ŽUPANIJSKI GLASNIK 4 - 2022

Stranica 81 Broj 4 ÆUPANIJSKI GLASNIK Članak 2. Financiranje javnih potreba Općine Sirač u 2021. godini izvršeno je na osnovu Proračuna Općine za 2021. godinu koji je donesen na 32. sjednici Općinskog vijeća 16. 12. 2020. godine, a objavljen u "Županijskom glasniku", broj 08/19 od 31. prosinca 2019. godine, te izmjena i dopuna Proračuna. Tijekom 2021. godini izvršeno je šest izmjena i dopuna proračuna: - Prve izmjene i dopune Proračuna usvojenih na 34. sjednici od 01. 02. 2021., a objavljene su u "Županijskom glasniku", broj 2/21 od 16. 03. 2021. godine. - Druge izmjene i dopune Proračuna usvojenih na 37. sjednici od 16. 03. 2021. godine, a objavljene su u "Županijskom glasniku", broj 03/21 od 19. 03. 2021. godine. - Treće izmjene i dopune Proračuna usvojenih na 2. sjednici od 07. 07. 2021. g., a objavljene su u "Županijskom glasniku", 06/22 od 20. 07. 2021. godine. - Četvrte izmjene i dopune Proračuna usvojenih na 3. sjednici od 03. 08. 2021. g., a objavljene su u "Županijskom glasniku", broj 08/21 od 14. 09. 2021. godine. - Pete izmjene i dopune Proračuna usvojenih na 7. sjednici od 11. 11. 2021. g., a objavljene su u "Županijskom glasniku", broj 11/21 14. 12. 2021. godine. - Šeste izmjene i dopune Proračuna usvojenih na 9. sjednici od 21. 12. 2021. g., a objavljene su u "Županijskom glasniku", broj 12/21 od 28. 12. 2021. godine. Ostvareni prihodi i primici iznose 11.162.998 kuna. Rashodi i izdaci izvršeni su u iznosu od 12.271.280 kuna. Manjak prihoda i primitaka iznosi 1.108.292 kn, a preneseni višak prihoda i primitaka iznosi 42.104 kn, što čini manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju u iznosu od 1.066.187,93 kn. Članak 3. Obveze na kraju 31. 12. 2021. godine iznosile su 1.345.741 kuna. Potraživanja za prihode poslovanja iznosila su 1.170.958 kuna, a potraživanja za prihode od nefinancijske imovine iznosila su 16.880 kuna. Vrijednost nefinancijske imovine iskazane u klasi (0) iznosi 41.674.451 kn. Stanje novčanih sredstava žiro-računima i blagajni (11) na dan 31. 12. 2021. g. bilo je 51.645,89 kuna. Tuzemne obveznice iskazane u klasi (14) iznose 864 kn. Udjeli u trgovačkim društvima iskazani u klasi (15) i iznose 1.245.300,00 kuna. Članak 4. Općina Sirač nije se zaduživala u razdoblju od 01. 01. 2021. do 31. 12. 2021. godine. Članak 5. Planiranu Proračunsku zalihu u visini 20.000,00 kuna Općina nije koristila. Članak 6. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u "Županijskom glasilu" i na internet stranici Općine Sirač. KLASA: 400-01/22-01/2 URBROJ: 2111/04-21-01/4 Sirač, 11. 05. 2022. godine Predsjednik Općinskog vijeća: Branimir Miler, oec., v. r. 43. Na temelju članka 32. Statuta Općine Sirač ("Županijski glasnik", broj 19/09, 06/10, 03/13, 01/18), Općinsko vijeće Općine Sirač na svojoj 13. sjednici održanoj dana 11. 05. 2022. godine donijelo je ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU Financijskog izvješća Osnovne škole Sirač za dječji vrtić Općine Sirač za 2021. godinu Članak 1. Ovim Zaključkom prihvaća se Financijsko izvješće Osnovne škole Sirač o ostvarenim prihodima u iznosu od 610.995,88 kuna, te izvršenim rashodima u iznosu od 614.723,21 kune. U odnosu na to ostvaren je manjak prihoda u iznosu od 3.727,33 kn a iz 2020.g je prenesen višak prihoda u iznosu od 1.222,48 kn. Sukladno tome manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju iznosi 2.504,85 kn. Opis Iznos Sredstva prikupljena od sufinanciranja roditelja 123.212,30 Tekuće pomoći iz državnog proračuna 2.880,00 Tekuće pomoći Općine Sirač 483.837,03 Kamate na oročena sredstva 9,43 Ostali nespomenuti prihodi 1.057,12 Ukupno prihodi 610.995,88 Ukupno rashodi 614.723,21 Ostvaren manjak prihoda -2.504,85 Višak prihoda - preneseni 1.222,48 Manjak prihoda 3.727,33 Članak 2. Općina Sirač za rad dječjeg vrtića iz svog Proračuna izdvojila je 483.837,03 kuna za:

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=