ŽUPANIJSKI GLASNIK 4 - 2022

Stranica 78 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 4 7. DEZINFEKCIJA, DEZINSEKCIJA I DERATIZACIJA Trošak dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (R744) je planiran u iznosu od 61.200,00 kn te je u potpunosti izvršen. Potrebna sredstva osigurala su se iz Proračuna Općine Sirač iz općih prihoda i primitaka. Članak 3. Ovaj Program stupa na snagu osmoga dana od dana objave, a objavit će se u "Županijskom glasniku" i internet stranici Općine Sirač. KLASA: 363-05/20-01/1 URBROJ: 2111/04-01-20-5 Sirač, 11. 05. 2020. g. Predsjednik Općinskog vijeća: Branimir Miler, oec., v. r. SPECIFIKACIJA Rb. Opis Plan 2021. g. Izvršenje 2021. g. Razlika Izvor financiranja 1. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA 862.047,00 755.411,41 106.635,59 Komunalna naknada i doprinosi, Pomoći 2. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA 11.200,00 9.528,80 1.671,20 Opći prihodi i primici 3. ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH Komunalna naknada, opći POVRŠINA 295.000,00 310.098,61 13.098,61 prihodi i ostali prihodi 4. ODRŽAVANJE GRAĐEVINA, UREĐAJA Opći prihodi i primici, I PREDMETA JAVNE NAMJENE 466.800,00 458.272,51 8.527,49 prihodi od prodaje, komunalna naknada 5. ODRŽAVANJE GROBLJA 5500 5323,38 176,62 Prihod od komunalne naknade 6. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE 182.000,00 215.421,83 -33.421,83 Opći prihodi i primici, Ostali prihodi po posebnim propisima 7. DEZINFEKCIJA, DEZINSEKCIJA I 61.200,00 61.200,00 0,00 Prihodi po posebnim DERATIZACIJA propisima, Opći prihodi i primici UKUPNO 1.883.747,00 1.815.256,54 96.686,68 39. Na temelju članka 31. stavak 3. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama ("Narodne novine", broj 86/12, 143/13 i 65/17, 14/19) i članka 32. Statuta Općine Sirač ("Županijski glasnik", broj 19/09, 06/10, 03/13, 01/18), a na prijedlog Općinskog načelnika, Općinsko vijeće Općine Sirač na 13. sjednici, održanoj dana 11. 05. 2022. godine, donijelo je IZVRŠENJE PROGRAMA utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2021. godinu Članak 1. Programom utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2021. godinu utvrđuje se namjena korištenja i kontrola utroška naknade. Članak 2. Sredstva naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru uplaćuju se na žiro-račun broj HR3110010051700029633 i HR0910010051700029641, te je zajednički prihod države, županije i općine. Članak 3. U proračunu Općine Sirač za 2021. godinu sredstva od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru (-59) planirana su u iznosu od 15.000,00 kuna a izvršena su sa 5.991,06 kn.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=