ŽUPANIJSKI GLASNIK 4 - 2022

Stranica 72 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 4 Pozicija Plan Izvršeno 2021. g. 2021. g. 3. Sufinanciranje javnih potreba u zdravstvu i humanitarnim djelatnostima Redovna djelatnost Gradske organizacije crvenog križa Daruvara 239 7.000,00 7.000,00 Ukupno: 7.000,00 7.000,00 Sveukupno: 494.890,00 253.924,29 III. Sredstva predviđena ovim Programom doznačena su korisnicima iz Proračuna. IV. Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u "Županijskom glasniku" i internet stranici Općine Sirač. KLASA: 550-01/20-01/8 URBROJ: 2111/04-01-20-3 Sirač, 11. 05. 2022. g. Predsjednik Općinskog vijeća: Branimir Miler, oec., v. r. 37. Na temelju članka 74. Zakona o sportu ("Narodne novine", broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16, 98/19, 47/20, 77/20) i članka 32. Statuta Općine Sirač ("Županijski glasnik", broj 19/09, 06/10, 03/13, 01/18), a na prijedlog Općinskog načelnika, Općinsko vijeće Općine Sirač na svojoj 13. sjednici, održanoj dana 11. 05. 2022. godine, donijelo je IZVRŠENJE PROGRAMA javnih potreba u sportu Općine Sirač za 2021. godinu I. Programom javnih potreba u sportu Općine Sirač za 2021. godinu utvrđeni su interesi i smjernice za razvoj sporta na području Općine Sirač, te opseg i sadržaji koji su financirani iz Proračuna Općine Sirač u 2021. godini. II. Javne potrebe u sportu na području Općine Sirač ostvarivale su se - djelovanjem registriranih sportskih udruga te pomaganjem i promicanjem sportskih aktivnosti - provođenjem sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata, - sportskim takmičenjima i drugim aktivnostima kojima će se pridonijeti razvitku i promicanju sporta - dodjeljivanjem nagrada za sportska postignuća, - sportskim-rekreacijskim aktivnostima građana, - investicijskim održavanjem, adaptacijom i izgradnjom sportskih objekata, - nabavom nove opreme i stručnim radom u sportu. III. Tijekom 2021. godine u oblasti sporta izvršeni su sljedeći programi i aktivnost: - nastaviti redovno financiranje postojećih sportskih udruga sukladno planiranim sredstvima i utvrđenim kriterijima, - trening i natjecanja sportaša, - sportske priredbe i manifestacije, - promicati sport naročito kod djece i mladih, - sport osoba s invaliditetom, - brinuti o sportskim objektima, - stimulirati sportske udruge da odgajaju kvalitetan igrački i stručni (trenerski) kadar, - razvijati sportsko-rekreacijske aktivnosti građana koje su u funkciji unapređenja i čuvanja zdravlja prema financijskim i drugim mogućnostima. IV. Za javne potrebe u sportu osigurana su i ostvarena sredstva u Proračunu Općine Sirač za 2021. godinu u iznosu od 280.000,00 kuna. Proračun Općine Sirač ostvarenim prihodima omogućio je isplatu sredstava za javne potrebe u sportu. VI. Raspored sredstava za javne potrebe u sportu proveden je putem javnog natječaja, a sukladno sklopljenom ugovoru sa tri sportske udruge isplaćeno je djelomično, a kako slijedi: 1. Nogometni klub "Kamen" Sirač ugovoreno je 180.000,00 kn što je i isplaćeno 2. Športsko ribolovno društvo "Pastrva" Sirač ugovoreno je i isplaćeno 40.000,00 kuna, 3. Streljačko društvo "Pobjeda" Sirač ugovoreno je i isplaćeno 60.000,00 kuna. Udruge su podnijele izvješće i opravdale su dodijeljena sredstva za svoj rad. VII. Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u "Županijskom glasniku" i internet stranici Općine Sirač. KLASA: 620-01/20-01/1 URBROJ: 2111/04-01-20-2 Sirač, 11. 05. 2020. g. Predsjednik Općinskog vijeća: Branimir Miler, oec., v. r.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=