ŽUPANIJSKI GLASNIK 4 - 2022

Stranica 70 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 4 34. Na temelju članka 1. i 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine", broj 47/90, 27/93 i 38/09) i članka 32. Statuta Općine Sirač ("Županijski glasnik", broj 19/09, 06/10, 03/13, 01/18) a na prijedlog Općinskog načelnika, Općinsko vijeće Općine Sirač na svojoj 13. sjednici, održanoj dana 11. 05. 2022. godine, donijelo je IZVRŠENJE PROGRAMA javnih potreba u kulturi Općine Sirač za 2021. godinu I. Programom javnih potreba u kulturi Općine Sirač za 2021. godinu utvrđene su aktivnosti i djelatnosti, akcije i manifestacije u kulturi koje su se financirale iz Proračuna Općine Sirač. II. Javne potrebe u kulturi na području Općine Sirač ostvarile su se kroz: - djelovanje udruga u kulturi te pomaganjem i promicanjem kulturnog i umjetničkog stvaranja temeljem utvrđenih kriterija, - akcijama i manifestacijama u kulturi koje će pridonijeti razvitku i promicanju kulturnog života, - održavanjem i nabavom nove opreme za obavljanje stručnog rada u kulturi, III. Tijekom 2021. godine u kulturi su izvršeni sljedeći programi i aktivnost: - redovno financiranje postojećih udruga u kulturi sukladno planiranim sredstvima i utvrđenim kriterijima, - glazbena djelatnost, - znanstveno-istraživačka djelatnost, - nove medijske kulture i fotografija, - kulturni amaterizam. IV. Za javne potrebe u kulturi (R562) osigurano je u Proračunu Općine Sirač za 2021. godinu ukupno sredstva u iznosu od 73.000,00 kuna te je sve izvršeno. V. Za javne potrebe u kulturi osigurana sredstva raspoređena su putem javnog natječaja. Sklopljen je jedan ugovor s KUD-om "Kamen" Sirač. Sredstva su u potpunosti isplaćena prema potpisanom ugovoru u iznosu od 73.000,00 kuna. VI. Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u "Županijskom glasniku" i internet stranici Općine Sirač. KLASA: 612-01/20-01/2 URBROJ: 2111/04-01-20-2 Sirač, 11. 05. 2022. Predsjednik Općinskog vijeća: Branimir Miler, oec., v. r. 35. Na temelju članka 32. stavka 1. i članka 33. stavka 1. Zakona o udrugama ("Narodne novine", broj 74/14 i 70/17, 98/19) i članka 32. Statuta Općine Sirač ("Županijski glasnik", broj 19/09, 06/10, 03/13, 01/18) a na prijedlog Općinskog načelnika, Općinsko vijeće Općine Sirač na svojoj 13. sjednici, održanoj dana 11. 05. 2022. godine, donijelo je IZVRŠENJE PROGRAMA javnih potreba u području djelovanja udruga građana Općine Sirač za 2021. godinu I. Programom javnih potreba u području djelovanja udruga građana Općine Sirač za 2020. godinu utvrđene su javne potrebe koje obuhvaćaju djelatnosti, programe, i aktivnosti od interesa za Općinu Sirač s ciljem poticanja građana na aktivno uključivanje i sudjelovanje u razvoju lokalne zajednice. II. Javne potrebe u području djelovanja udruga građana ostvarene su kroz: - nesmetano izražavanje, zastupanje i uvažavanje različitih interesa i vrednota, - pokretanje inicijativa usmjerenih na određene društvene mjere, - obavljanje socijalnih i javnih usluga od općeg interesa na području obrazovanja, zdravstva i socijalne skrbi, - poticanje međusobnog udruživanja, povezivanja i suradnje u rješavanju općih interesa - jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva - razvoj volontiranja. III. Tijekom 2021. godine u području djelovanja udruga građana realizirani su sljedeći programi i aktivnosti: - rad s djecom i mladima, - promicanje obiteljskih vrednota, - rad s Hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji,

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=