ŽUPANIJSKI GLASNIK 4 - 2022

Stranica 79 Broj 4 ÆUPANIJSKI GLASNIK Sredstva iz prethodnog stavka ovog članka koristila su se za (R702) rekonstrukcija Ulice Kralja Zvonimira (dužina ulice 1.000 metara) u iznosu od 5.991,06 kuna. Broj katastarske čestice 1032/1. Članak 4. Kontrolu utroška sredstava iz prethodnog članka ovog Programa obavlja Općinsko vijeće Općine Sirač. Članak 5. Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u "Županijskom glasniku" i internet stranici Općine Sirač. KLASA: 363-05/20-01/3 URBROJ: 2111/04-01-20-3 Sirač, 11. 05. 2020. g. Predsjednik Općinskog vijeća: Branimir Miler, oec., v. r. 40. Na temelju članka 25. stavka 8. i članka 49. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine", broj 20/18, 98/19) i članka 32. Statuta Općine Sirač ("Županijski glasnik", broj 19/09, 06/10, 03/13. 01/18), a na prijedlog Općinskog načelnika, Općinsko vijeće Općine Sirač na 13. sjednici, održanoj dana 11. 05. 2022. godine, donijelo je IZVRŠENJE PROGRAMA utroška sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene, zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2021. godinu Članak 1. Ovim Programom utvrđena je namjena korištenja i kontrola utroška sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene, zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 2021. godinu. Članak 2. U proračunu Općine Sirač za 2021. godinu predviđena su sredstva ostvarena od naknade za promjenu namjene, zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske (-19) u iznosu od 60.000,00 kn uz dodatnih 6.528,40 kn koja su prenesena iz 2020.g. U 2021.g sredstva od naknade za promjenu namjene, zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske ostvarena su u iznosu od 64.569,84 kn (58.041,44 +6.528,40). Opis Planirano 2021. g. Izvršeno 2021. g. Subvencija poljoprivrednicima R (221) 10.000,00 2.240,00 Opći prihodi i primici Subvencija poljoprivrednicima R (747) 50.000,00 0,00 Opći prihodi i primici Priprema natječaja, provođenje i vrednovanje u svezi državnog poljoprivrednog zemljišta (R 89/14) / 25.000,00 Opći prihodi i primici Obilazak i utvrđivanje stanja puteva (R764) / 37.329,84 Opći prihodi i primici UKUPNO 60.000,00 64.569,84 Sredstva iz prethodnog stavka ovog članka planirala su se koristiti za (R221 i R747) subvencija poljoprivrednicima. No u 2021.g poljoprivrednicima je subvencioniran samo iznos od 2.240,00 kn jer je država zaustavila tu mjeru subvencioniranja. Sredstva od zakupa su utrošena za druge namjene koje su propisane zakonom a odnose se na: usluge pripreme natječaja, provođenje i vrednovanje državnog poljoprivrednog zemljišta i usluge obilazaka puteva na području Općine Sirač. Članak 3. Kontrolu utroška sredstava iz prethodnog članka ovog Programa obavlja Općinsko vijeće Općine Sirač. Članak 4. Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u "Županijskom glasniku" i internet stranici Općine Sirač. KLASA: 320-01/20-01/14 URBROJ: 2111/04-01-20-3 Sirač, 11. 05. 2022. g. Predsjednik Općinskog vijeća: Branimir Miler, oec., v. r.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=