancijske imovine u iznosu od 4.203.488,87 kn i višak primitaka od financijske imovine u iznosu 174.422,72 kn te se iskazuje manjak prihoda i primitaka od poslovanja u iznosu od 1.066.187,93 kn. Utvrđen manjak prihoda i primitaka poslovanja iz 2021.g u iznosu od 1.066.187,93 kn pokriti će se u 2022. g. kada ostvarimo prihode od pomoći države za Sufinanciranje projekta za Dom Šibovac i Financiranje Programa Zaželi. Novčana sredstva Stanje svih novčanih sredstava na dan 31.12.2021. godine iznosi 51.645,89 kuna, kako slijedi: Redovni žiroračun Općine 22.150,42 kuna Žiroračun Programa "Zaželi" 25.932,84 kuna Žiroračun Dom Šibovac 0,00 kuna Kunska blagajna 3.562,63 kuna Prijelazni račun 0,00 kuna Obrazloženje je sastavni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Sirač. Predsjednik Općinskog vijeća: Branimir Miler, oec., v. r. Popis grafova Graf 1. Pregled ostvarenih prihoda i primitaka Općine Sirač u 2021. g. Graf 2. Pregled ostvarenih prihoda od poreza Općine Sirač u 2021. g. Graf 3. Pregled ostvarenih prihoda od pomoći Općine Sirač u 2021. g. Graf 4. Pregled planiranih prihoda od imovine Općine Sirač u 2021. g. Graf 5. Prikaz planiranih prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada Općine Sirač u 2021. g. Graf 6. Planirani rashodi i izdatci Općine Sirač u 2021. g. Popis tablica Tablica 1. Prikaz plana prihoda od poreza Općine Sirač za 2021. godinu Tablica 2. Prikaz pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna Općine Sirač za 2021. godinu Tablica 3. Prikaz prihoda od imovine Općine Sirač za 2021. godinu Tablica 4. Prikaz prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama Općine Sirač za 2021. godinu Tablica 5. Prikaz prihoda od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihoda od donacija Općine Sirač za 2021. godinu Tablica 6. Prikaz prihoda od prodaje nefinancijske imovine Općine Sirač za 2021. godinu Tablica 7. Prikaz primitaka od financijske imovine i zaduživanja Općine Sirač za 2021. godinu Tablica 8. Izvršeni rashodi i izdaci proračuna Općine Sirač za 2021. godinu Tablica 9. Izvršeni rashodi za zaposlene Općine Sirač za 2021. godinu Tablica 10. Izvršeni materijalni rashodi Općine Sirač za 2021. godinu Tablica 11. Izvršeni financijski rashodi Općine Sirač za 2021. godinu Tablica 12. Izvršene subvencije Općine Sirač za 2021. godinu Tablica 13. Izvršene pomoći Općine Sirač za 2021. godinu Tablica 14. Ostvarene naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade Općine Sirač za 2021. godinu Tablica 15. Ostvareni ostali rashodi Općine Sirač za 2021. godinu Tablica 16. Ostvareni rashodi za nabavu ne proizvedene imovine Općine Sirač za 2021. godinu Tablica 17. Ostvareni rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine Općine Sirač za 2021. godinu Tablica 18. Ostvareni rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini Općine Sirač za 2021. godinu

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=