ŽUPANIJSKI GLASNIK 4 - 2022

Stranica 71 Broj 4 ÆUPANIJSKI GLASNIK - očuvanje tradicije i običaja, - razvoj kapaciteta udruga, - unapređenje kvalitete života osoba s invaliditetom, - rad sa starijim osobama, - promicanje zdravog načina života i zaštita zdravlja, - rad s osobama narušenog duševnog zdravlja, - socijalna skrb, - promicanje i zaštita ljudskih prava i sloboda, - zaštita okoliša i prirode, - zaštita potrošača, - zaštita i uzgoj životinja, - tradicionalne manifestacije, - afirmacija i unaprjeđenje volontiranja, - rad sa sudionicima drugog svjetskog rata i civilnim invalidima rata, IV. Za javne potrebe u području djelovanja udruga građana osigurala su se sredstva u iznosu od 118.000 kn. Opis Planirano u 2021. g. Ostvareno u 2021. g. Javni poziv (R564) 21.000,00 kn 22.000,00 kn Javni natječaj (R709) 97.000,00 kn 87.720,00 kn Ukupno 118.000,00 kn 109.720,00 kn V. Realizacija ovog Programa ovisila je o financijskom ostvarenju prihoda Proračuna Općine Sirač. VI. Raspored sredstava za javne potrebe u području djelovanja udruga građana proveden je putem javnog natječaja, a sukladno sklopljenom ugovoru. VII. Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u "Županijskom glasniku" i internet stranici Općine Sirač. KLASA: 230-01/20-01/1 URBROJ: 2111/04-01-20-2 Sirač, 11. 05. 2022. Predsjednik Općinskog vijeća: Branimir Miler, oec., v. r. 36. Na temelju članka 117. Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne novine", broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20, 138/20, 18/22, 46/22), članka 30. Zakona o Hrvatskom crvenom križu ("Narodne novine", broj 71/10) i članka 32. Statuta Općine Sirač ("Županijski glasnik", broj 19/09, 06/10, 03/13, 01/18), a na prijedlog Općinskog načelnika, Općinsko vijeće Općine Sirač na svojoj 13. sjednici, održanoj dana 11. 05. 2022. godine, donijelo je: IZVRŠENJE PROGRAMA javnih potreba u socijalnoj i zdravstvenoj skrbi Općine Sirač za 2021. godinu I. Program javnih potreba u socijalnoj i zdravstvenoj skrbi Općine Sirač za 2021. godinu obuhvatilo je djelatnosti u području socijalne i zdravstvene skrbi za koje su sredstva planirana u Proračunu Općine Sirač. II. U izvršenju Proračuna Općine Sirač za 2020. godinu ostvarena su sredstva u iznosi od 253.934,29 kn što je za 240.965,71 kn manje od planiranog: Pozicija Plan Izvršeno 2021. g. 2021. g. 1. Pomoć obiteljima i kućanstvima Pomoć obiteljima i kućanstvima u novcu – jednokratne pomoći 235 25.000,00 4.300,00 Pomoć obiteljima i kućanstvima – ogrjev 236 32.550,00 32.550,00 Ostale naknade iz proračuna u novcu 473 3.000,00 0,00 Naknade građanima i kućanstvima u naravi – troškovi stanovanja 237 10.000,00 3.893,03 Pomoć za novorođenu djecu 238 50.000,00 22.000,00 Prehrana učenika osnovne škole 455 90.000,00 43.644,50 Ostale naknade iz proračuna u novcu 583 5.000,00 2.086,00 Ostale naknade iz proračuna u naravi – troškovi pogreba i ostale naknade 713 3.000,00 0,00 Pomoć samohranim roditeljima – trošak vrtića 737 13.340,00 12.079,30 Ostale naknade iz proračuna u novcu (novčana pomoć umirovljenicima – božićnica) 783 50.000,00 36.900,00 Ostale naknade iz proračuna u novcu (kupnja ili adaptacija stambenog prostora mladim obiteljima) 784 150.000,00 33.471,46 Ukupno: 431.890,00 190.924,29 2. Stipendiranje učenika i studenata Stipendiranje učenika 233 15.400,00 15.400,00 Stipendiranje studenata 234 40.600,00 40.600,00 Ukupno: 56.000,00 56.000,00

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=