ŽUPANIJSKI GLASNIK 4 - 2022

Stranica 80 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 4 41. Na temelju članka 69. Zakona o šumama ("Narodne novine2, broj 68/18, 98/193, 32/20, 145/20) i članka 32. Statuta Općine Sirač ("Županijski glasnik", broj 19/09, 06/10, 03/13, 01/18), a na prijedlog Općinskog načelnika, Općinsko vijeće Općine Sirač na 13. sjednici, održanoj dana 11. 05. 2022. godine, donijelo je IZVRŠENJE PROGRAMA utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu Članak 1. Programom utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu utvrđuje se namjena korištenja i kontrola utroška sredstava šumskog doprinosa. Članak 2. Sr eds t va šumskog dopr i nos a up l aću j u s e na ž i r o - r ačun Pr o r ačuna Opć i ne S i r ač b r o j HR1323400091839000006. Članak 3. U proračunu Općine Sirač za 2021. godinu predviđena su sredstva šumskog doprinosa (-29) u iznosu od 1.300.000,00 kn koja su s rebalansom povećana na 1.900,000,00 kn, a ostvarena su u iznosu 1.451.532,69 kn. Od ukupno planiranih sredstva u 2021. g. izvršeno je 566.052,19 kn a ostalih 885.480,50 kn se prenosi u 2022. godinu. OPIS Plan 2021. g. Izvršenje 2021. g. Tekuće uređenje Hrvatskog doma (817) 175.000,00 174.845,94 kn Izgradnja javne rasvjete (183) 45.000,00 0,00 kn Održavanje javne rasvjete (777,767,776) 151.000,00 191.657,68 kn Izgradnja plinovoda (R202) 150.000,00 0,00 kn Izgradnja kanalizacije (R200) 150.000,00 0,00 kn Sanacija nogostupa u Kipu (815) 770.000,00 36.875,00 kn Izgradnja javne rasvjete (183) 45.000,00 0,00 kn Ulica Kralja Zvonimira (702) 41.250,00 53.696,56 kn Krešimirova ulica (703) 2.750,00 2.750,00 kn Odvojak u Kipu (prema Tutiću) (753) 90.000,00 0,00 kn Groblje Miljanovac (679) 15.000,00 11.725,00 kn Groblje Šibovac (791) 30.000,00 32.700,80 kn Dodatna ulaganja na objektima (547) 25.000,00 0,00 kn OPIS Plan 2021. g. Izvršenje 2021. g. Otkup zemlje u poduzetničkoj zoni (588) 40.000,00 0,00 kn Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene (766) 15.000,00 0,00 kn Održavanje čistoće javnih površina (766) 30.000,00 29.840,23 kn Izgradnja civilne streljane (822) 125.000,00 0,00 kn Subvencije obrtnicima (809) 0,00 19.585,98 kn Prostorno uređenje poduzetničke zone (754) 0,00 12.375,00 kn UKUPNO 1.900.000,00 566.052,19 kn Članak 4. Kontrolu utroška sredstava iz prethodnog članka ovog Programa obavlja Općinsko vijeće Općine Sirač. Članak 5. Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u "Županijskom glasniku" i internet stranici Općine Sirač. KLASA: 321-01/20-01/3 URBROJ: 2111/04-01-20-3 Sirač, 11. 05. 2022. Predsjednik Općinskog vijeća: Branimir Miler, oec., v. r. 42. Na temelju članka 108. i članka 110. stavka 2. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08, 136/12 i 15/15, 144/21) i članka 16. stavka 3. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine", broj 24/13, 102/17, 1/20, 98/20, 109/20, 147/20, 25/21, 79/21, 128/21) članka 32 i 94. Statuta Općine Sirač ("Županijski glasnik", broj 19/09, 06/10, 03/13 i 1/18), Općinsko vijeće Općine Sirač na svojoj 13. sjednici održanoj 11. 05. 2022. godine donosi: Odluku o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Sirač za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. godine Članak 1. Prihvaća se Godišnji izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Sirač za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2021. godine.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=