ŽUPANIJSKI GLASNIK 4 - 2022

Stranica 73 Broj 4 ÆUPANIJSKI GLASNIK 38. Temeljem članka 72. i 73. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", broj 68/18, 32/20,) i članka 32. Statuta Općine Sirač ("Županijski glasnik", broj 19/09, 06/10, 03/13, 01/18) a na prijedlog Općinskog načelnika, Općinsko vijeće Općine Sirač na svojoj 13. sjednici, održanoj dana 11. 05. 2022. godine, donijelo je IZVRŠENJE PROGRAMA održavanja komunalne infrastrukture Općine Sirač za 2021. godinu Članak 1. Ovim Programom određuje se održavanje objekata komunalne infrastrukture u 2021. godini na području Općine Sirač za komunalne djelatnosti: 1. održavanje nerazvrstanih cesta 2. održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima 3. održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda 4. održavanje javnih zelenih površina 5. održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene 6. održavanje groblja 7. održavanje čistoće javnih površina 8. održavanje javne rasvjete. Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuju se opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa, s naznakom izvora financiranja. Članak 2. Održavanje komunalne infrastrukture iz članka 1. ovog Programa financiralo se iz sredstva Proračuna Općine Sirač ostvarenih od: Rb. Opis Pozicija Plan Izvršenje Razlika Izvor rashoda 2021. g. 2021. g. financiranja 1. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA 862.047,00 755.411,41 106.635,59 1.1. materijal i dijelovi za tekuće i Pomoći investicijsko održavanje građevinskih kompenzacijske objekata (nabava kamenog materijala) 775 50.000,00 32.641,96 17.358,04 mjere 50.000,00 Komunalna 50.000,00 0,00 naknada 1.2. usluga tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata Komunalni (nerazvrstanih cesta) 760 22.300,00 22.300,00 0,00 doprinos Komunalna 232.500,00 195.370,30 37.129,70 naknada 455.247,00 420.965,00 34.282,00 Pomoći - kompenzacijske mjere 1.3. zimsko održavanje nerazvrstanih cesta 772 50.000,00 34.134,15 15.865,85 Namjenske donacija 1.4. horizontalna i vertikalna signalizacija 782 2.000,00 0,00 2.000,00 Opći prihodi i primici Održavanje nerazvrstanih cesta vršilo se po mjesnim odborima prema potrebi. Mjesni odbori u Siraču: MO Donji kraj, MO Orašje, MO Grižina-Japaga, MO Pijanovo brdo, MO Barica, MO Kip, MO Šibovac, MO Miljanovac, MO Pakrani, MO Bijela i Borki.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=