ŽUPANIJSKI GLASNIK 4 - 2022

Stranica 8 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 4 Račun/ Opis Izvršenje Izvorni plan Tekući plan Izvršenje Indeks Indeks Pozicija 2020. g. 2021. g. 2021. g. 2021. g. 6/3 6/5 1 2 3 4 5 6 7 8 6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi 0,00 0,00 6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi -210.822,62 -319.168,44 151,39% 613 Porezi na imovinu 85.042,68 141.000,00 141.000,00 132.170,16 155,42% 93,74% 6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) 660,00 660,00 100,00% 6134 Povremeni porezi na imovinu 84.382,68 131.510,16 155,85% 614 Porezi na robu i usluge 19.462,95 14.000,00 14.000,00 16.611,55 85,35% 118,65% 6142 Porez na promet 19.343,29 16.567,70 85,65% 6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti 119,66 43,85 36,65% 63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna 5.911.070,37 7.060.127,00 7.197.998,48 3.970.224,16 67,17% 55,16% 632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU 111.718,13 0,00 0,00 0,00 0,00% 6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU 111.718,13 0,00 0,00% 633 Pomoći iz proračuna 2.939.798,31 1.980.141,00 2.625.264,28 1.967.604,46 66,93% 74,95% 6331 Tekuće pomoći iz proračuna 2.398.379,31 1.556.811,14 64,91% 6332 Kapitalne pomoći iz proračuna 541.419,00 410.793,32 75,87% 634 Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 133.016,94 149.000,00 118.450,00 86.170,96 64,78% 72,75% 6341 Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 133.016,94 86.170,96 64,78% 635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 194.140,91 190.000,00 190.000,00 195.650,00 100,78% 102,97% 6351 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 194.140,91 195.650,00 100,78% 638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 2.532.396,08 4.740.986,00 4.264.284,20 1.720.798,74 67,95% 40,35% 6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 1.097.599,77 1.373.478,05 125,13% 6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 1.434.796,31 347.320,69 24,21% 64 Prihodi od imovine 443.841,32 466.140,00 488.180,00 450.564,60 101,51% 92,29% 641 Prihodi od financijske imovine 1.958,84 1.250,00 23.280,00 30.653,56 1564,88% 131,67% 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 31,71 11,78 37,15% 6414 Prihodi od zateznih kamata 1.909,22 30.641,78 1604,94% 6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule 17,91 0,00 0,00% 642 Prihodi od nefinancijske imovine 441.882,48 464.140,00 464.150,00 419.911,04 95,03% 90,47% 6421 Naknade za koncesije 83.689,72 10.120,00 12,09% 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 161.780,60 140.112,57 86,61% 6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine 191.281,09 263.687,41 137,85% 6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 5.131,07 5.991,06 116,76% 643 Prihodi od kamata na dane zajmove 0,00 750,00 750,00 0,00 0,00% 6432 Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima 0,00 0,00 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 1.769.831,65 1.863.800,00 2.557.300,00 2.059.012,43 116,34% 80,52%

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=